Αρχική Νέα Τοπικά Επισημάνσεις υπηρεσίας Νομαρχίας για το δρόμο στο Φώκι…

Επισημάνσεις υπηρεσίας Νομαρχίας για το δρόμο στο Φώκι…

15

   

 Εκ των υστέρων ο Δήμος Μαστιχοχωρίων υπεβαλλε «περιβαλλοντική μελέτη» για την παράνομη διάνοιξη δρόμου στο Φώκι. Από την Περιφέρεια μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του δρόμου στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
   Έτσι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Eπιχειρηματικής Aνάπτυξης της N.Α. Χίου Γιώργος Στεφανίδης με το ακόλουθο έγγραφο ενημερώνει το Δήμο, και παράλληλα κοινοποιεί σε Νομάρχη ΤΥΔΚ, αρμόδιο αντινομάρχη Ν. Νύκτα και ΤΥΔΚ για τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις του. Λόγω έχει βέβαια και η νέα δημοτική αρχή του Γιάννη Ξενάκη στα Μαστιχοχώρια…
   Το σχετικό έγγραφο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
   .


«ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση δρόμου Δότια – Φώκι» στο Δ.Δ. Πυργίου του Δήμου Μαστιχοχωρίων.
Σχετ.: Η αρ.πρ. 269/15-03-2006 απόφαση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Β. Α. (παρελήφθη στις 30-11-2006)


Η Περιφέρεια, με απόφασή της, μεταβίβασε στην υπηρεσία μας την αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του δρόμου στο Φώκι του Δ.Δ. Πυργίου του Δ. Μαστιχοχωρίων. Πριν όμως από τις σχετικές ενέργειές μας, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με την κατασκευή του εν λόγω δρόμου, όπως περιγράφεται στην περιβαλλοντική μελέτη που υποβάλατε.
Όπως γνωρίζετε, η περιοχή κατασκευής του δρόμου υπάγεται στη Ζ.Ο.Ε. του δήμου Μαστιχοχωρίων και ειδικότερα στις περιοχές που καθορίζονται με το στοιχείο «Ζ 2», δηλαδή στις «περιοχές ειδικής προστασίας ακτών και φυσικού περιβάλλοντος». Όπως αναφέρεται και στη μελέτη, ο συγκεκριμένος δρόμος θα χρησιμοποιείται, εκτός των άλλων, και για την πρόσβαση των ντόπιων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών σε μία από τις μοναδικές στον κόσμο ακτές, η οποία αποτελεί αναμφίβολα φυσικό πλούτο ανεκτίμητης αξίας για τον τόπο μας.
Τα πιο πάνω περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και δεδομένα της περιοχής κατασκευής του δρόμου δεν λήφθηκαν, ως φαίνεται, υπόψη κατά τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, δηλαδή δεν δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες στον μελετητή να σχεδιάσει και να προσαρμόσει το έργο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής. Αν και πρόκειται για μια κρημνώδη περιοχή, που παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες και ως εκ τούτου απαιτεί ειδικές και δαπανηρές τεχνικές (στην περίπτωση που το ζητούμενο είναι και η διατήρηση του φυσικού τοπίου), ο μελετητής ενήργησε σαν να επρόκειτο για άσκηση επί χάρτου ελλείψει ειδικότερων οδηγιών.
Με τον προτεινόμενο (συμβατικό) τρόπο κατασκευής του δρόμου, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επέλθει σε σοβαρή υποβάθμιση του υπέροχου φυσικού τοπίου. Κατ’ ουσία αναμένεται να επέλθει πλήρης αλλαγή της μορφολογίας. Oι κατακόρυφες επιφάνειες των ορυγμάτων και τα μεγάλα πρανή των επιχωμάτων, που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν (και λόγω των σχετικά μεγάλων γεωμετρικών διαστάσεων του δρόμου σε συνδυασμό και με τις έντονες κλίσεις του τοπογραφικού ανάγλυφου), αναμένεται να προσδώσουν στη μοναδική αυτή περιοχή εικόνα επιχωματωμένης (δηλαδή μπαζωμένης) λατομικής εκμετάλλευσης.
Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε τους μεγάλους κινδύνους καθίζησης του οδοστρώματος, που συνεχώς θα υπάρχουν λόγω του ότι ο δρόμος (εξαιτίας της κρημνώδους μορφής του ανάγλυφου της περιοχής) θα πρέπει υποχρεωτικά να κατασκευαστεί, σχεδόν στο σύνολό του, επί επιχωμάτων, δηλαδή κυριολεκτικά επάνω σε μπάζα.
Είναι φανερό ότι ένας τέτοιος δρόμος δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία, ως προστατευόμενη, χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Ο κρημνώδης χαρακτήρας του τοπογραφικού ανάγλυφου σε συνδυασμό και με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων της περιοχής επιβάλλουν ένα ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό του οδικού έργου με την εφαρμογή ιδιαίτερων τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού για την κατασκευή ενός δρόμου στη μια προστατευόμενη ακτή θα έπρεπε να ήταν η κατά το δυνατόν απουσία ορυγμάτων και επιχωμάτων και αντί αυτών η εφαρμογή τοίχων αντιστήριξης, προσαρμοσμένων κατάλληλα χρωματικά κ.λπ.) στο φυσικό τοπίο της περιοχής. Όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (το μέγεθος) του δρόμου αυτού, είναι εύλογο ότι θα έρεπε να ήταν ιδιαίτερα συντηρητικά λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής ενός τέτοιου δρόμου και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ανάλογα με τις πιστώσεις που είναι διατεθειμένος ένας δήμος να δαπανήσει. Η κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου είναι βέβαιο ότι θα αναδείκνυε την υψηλή αισθητική της περιοχής και θα δικαιολογούσε απόλυτα τη σκοπιμότητά του, δηλαδή την άνετη και ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών σε μια παραλία ιδιαίτερου κάλλους.
Όμως, οι απόψεις μας αυτές δεν αποτελούν θέσφατο, ούτε μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να κατασκευάσετε το δρόμο σύμφωνα με τις όποιες υποδείξεις μας. Παρόλα αυτά οφείλουμε να δηλώσουμε ότι με τον τεχνικό τρόπο και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που προτείνεται η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η εκτεταμένη και έντονη αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Επίσης, οφείλουμε να δηλώσουμε ότι οι όποιοι περιβαλλοντικοί όροι τεθούν από την υπηρεσία μας (που δεν μπορούν βεβαίως να ανατρέπουν τον προτεινόμενο τρόπο κατασκευής του δρόμου), θα έχουν απλώς ανακουφιστικό χαρακτήρα και δεν πρόκειται να βελτιώσουν τον βαθμό ασφάλειας του έργου έναντι των κινδύνων από κατολισθήσεις.
Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι το προτεινόμενο οδικό έργο δεν είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό (γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση τη σκοπιμότητά του), δεδομένου ότι η σύνδεσή του με το υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο γίνεται με αγροτικό χωματόδρομο στοιχειώδους βατότητας, για τον οποίο δεν υπάρχει στη μελέτη πρόταση βελτίωσης. Έτσι, ενώ ο προτεινόμενος δρόμος φαίνεται να αποκτά άνετα (και μάλλον υπερβολικά) γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εν τούτοις συνεχίζει να παραμένει αποκομμένος από το υφιστάμενο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της νότιας Χίου. Η δήθεν χρησιμότητα του συγκεκριμένου δρόμου και για την άνετη πρόσβαση των ντόπιων σε σχίνους και καλλιέργειες είναι παντελώς αναληθής, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη απόκρημνη πλευρά που προτείνεται η διάνοιξη, υφίστανται μόνο θάμνοι και ελάχιστοι μεμονωμένοι σχίνοι, σε αντίθεση με την απέναντι νότια πλευρά της μισγάγγειας, στην οποία όμως υπάρχει άλλος αγροτικός δρόμος ικανοποιητικής βατότητας. Είναι επομένως φανερό ότι ο μοναδικός (πραγματικός) λόγος για τον οποίο προτείνεται η κατασκευή του δρόμου, είναι η πρόσβαση στην προστατευόμενη παραλία.
Η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη σε αρμονία και ισορροπία με τη φύση, που σέβεται και υπολογίζει τις αντοχές της, αλλά και που προσπαθεί, όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του δρόμου στο Φώκι), να αναδείξει την ιδιαίτερη αξία της, απαιτεί την καλλιέργεια του αισθήματος κοινής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα τέθηκαν προηγουμένως υπόψη σας, σας παρακαλούμε πολύ, πριν προχωρήσουμε στις δικές μας (υπηρεσιακές) ενέργειες, να μας ενημερώσετε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, εάν εγκρίνετε (ή απορρίπτετε) τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής του δρόμου που προτείνει η μελέτη που υποβάλατε. Επίσης (με την ίδια απόφασή σας), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν προτίθεσθε να αναθέσετε άμεσα την ολοκλήρωση της μελέτης, συμπεριλαμβάνοντας και το (αρχικό) τμήμα του αγροτικού δρόμου που συνδέει τον προτεινόμενο δρόμο με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο, προκειμένου το έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
Λόγω του θεσμικού σας ρόλου (εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας) αλλά και λόγω του ότι είστε φορέας της μελέτης και εκτέλεσης του εν λόγω έργου (την υλοποίηση του οποίου έχετε αποφασίσει δύο φορές ομόφωνα), είναι εύλογο (και δίκαιο) ότι θα πρέπει να αναλάβετε, πρώτιστα εσείς, και την ευθύνη της όποιας υποβάθμισης του φυσικού τοπίου της περιοχής που θα μπορούσε να επέλθει εξαιτίας τους συγκεκριμένου τρόπου κατασκευής του δρόμου που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.
Ο προϊστάμενος
Γιώργος Στεφανίδης
Μεταλ/γος Μηχανικός