Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Γιάννης Κοσμίδης: Προετοιμασία Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης

Γιάννης Κοσμίδης: Προετοιμασία Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης

9

 ΙΩΑΝΝΗΣ   Γ  ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ    ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΧΙΟΥ


                                                                                                   ΧΙΟΣ        12 . 12 . 2006
                                                                                           ΠΡΟΣ : Νομάρχη    Χίου 
                                                                                                   κ. Πολύδωρα  Λαμπρινούδη
                                                                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Πρόεδρο
                                                                                                    Νομαρχιακού    Συμβουλίου
                                                                                                     κ. Στυλιανό    Καμπούρη 
                                                                                                     Τοπικά   ΜΜΕ


 

Θέμα : Προετοιμασία  Πρότυπου  Καινοτόμου  Σχεδίου  Ανάπτυξης
                                        για  το  Νομό  Χίου


Κύριε  Νομάρχη


          Όπως γνωρίζετε  η  Γενική  Γραμματεία Επενδύσεων  και  Ανάπτυξης ,
στα  πλαίσια  της προετοιμασίας της   Δ ΄ Προγραμματικής   Περιόδου ( 2007 – 2013)
καλεί  Εταιρικά  Σχήματα  για την υποβολή Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων
Ανάπτυξης  ( Π Κ Σ Α) .
         Ως   Εταιρικό  Σχήμα  νοείται η συνεργασία  φορέων ( εταίρων )  για  την 
από   κοινού συμμετοχή τους  στο  σχεδιασμό , υλοποίηση  και  παρακολούθηση
των  Π Κ Σ Α .
         Πρότυπα Καινοτόμα  Σχέδια  Ανάπτυξης  ( Π Κ Σ Α ) είναι τα καινοτόμα
και  ολοκληρωμένα  προγράμματα   ανάπτυξης  που  σχεδιάζονται  με  τη  συμμετοχή
όλων των  εταίρων  και  επικεντρώνονται  σε  διάφορα  θέματα – προβλήματα  μιας
επιλεγμένης περιοχής  παρέμβασης .
       Περιοχές  παρέμβασης  και εφαρμογής  του  Π Κ Σ Α  αποτελούν  οι γεωγραφικά
μειονεκτικές  περιοχές  της χώρας , όπως  ορεινές  και  νησιωτικές .
       Εκείνα  τα  Π Κ Σ Α  που προωθούν  τις  πιο  καινοτόμες , ολοκληρωμένες  και
εφαρμόσιμες  ιδέες θα επιλεγούν  ως πρότυπα , θα ενταχθούν  στα  νέα  μέτρα
« Μελέτες   Ωρίμανσης  και Προετοιμασίας » των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της τρέχουσας προγραμματικής  περιόδου  και θα  αξιοποιηθούν  για τον  σχεδιασμό
αντίστοιχων  δράσεων  και  δομών  της Δ΄ Προγραμματικής   Περιόδου .
Ετσι  η  χρηματοδότηση  προετοιμασίας  των  καλύτερων  Π Κ Σ Α   θα τους δώσει
προβάδισμα  στα  προγράμματα  της επόμενης  περιόδου .
Η  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31 Ιανουαρίου 2007 .
       Μέχρι  σήμερα  δεν  έγινε αντιληπτό σε  μας  κάποια πρωτοβουλία  εκ μέρους
της  Ν Α  Χίου  για  την  προετοιμασία  τέτοιας  μεγάλης παρέμβασης ,  τουλάχιστον
σε επίπεδο Νομαρχιακού Συμβουλίου . Για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας  ενός
τέτοιου  Σχεδίου  ώστε να επιλεγεί  ως πρότυπο απαιτείται  αρκετός χρόνος ,  για την  τεκμηρίωση  και συγγραφή της πρότασης και την ανταλλαγή  απόψεων  μεταξύ
των διαφόρων φορέων για τη συγκρότηση του Εταιρικού Σχήματος .
       
 Ο  Νομός  Χίου  είναι  επιλέξιμος  ως  περιοχή παρέμβασης , επειδή είναι
νησιωτικός   νομός . Η  κινητοποίηση  όλων των  φορέων  ώστε  να εμπλακούν  στη
συζήτηση  για την κατάρτιση  του Σχεδίου με  την  κατάθεση καινοτόμων  ιδεών είναι επιβεβλημένη .
Πιστεύουμε  επίσης ότι  η πρωτοβουλία πρέπει να ανήκει  στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί
κηση ως αρμόδια  για το συνολικό αναπτυξιακό  σχεδιασμό  και προγραμματισμό
του Νομού . 
          Κύριε  Νομάρχη
Στη  πρώτη  δεκαετία  του   νέου  αιώνα ο Νομός της  Χίου αλλά  και  όλη η περιφέρεια
Β . Αιγαίου  συνεχίζουν τον  αγώνα για τη σύγκλιση  με  τις  ανεπτυγμένες  περιφέρειες
της  Ευρώπης .  Για  την  επιτυχή  έκβαση αυτού του αγώνα  χρειάζεται   συγκεκρι
μένη , συνεκτική και πλήρως εξειδικευμένη προοπτική για την περιοχή μας . 
Η  περιοχή  μας αντιμετωπίζει δυο  προκλήσεις : Την  αξιοποίηση  των νέων τεχνολο
γιών και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης στην πράξη .
Ως  γενικός  στόχος  πρέπει   να τεθεί η βελτίωση της ελκυστικότητας της που θα
βασίζεται  στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ( γεωγραφικά ,
οικονομικά , πολιτιστικά , τοπικοί πόροι , ανθρώπινο δυναμικό ) .
Πρώτη  προτεραιότητα  μας πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας , η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του πληθυσμού , η αύξηση
της   απασχόλησης  και η ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών .
       Παρακαλούμε να μας  ενημερώσετε για τις μέχρι τώρα ενέργειες σας και το
μελλοντικό   σχεδιασμό  σας .


                                                                          Μετά   τιμής


                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ  ΚΟΣΜΙΔΗΣ
                                                        ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ