Αρχική Νέα Οικονομία Ερχεται και ο τέταρτος κύκλος ενισχύσεων για τις ΜΜΕ εμπορίου και υπηρεσιών

Ερχεται και ο τέταρτος κύκλος ενισχύσεων για τις ΜΜΕ εμπορίου και υπηρεσιών

8

 ΕΝΤΟΣ των πρώτων μηνών του νέου έτους αναμένεται να γίνει τελικώς η προκήρυξη του τετάρτου κύκλου ενισχύσεων των εμπορικών και παροχής υπηρεσιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.


Η καθυστέρηση στην προκήρυξη του προγράμματος, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία των τραπεζών (οι οποίες λειτουργούν ως φορείς υποδοχής και υλοποίησης) να παραλάβουν και να αξιολογήσουν ένα ακόμη μεγάλο όγκο αιτήσεων, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση του προηγούμενου, (του τρίτου) κύκλου ενισχύσεων.


Στον προηγούμενο κύκλο υποβλήθηκαν συνολικά 6.800 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 530 εκατ. ευρώ, όταν ο αρχικός προϋπολογισμός είχε καθορισθεί στα 210 εκατ. ευρώ, ενώ εγκρίθηκαν οι 5.373 αριθμός υπερδιπλάσιος από τον αρχικά αναμενόμενο.


Η επιτυχία του Γ’ κύκλου είναι φανερή αν σκεφτεί κανείς ότι κατά το Α’ και Β’ κύκλο ενισχύσεων είχαν εγκριθεί 3.675 επενδυτικές προτάσεις ενώ συνολικά οι ενισχύσεις δεν ξεπέρασαν τα 240 εκατ. ευρώ.


Στην προκήρυξη για το εμπόριο και τις υπηρεσίες όμως, προέκυψε και ένα ακόμη θέμα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα να είναι ανταγωνιστικό με ανάλογα προγράμματα που διαχειρίζεται το υπουργείο ανάπτυξης. Η λύση που προκρίθηκε είναι να γίνει μια μελέτη στην οποία θα υπάρχει ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων των προγραμμάτων του υπουργείου ανάπτυξης για το εμπόριο.


Βασικός στόχος, είναι να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια υπαγωγής και να ενταχθούν στις ενισχύσεις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επιδοτηθούν από άλλα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ.


Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιδοτηθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε βάρος των μικρότερων, αλλά ότι θα στοχεύσουν σε επιχειρήσεις με διαφορετικές δραστηριότητες από αυτές που ενισχύονται από Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα.


Οροι και προϋποθέσεις


Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα παραμένουν οι ίδιες. Οι ενισχύσεις θα αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες:


* Απασχολούσαν έως 50 εργαζόμενους κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση


* Παρουσιάζουν μέσο κύκλο εργασιών τριετίας από 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ


* Δύνανται να καλύψουν το 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού τους σχεδίου με ιδίους πόρους.


?λλη μια αλλαγή που εξετάζεται ακόμη είναι ότι μάλλον θα αποκλειστούν οι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις σε όφελος όσων έχουν δραστηριότητα από μια πενταετία και πάνω.


Επιλέξιμες Δαπάνες


Δεδομένο είναι ότι οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιμες για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, είναι συμβατές με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, να δίνεται η εντύπωση, ότι επιδοτείται η εμπορική δραστηριότητα αλλά μόνο δράσεις εκσυγχρονισμού της διαχείρισης και της δραστηριότητας των επιχειρήσεων αυτών.


Με βάση αυτό, τα κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για την ενίσχυση του τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, θα αφορούν πέντε βασικές κατηγορίες δαπανών. Συγκεκριμένα:


* Τη δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης


* Τον εξορθολογισμό, εκσυγχρονισμό υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης


* Την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών


* Την ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.)


* Την ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.


Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:


Α) Κτίρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων


Β) Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται και αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής και μόνον χρήσης αποκλειομένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Η δαπάνη για μεταφορικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση και δεν είναι επιλέξιμη για τις επιχειρήσεις με κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 633.


Γ) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: Αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός


Δ) Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: Αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός


Ε) Συστήματα αυτοματοποίησης: Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός


ΣΤ) Δικαιώματα Τεχνογνωσίας


Η) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Αφορά την δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα


Θ) Δαπάνες προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για το λανσάρισμα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά.


Ποια προγράμματα «τρέχουν» αυτή την περίοδο


Μέχρι την προκήρυξη του Δ’ κύκλου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν – υπό προϋποθέσεις – από δύο προγράμματα που «τρέχουν» αυτή την περίοδο


Το πρώτο αφορά τα Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα Ανάπτυξης όπου το σύνολο των ενισχύσεων ανέρχεται στα 59 εκατ. ευρώ.


Η υποβολή των προτάσεων άρχισε την 1η Νοεμβρίου και η προθεσμία υποβολή λήγει στις 19 Ιανουαρίου. Οι ενισχύσεις αφορούν επιλεγμένες περιοχές της χώρας (πληροφορίες www. ependyseis.gr) οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα.


Το δεύτερο πρόγραμμα που βρίσκεται σε ισχύ είναι το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με συνολικές ενισχύσεις ύψους 11,2 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 4 Δεκεμβρίου και θα «δέχεται» επενδυτικές προτάσεις μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου του 2007.


Το πρόγραμμα, αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του λοιπού Τριτογενούς Τομέα καθώς και Επιχειρήσεις Πληροφορικής που θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις εξής οκτώ Περιφέρειες:


* Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,


* Κεντρικής Μακεδονίας,


* Δυτικής Μακεδονίας,


* Ηπείρου,


* Δυτικής Ελλάδας,


* Ιονίων Νήσων,


* Πελοποννήσου και


* Βορείου Αιγαίου.


Οι επιλέξιμες δαπάνες για όλα τα είδη επιχειρήσεων αφορούν:


1. Προμήθεια Εξοπλισμού: αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.


2. Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού: αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.


3. Παροχή Υπηρεσιών: περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταστούν λειτουργικές οι εφαρμογές λογισμικού της ενέργειας και να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρμογών.


4. Συνδρομές: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας ενέργειας μπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.


Οι προϋποθέσεις και στα δύο προγράμματα οι προϋποθέσεις είναι ίδιες. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού τριετίας από 10.000 ευρώ – 10.000.000 ευρώ και να απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους.


Το ύψος των επιχορηγούμενων επενδύσεων ξεκινά από 10.000 ευρώ – 200.000 ευρώ με ελάχιστη ίδια συμμετοχή του επενδυτή 25% και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και για τις οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες.


* Πληροφορίες www.ependyseis.gr


ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ