Αρχική Νέα Τοπικά Αρχίζει η υλοποίηση των Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης

Αρχίζει η υλοποίηση των Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης

19

ΑΡΧΙΖΕΙ αύριο η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την ένταξή τους στα Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα Ανάπτυξης με σύνολο διαθέσιμου προϋπολογισμού 59.000.000 ευρώ.


Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων που αφορούν στις Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις επιμερίζονται σε δημόσια επιχoρήγηση, η oπoία πρoέρχεται κατά 41,7% από εθνικoύς πόρoυς και κοινοτικούς πόρους σε ποσοστό 58,3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Οι επενδυτικές προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ μέχρι και 165.000 ευρώ και να αφορούν:


* Στoν εκσυγχρoνισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διoίκησης των επιχειρήσεων


* Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών


* Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον


* Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας


* Στη μείωση της εποχικότητας εργασίας ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων λήγει στις 17 Ιανουαρίου του 2007.


Προϋποθέσεις


Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι εξής:


* Να είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των ορίων των αστικών τοπικών ζωνών


* απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους


* ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας, κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 ευρώ) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ)


* ο αριθμός των απασχολουμένων, αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά τον τελευταίο μήνα της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, αφορούν τις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ αυτών υπάρχουν.


Ειδικότερα, στον τομέα της Μεταποίησης η προκήρυξη αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Σε περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.


Στις τουριστικές επιχειρήσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Από τους λοιπούς κλάδους του τριτογενή τομέα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Σε περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.


Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις, που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και θα λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της ΕΠΕ ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.


Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.


Κριτήρια αξιολόγησης


Τα κριτήρια αξιoλόγησης των παραδεκτών επενδυτικών πρoτάσεων, είναι:


* Η επιχειρηματική ικανότητα του υποψήφιου επενδυτή


* Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετoχής


* Η βιωσιμότητα του υποψήφιου επενδυτή


* Η συμβoλή της προτεινόμενης επένδυσης στην αύξηση της απασχόλησης


* Η αρτιότητα και πληρότητα της επενδυτικής πρότασης


Τo σύνoλo των στoιχείων πoυ απαιτoύνται για την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων και υπoκριτηρίων, λαμβάνoνται από τα επίσημα στoιχεία των επιχειρήσεων (δηλαδή κατά περίπτωση: ισoλoγισμoύς και ισoζύγια, φoρoλoγικές δηλώσεις – Ε3, εκκαθαριστικά ΦΠΑ).


Οι ενισχυόμενοι δήμοι


Οι δήμοι οι οποίοι ενισχύονται με Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα ανάπτυξης είναι: Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Δράμας, Βέροιας, Σταυρούπολης, Εύοσμου, Πολίχνης, Μενεμένης, Ελευθερίου, Κορδελιού, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Συκέων, Τριανδρίας, Αγίου Παύλου, Νέας Ευκαρπίας, Έδεσσας, Εδεχώρου, Γερβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Νάουσας, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Αρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Βόλου, Καρδίτσας, Λάρισας, Νέας Ιωνίας, Τρικαίων, Τυρνάβου, Αργοστολίου, Κερκύρας, Αγρινίου, Αιγίου, Αμαλιάδας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Αμφισσας, Θήβας, Λαμίας, Καρπενησίου, Λιβαδειάς, Χαλκίδας, Αθήνας, Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ασπροπύργου, Καματερού, Κορυδαλλού, Μεγάρων, Μοσχάτου, Περιστερίου, Τροιζηνίας, Αργους, Καλαμάτας, Κορίνθου, Ναυπλίου, Σπάρτης, Τρίπολης, Βαθέος, Καρλοβασίου, Μύρινας, Μυτιλήνης, Χίου, Σύρου, Ρόδου, Καλύμνου, Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Ρεθύμνου και Χανίων.


Πηγή: Ναυτεμπορική, 31/10/2006