Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Ολοκλήρωση του stock option

ΝΕΛ: Ολοκλήρωση του stock option

6

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΛ, λόγω της διάθεσης μετοχών σε δέκα στελέχη της εταιρείας. Ειδικότερα, διατέθηκαν 1.828.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε σε 0,54 ευρώ.


Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, ήτοι 987.120,00 ευρώ, ολοκληρώθηκε στις 15.12.2006.


Το υπερβάλλον ποσό που προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας, ποσού 438.720,00 ευρώ θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».


Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την κατά τα ως άνω αύξηση του, ανέρχεται σε 31.702.455,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 105.674.851 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική, 9/1/2007