Αρχική Νέα Τοπικά Μείωση των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα των Ελλήνων Ναυτικών

Μείωση των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα των Ελλήνων Ναυτικών

14

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Γιώργου Αλογοσκούφη και Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη, λύνεται ένα μακροχρόνιο πρόβλημα που αφορά τη φορολογία των ελλήνων ναυτικών.


Στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 3 τοις εκατό (3%) για τους αξιωματικούς και ένα τοις εκατό (1%) για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές που αποκτώνται στο ημερολογιακό έτος 2007 και επόμενα, έναντι αναλογικών συντελεστών 6 τοις εκατό (6%) για τους αξιωματικούς και 3 τοις εκατό (3%) για τα κατώτερα πληρώματα, που ίσχυαν από το έτος 2002.


Υπενθυμίζεται ότι:
Το φορολογικό καθεστώς για το εισόδημα των ναυτικών καθιερώθηκε για πρώτη φορά από το ΝΔ. 33/1955 (ΦΕΚ 214 Α). Σύμφωνα με αυτό, οι φορολογικοί συντελεστές αφορούσαν μόνο το εισόδημα των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.
Ειδικότερα:
(1) για αμοιβές που καταβάλλονταν από τον εργοδότη (πλοιοκτήτη) σε ξένο νόμισμα, το ποσοστό φορολογίας ήταν 5%, ενώ,
(2) για αμοιβές σε εθνικό νόμισμα (δρχ.), το ποσοστό φορολογίας ήταν 3%.


Στη συνέχεια με το Ν. 2214/1994 (άρθρο 14 παρ. 3), οι συντελεστές της παραπάνω παραγράφου μετεβλήθησαν σε 8% και 5% αντίστοιχα για τις περιπτώσεις (1) και (2).


Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του Ν. 2459/97 (ΦΕΚ 17Α) καθορίζονται για πρώτη φορά συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και για τις αμοιβές των κατωτέρω πληρωμάτων. Ειδικότερα:


Για το έτος 1997, για τις αμοιβές των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, ο συντελεστής φορολογίας ήταν 8% και για τα κατώτερα πληρώματα ήταν 4%.
Για τα έτη που ακολούθησαν (1998 κ.ε.) καθορίστηκε ότι ο φόρος για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα από την παροχή υπηρεσιών τους σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 9% για τους αξιωματικούς και 6% για τα κατώτερα πληρώματα.


Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α ) οι προαναφερθέντες αναλογικοί συντελεστές μειώθηκαν σε 6% για τους αξιωματικούς και 3% για τα κατώτερα πληρώματα.


Με την υπό ψήφιση διάταξη, μειώνονται σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές που ίσχυαν για τους Έλληνες αξιωματικούς και τα κατώτερα πληρώματα και ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο οικονομικό αίτημα των ναυτικών μας. Παράλληλα, αποδεικνύεται το συνεχές ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων στην εμπορική μας ναυτιλία και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.


Πηγή: ΥΕΝ, 12/12/2006