Αρχική Νέα Τοπικά Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2006

Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2006

5

Υπογράφηκε και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από τον ΥΕΝ Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών Χριστουγέννων σε άνεργους ναυτικούς. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2006, παρέχεται οικονομική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Ν.6002/1934 ΦΕΚ Α΄37), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της  παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών. 
Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α)  Διακόσια δεκαπέντε (215,00) ΕΥΡΩ για τους αγάμους ναυτικούς.
(β) Τριακόσια (300,00) ΕΥΡΩ για τους εγγάμους ή τους έχοντες τέκνα.

2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγ.1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικώς τις εξής προϋποθέσεις:
(α) ΄Εχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η  Δεκεμβρίου  2006 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την  25η Δεκεμβρίου 2006, πενταετία.
(β) ΄Εχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2006, χρονικό διάστημα  από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοχτώ  (18) μήνες.
(γ)  Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)  και έχουν κάρτα ανεργίας.
(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄176) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται επίδομα άλλης μορφής.
(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στην χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο του δικαιούχου.
Επικυρωμένα από τον Οίκο Ναύτου φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.
Την οικονομική ενίσχυση της παραγ.1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφ’ όσον έχουν πάνω από  πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.                         
ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλεων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2006 και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2006, εφ΄ όσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.      
iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 01η Ιανουαρίου 2006 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.
v. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού  και στην Σχολή Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικονομικής  ενίσχυσης.
vi. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξεως  Εμπορικού Ναυτικού κατά τη περίοδο καταβολής της  οικονομικής ενίσχυσης.


3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παραγ. 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει   αποκτηθεί:
 (α)   σε πλοία με ελληνική Σημαία,
 (β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ),
 (γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εφ’ όσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό της  παρούσας  Απόφασης.
Δεν προσμετρείται  ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981,ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου Ν. 3816/1958 (Α΄32).
Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

4. Για τον χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται  στην περίπτωση (i)  της παραγ. 2, αρμόδιοι είναι:


(α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητος Οίκου Ναύτου Αθηνών – Πειραιώς  και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.                       
(β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περιοχές   αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου.
(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές.      


5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται από 22/11/2006 έως 21/12/2006 στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον  σκοπό αυτό.
                                                        
6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περιπτώσεως (iv) της  παραγράφου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται  μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.

7. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 

Πηγή: ΥΕΝ, 3/11/2006