Αρχική Νέα Οικονομία Χαιρετισμός της Ελπίδας Τσουρή στην ημερίδα ΕΟΑΕΝ- Επιμελητηρίου για τη μεταποίηση

Χαιρετισμός της Ελπίδας Τσουρή στην ημερίδα ΕΟΑΕΝ- Επιμελητηρίου για τη μεταποίηση

9

 Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου της Χίου και του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας (25/10/06), θεωρώ ότι είναι όχι μόνο χρήσιμη, για την πληροφόρηση των Χιωτών επιχειρηματιών, αλλά, κυρίως, μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στο χώρο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους, κυρίως, για εκείνους που ασχολούνται με τον μεταποιητικό κλάδο.


To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, το οποίο αποτελεί και τον βασικό θεματικό άξονα της σημερινής ημερίδας, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, ενώ ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ορίστηκαν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 16.06.2002. Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος του προγράμματος  έφθανε τα  71.666.667 Ευρώ.


Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, ο Νομός Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Κρήτης. Η Κύπρος είναι επιλέξιμη στο σύνολό της.


Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάδειξη του χώρου παρέμβασης, δηλαδή, τις προαναφερθείσες περιφέρειες, σε χώρο επέκτασης  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και στην άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρους ποιότητας ζωής, συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω περιοχών.


Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, με τρόπο που θα σέβεται τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση της καινοτομίας. Το πρόγραμμα INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, προωθεί τη διάχυση της γνώσης, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας ενισχύοντας συνεργασίες των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της επιλέξιμης περιοχής.
H συνεργασία μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου, αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, λόγω της ένταξης της τελευταίας στην ΕΕ. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής, η μεγάλη απόσταση από τον «ηπειρωτικό» χώρο της Ευρώπης, η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού και οι συνακόλουθες πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον συνθέτουν ένα πλέγμα κοινών προβλημάτων, και δημιουργούν, ένα ευρύ πεδίο για την ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα.
Με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας, προέχει η διατήρηση και η ενίσχυση του ρόλου της, ως ασφαλούς πύλης εισόδου-εξόδου της Ε.Ε., η βελτίωση της παραγωγικότητας του συνόλου των τομέων της οικονομίας., η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στους τομείς της οικονομίας., η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα, των νέων, η διατήρηση και βελτίωση της σημασίας του τουρισμού ως πολλαπλασιαστή της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας.
Η ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να βασισθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε δίκτυα και να αποτελέσουν έτσι την κρίσιμη μάζα οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω της βελτίωσης των μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας, της προώθησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της βελτίωσης της προβολής τους, τα δίκτυα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα θέσουν τις βάσεις της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.
Η ενθάρρυνση της υλοποίησης δράσεων ενδο-επαγγελματικής κατάρτισης θα βελτιώσει τις δεξιότητες του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όλα  τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι το παραπάνω πρόγραμμα είναι μια καλή ευκαιρία για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στη Χίο, και με τους σωστούς χειρισμούς, της προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας προϊόντων που ανήκουν στον μεταποιητικό κλάδο.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και θα αναμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματά της.


Ελπίδα Τσουρή
Βουλευτής Νομού Χίου