Αρχική Νέα Τοπικά Νόμος για ιδιωτικοποίηση ΟΤΕ, ATE και Ολυμπιακή

Νόμος για ιδιωτικοποίηση ΟΤΕ, ATE και Ολυμπιακή

12

Διευκολύνεται η πώλησή τους με τροπολογία στη Βουλή


ΤΟ ΔΡΟΜΟ για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ένταξη ασφαλιστικού ταμείου συντάξεων της ΑΤΕ στο ΕΤΑΜ, την αύξηση του συντάξεων του ΟΓΑ καθώς και την αύξηση του εφάπαξ όσων αποχωρούν εθελουσίως από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές

«Τέλος εποχής» για τον ΟΤΕ, με τη σημερινή του μορφή, συνιστά η τροπολογία με την οποία προσαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού στον κανονισμό της Cosmote ο οποίος διέπεται από σαφή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ενώ καταργείται και το κατώτερο ποσοστό του 33,3% που θα πρέπει να κατέχει το δημόσιο στον Οργανισμό.


Με τον νέο κανονισμό λειτουργίας δίνεται στην διοίκηση του Οργανισμού απόλυτη ελευθερία στις προσλήψεις και τις απολύσεις στελεχών από την αγορά καθώς επίσης και στη θέσπιση ειδικών κινήτρων απόδοσης. Η χθεσινή τροπολογία είναι αποτέλεσμα του αδιεξόδου στο οποίο έφτασαν οι συνομιλίες της διοίκησης με τα σωματεία εργαζομένων οι οποίες διήρκεσαν περίπου 2,5 χρόνια.


Μετά την ψήφιση της τροπολογίας εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού του ΟΤΕ Α.Ε. ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού της COSMOTE Α.Ε., ως ισχύει σήμερα, με την εξαίρεση των άρθρων 11, 12, 13, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής συμφωνίας, απόφασης της διοίκησης του ΟΤΕ ή εντεταλμένων οργάνων του και πρακτικής, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας, που αφορούν σε θέματα εσωτερικού κανονισμού του προσωπικού του ΟΤΕ και αντίκεινται στις ρυθμίσεις του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της COSMOTE, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων εδαφίων.


Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου:


α) τα άρθρα 20 παρ. 1 ΙΙΙ ΙV, παρ. 2- 10 και τα Αρθρα 23-40 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ, που αφορούν στον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού,


β) οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και όροι των επιχειρησιακών σ.σ.ε. που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς, εξαιρουμένων, για όσους πρόκειται να προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, του χρονοεπιδόματος και όλων των λοιπών επιδομάτων,


γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 42 46, 47 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού προσωπικού ΟΤΕ, μόνο για το προσωπικό που μέχρι την 14 Ιουλίου 2005 υπηρετούσε στον ΟΤΕ Α.Ε. ως Δόκιμο ή Μόνιμο.


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού των προηγουμένων εδαφίων τροποποιείται περαιτέρω εν όλω ή έν μέρει, με επιχειρησιακή σ.σ.ε. σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27).


Επίσης η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219) και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2257/1994 (ΦΕΚ Α 197). Ο νόμος 2843 /2000 προέβλεπε ότι το ποσοστό του δημοσίου στον ΟΤΕ θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 33,3% ούτως ώστε το δημόσιο να έχει δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας.


Με την κατάργησή του, ανοίγει ο δρόμος για την αποκρατικοποίηση του Οργανισμού μέχρι και ποσοστού 100%.


Συντάξεις ΟΓΑ


Στην ίδια τροπολογία θεσμοθετούνται με νόμο οι αυξήσεις στις κατώτερες συντάξεις του ΟΓΑ ούτως από 227,75 ευρώ που είναι σήμερα να φτάσουν το 2008 στα 330 ευρώ.


Σύμφωνα με την τροπολογία, η αύξηση των 102,25 ευρώ παρέχεται σε δύο δόσεις, δηλαδή κατά 50 ευρώ από 1 Ιανουαρίου 2007 και κατά άλλα 52,25 ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2008.


Ετσι η αγροτική σύνταξη από 227,75 ευρώ που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί την 1 Ιανουαρίου 2007 σε 277,75 ευρώ και από 1 Ιανουαρίου 2008 και εφεξής σε 330 ευρώ.


ΑΤΕ – ΕΤΕΑΜ


Με άλλη παράγραφο της ίδιας τροπολογίας ο Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ εντάσσεται υποχρεωτικά στον κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007.


Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3371/2005 και της ενσωμάτωση του ταμείου συντάξεων της ΑΤΕ καλύπτεται, πέραν των προβλεπομένων από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Λ.Ε.Μ. εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, από την καταβολή από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. του ποσού των 380 εκατ. ευρώ.


Από το ποσό αυτό τα 280 εκατ. ευρώ καταβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου 2007 και το υπόλοιπο ποσό των 100 εκατ. ευρώ καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή κάθε έτους.


Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. εισφορά της Α.Τ.Ε. μειώνεται σταδιακά και ισόποσα από 9% σε 7,5% εντός τριών ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2007.


Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου μειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για μεν τους εργαζόμενους άμεσα από 1.1.2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόποσα μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2007.


Πέρα των παραπάνω τακτικών ασφαλιστικών εισφορών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλλει στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ως έκτακτη εισφορά, στο πλαίσιο της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α 165) για δεκαπέντε χρόνια το ποσό των 28,0 εκατ. ευρώ, κάθε έτος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ένταξης. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τυχόν ελλείμματα πέραν των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ Α 160).


Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.3,4,5,6,7,8,9 και 10 του άρθρου 5 του ν.3029/2002.


Από 1.1.2007 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρισης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (Ε.Λ.Ε.Μ.) που έχει συσταθεί στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν.3371/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 178 )και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 209).


Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Ολυμπιακές αερογραμμές


Τέλος με άλλη παράγραφο της ίδιας τροπολογίας αυξάνεται το εφάπαξ όσων αποχωρούν πρόωρα – εθελουσίως – από την Ολυμπιακές Αερογραμμές στο ύψος όσων συνταξιοδοτούνται έχοντας κατοχυρώσει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.


Η αύξηση αυτή του εφάπαξ ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31- 12-2005 και λύνει ένα πρόβλημα που είχε προκύψει με τις πρόωρες αποχωρήσεις υπαλλήλων.


Συγκεκριμένα, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προβλέπεται η καταβολή στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης αποζημίωση αποχώρησης («εφάπαξ») σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2112/1920 περί αποζημίωσης απόλυσης.


Σύμφωνα με αυτές τις συλλογικές συμβάσεις προβλέπεται σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης η καταβολή του 80% της αποζημίωσης του 2112/1920. Ομοίως αντίστοιχοι όροι έχουν προβλεφθεί με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για την περίπτωση της προαιρετικής αποχώρησης του προσωπικού σύμφωνα με ειδικότερες προϋποθέσεις.


Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η απόφαση υπ’ αριθμ.20/2006 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία έκανε δεκτό ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας υπόκειται στους περιορισμούς του α.ν.173/1967 που θεσπίζουν ανώτατο όριο αποζημίωσης για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποχωρούν από την εργασία τους.


Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του α.ν. 173/1967 ως αναγκαστικού δικαίου υπερισχύουν των ευνοϊκότερων κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.


Δεδομένου ότι η ανωτέρω απόφαση επιβάλλει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της καταβολής των αποζημιώσεων στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, δημιουργείται ένα ζήτημα σοβαρής διαφοροποίησης του ύψους των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων στο αποχωρούν υπό τους ανωτέρω όρους προσωπικό. Είναι ωστόσο εμφανές ότι οι εφαρμοζόμενοι μέχρι πρόσφατα από τις εν λόγω εταιρείες όροι των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, έχουν δημιουργήσει στο υφιστάμενο προσωπικό μια εύλογη προσδοκία ότι όταν αποχωρήσουν από την εργασία τους θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει.


Η ματαίωση της προσδοκίας αυτής επιδρά και στην καθημερινή εργασιακή ζωή του προσωπικού αφού ανατρέπει αισθητά τον κοινωνικό και οικογενειακό προγραμματισμό τους.


Περαιτέρω, τα νέα αυτά δεδομένα στο ζήτημα του καθεστώτος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ή προαιρετικής αποχώρησης δημιουργούν σοβαρή τάση στο προσωπικό να αποφεύγει την αποχώρησή του με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια στις προσπάθειες των διοικήσεων των εταιρειών στα πλαίσια εξυγίανσης των εταιρειών αυτών και ανατρέπονται βασικές επιλογές της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης.


Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι με δεδομένη την μακροχρόνια εφαρμογή του καθεστώτος αποζημίωσης (εφάπαξ) με βάση τους όρους των συλλογικών συμβάσεων, η δαπάνη είναι ήδη προϋπολογισμένη εκ μέρους των εταιρειών ως προς το υφιστάμενο προσωπικό και δεν πρόκειται να τις επιβαρύνει περαιτέρω.


Τέλος στους εργαζόμενους των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.,ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε., που έχουν προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι την 31.12.2005, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τους λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης ή όταν αποχωρούν με τους όρους περί προαιρετικής αποχώρησης δυνάμει των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται η αποζημίωση των ν.2112/1920 και ν.3198/1955 (ΦΕΚ Α 98) ή τυχόν συμφωνηθείσα ανώτερη.


Συνδικαλιστές: «Εγκληματική ενέργεια»


Ως «εγκληματική σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας» χαρακτήρισε η ΟΜΕ ΟΤΕ την προωθούμενη τροπολογία νόμου που αφορά τον ΟΤΕ, γιατί, σύμφωνα με την Ομοσπονδία «παραδίδει τον ΟΤΕ στο ασύδοτο ιδιωτικό κεφάλαιο χωρίς δεσμεύσεις και διασφαλίσεις στα ζωτικά εθνικά συμφέροντα». Σε ανακοίνωσή της η ΟΜΕ-ΟΤΕ χαρακτηρίζει επίσης την προωθούμενη τροπολογία νόμου στη Βουλή η οποία αλλάζει και τις εργασιακές σχέσεις στον ΟΤΕ ως συνταγματική εκτροπή γιατί:


· Ο Ν.3429/05 παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.


· Τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας.


· Η εφαρμογή του αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις και ο ΟΤΕ είναι κερδοφόρα σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που πρόσφατα παρουσίασε η Διοίκησή του.


Η ΟΜΕ ΟΤΕ επαναλαμβάνει ότι οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν και καλούν Κόμματα και Φορείς να πάρουν θέση στη χωρίς όρους και προϋποθέσεις εκποίηση του ΟΤΕ και στη μονομερή και αντισυνταγματική κατάργηση των Σ.Σ.Ε.


Η ΓΣΕΕ


Νέες καταγγελίες από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τον ΟΤΕ.


Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον ΟΤΕ, και ειδικότερα για το ότι εξισορροπείται το εργασιακό καθεστώς της Cosmote με αυτό του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ απάντησε:


«Αυτή είναι η ολοκλήρωση της κατεδάφισης που ξεκίνησε η Κυβέρνηση με τον Νόμο για τις ΔΕΚΟ. Τσαλαπατώντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα των Συλλογικών Συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η Κυβέρνηση δια Νόμου καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις, αλλάζει το εργασιακό καθεστώς, διαχωρίζει τους εργαζόμενους και οδηγεί σε πλήρη ανασφάλεια ένα μεγάλο χώρο, προκειμένου, όπως είναι γνωστό, να τον εκποιήσει σε ιδιωτικά συμφέροντα».


Αντιδρά η αντιπολίτευση


«Η κυβέρνηση πωλεί τον ΟΤΕ με μια τροπολογία της νύχτας, που γίνεται όνειδος της ημέρας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Π. Ευθυμίου και συμπλήρωσε: «Η τροπολογία σε 22 μόνο λέξεις, καταργεί το όριο του 33% του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση του ΟΤΕ και αποδιαρθρώνει βίαια τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού του ΟΤΕ. Η τροπολογία της νύχτας θα μπορούσε να συμπυκνωθεί όμως σε πέντε μόνο λέξεις, ούτε καν 22: Πωλείται ο ΟΤΕ όσο-όσο».


Ο κ. Ευθυμίου πρόσθεσε ότι «η εκποίηση του ΟΤΕ έχει αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα. Είναι επιζήμια για την εθνική οικονομία, υπονομεύει την προσπάθεια της χώρας να καλύψει την ανάπτυξη εθνικών υποδομών επικοινωνιών μεγάλης ταχύτητας, ευρυζωνικές για όλους τους πολίτες».


Αναφορικά με το τι έπραξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως όταν ήταν κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:


«Το ΠΑΣΟΚ με τις διαρθρωτικές αλλαγές της περιόδου 1994-2004, οδήγησε τον ΟΤΕ στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου υποδομών και υπηρεσιών για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχούς διαρθρωτικής πολιτικής, ήταν να ωφεληθεί το ελληνικό Δημόσιο, με έσοδα από τον ΟΤΕ στην περίοδο 1994-2004, πάνω από 7.500.000.000 ευρώ.»


ΣΥΝ


Το μέλος του Π.Γ. ΣΥΝ κ. Δ. Στρατούλης έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό και αντισυνταγματικό πραξικόπημα, ενώ σημείωσε ότι η εκποίηση του ΟΤΕ σε ξένη πολυεθνική αποτελεί εκποίηση του ίδιου του μέλλοντος της χώρας.


Πηγή: Ναυτεμπορική, 9/12/2006