Αρχική Νέα Οικονομία Στο 6% της αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας το μίσθωμα για τουριστικές επιχειρήσεις

Στο 6% της αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας το μίσθωμα για τουριστικές επιχειρήσεις

12

ΜΕΙΩΣΗ του κατωτάτου ορίου του ετήσιου μισθώματος από 10% σε 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών-μελών και άλλες διατάξεις».


Συγκεκριμένα, στην τροπολογία, που υπογράφεται και από την υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, προβλέπεται ότι οι μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτές το δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και μισθωτές ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, που έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι 12 έτη από τη λήξη τους με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή.


Το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 6% (αντί 10% που προβλέπεται για όλη την Ελλάδα, πλην των νομών Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου που ορίζεται στο 6%) της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό.


Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για μισθώσεις τουριστικών επιχειρήσεων που καταρτίστηκαν με τις διατάξεις του ν.2741.1999 με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή υπερβαίνον το 10% της εκάστοτε αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας του μισθίου, να τροποποιηθούν με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σε χαμηλότερο μίσθωμα, όχι όμως μικρότερο από το 6% της αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας του μισθίου.


Πηγή: Ναυτεμπορική, 5/12/2006