Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Γιάννης Κοσμίδης: πρόταση στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης των Προτύπων Καινοτόμων...

Γιάννης Κοσμίδης: πρόταση στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης των Προτύπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης

19

 ΙΩΑΝΝΗΣ    Γ  ΚΟΣΜΙΔΗΣ                                                                            ΧΙΟΣ   11-01-07
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ   33    ΧΙΟΣ                        ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ               Προ  μηνών   η  Γενική  Γραμματεία   Ανάπτυξης  και  επενδύσεων  ξεκίνησε  τη   διαδικασία  κατάρτισης  των  Προτύπων  Καινοτόμων  Σχεδίων  Ανάπτυξης
σ ε    όλη  τη  χώρα . 
              Στα    πλαίσια  αυτής  της  διαδικασίας  και  ως   συμβολή  στο  διάλογο  που  διεξάγεται για  την  κατάρτιση  του  αντίστοιχου  Σχεδίου  για  το  Νομό  μας  ο Νομαρχιακός   Σύμβουλος  κ. Ιωάννης  Κοσμίδης  καταθέτει  τις  σκέψεις  και  τις  ιδέες  του
για  το  θέμα .
Οι  γενικές  αρχές  και  η  φιλοσοφία  της  πρότασης  του   περιγράφονται  παρακάτω .
Λεπτομερή  περιγραφή  των  προτάσεων  του  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  την  διαβάσουν   στο  διαδίκτυο  στις  διευθύνσεις :  
α . www . giannis kosmidis . com     και       β.   www . Viglatoras . Info .


    


              Η   οικονομική   ανάπτυξη  συνδέεται  ολοένα  και  περισσότερο  με  την  ικανότητα
των   περιφερειακών  οικονομιών  να  αλλάζουν  και  να  καινοτομούν. 
Συνεπώς  σημαντικές  προσπάθειες  πρέπει  να  καταβληθούν  για  τη  δημιουργία ενός
περιβάλλοντος   που ενθαρρύνει  την  έρευνα , την ανάπτυξη  και  τη  καινοτομία  και 
έτσι  διευκολύνει την  μετάβαση  στην  οικονομία  της  γνώσης  .
       Οι  πρώτες  παρεμβάσεις  για  την  υποστήριξη  της  περιφερειακής  ανάπτυξης
βασίστηκαν  κυρίως  στην  παροχή  κεφαλαίων  και  στήριξη  για  τις  υποδομές .
Ωστόσο  οι  πιο  πρόσφατες  οικονομικές  έρευνες  υποστηρίζουν ότι  η  αναβάθμιση
της   « γνώσης » και  η  μεγαλύτερη  διάδοση  της  τεχνολογίας  σε  περιφερειακό επίπεδο
μπορεί  να αποδειχθούν εξαιρετικά   αποτελεσματικά   μέσα   για   την   οικονομική  
ανάπτυξη  της  περιφέρειας .
        Οι  Κοινοτικές  στρατηγικές  κατευθύνσεις  για  τη  Συνοχή  αποδίδουν  ιδιαίτερη
σημασία  στη  περιφερειακή   διάσταση  μέσα  από  παρεμβάσεις  που  σχετίζονται
με  την ανάπτυξη  αστικών και  αγροτικών  περιοχών  και  την  προώθηση  της  εδαφικής
συνεργασίας .   Η εξέλιξη  των  συνθηκών  της  παγκοσμιοποίησης  επηρεάζει  δραματικά
τις  οικονομικές  και  κοινωνικές  συνθήκες  της  περιοχής  μας  και  συγχρόνως  επιφέρει
τεράστια  πίεση  για  την  διαφοροποίηση  των  αγαθών  και  υπηρεσιών .
Ασκεί  δηλαδή  πίεση  για  την  ανάδειξη  και αξιοποίηση  των  τοπικών  συγκριτικών
πλεονεκτημάτων  ( ιδιαίτερα  εδαφικά  χαρακτηριστικά , ανθρώπινο  δυναμικό , πολιτιστικό  και  φυσικό  περιβάλλον , τρόπος  ζωής κ λ π).
        Στο  πλαίσιο  αυτό  ο  Nομός  μας θα  πρέπει  να  αναδείξει  συγκεκριμένους τομείς
( ποιοτικός  τουρισμός , παράκτιο  περιβάλλον , ποιοτικές  αγροτικές  καλλιέργειες
( μαστίχα – εσπεριδοειδή κα ) ήπια  οικιστική  ανάπτυξη , ελκυστικό  περιβάλλον  για
εγκατάσταση  και  εργασία , υποδομές  γνώσης ( πανεπιστήμιο ) , ανθρώπινο  κεφάλαιο
με  εμπειρία  σε  διεθνοποιημένους  τομείς ( ναυτιλία , διεθνές  εμπόριο ) με  τρόπο  που
να  κινητοποιεί  συγκεκριμένους  παραγωγικούς  τομείς  και  να  απελευθερώνει
δυνάμεις   που  σήμερα  βρίσκονται  σε  « κατάσταση  ύπνωσης » .
         Παράλληλα  πρέπει  να  εκμεταλλευτεί  τις  δυνατότητες   που  παρέχει  η σύγχρονη
Τεχνολογία  Tηλεπικοινωνιών  και   η  Πληροφορική .
        Η  διαμόρφωση  ενός  ευέλικτου  πλαισίου  ενιαίας  τοπικής  στρατηγικής , πολυτομεακού  χαρακτήρα , απαιτεί  τη  συνεργασία  των Αρχών και  όλων  των  ενεργών
τμημάτων  της  κοινωνίας. Η συνεργασία  θα  καταλήξει  στον  από  κοινού προσδιορισμό
νέων  πεδίων  δράσης  και  στην  συμφωνία  για  το επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα .
Μέσα  από  την  αξιοποίηση  των  γνώσεων,  των  δεξιοτήτων , της  δημιουργικής 
φαντασίας   των  βέλτιστων  πρακτικών  και  της  δημιουργικής  αλληλεγγύης  θα  καταλήξομε  σε  ένα  σχέδιο  ανάπτυξης  που  η  καινοτομία  θα  είναι  το  κυρίαρχο
στοιχείο . Καινοτομία  σε  διαδικασίες , προϊόντα  και  υπηρεσίες  που  βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητα  τόσο  της  κοινωνίας  όσο  και  τη  οικονομίας .
        Τελική  κατάληξη  αυτής της  διεργασίας  θα  είναι  η  εκπόνηση  ενός  Πρότυπου
Καινοτόμου  Σχεδίου  Ανάπτυξης  που  θα  καθιερώνει μια  νέα  φιλοσοφία  και  θα
αναπτύσσει   νέες  καινοτόμες  πρακτικές , ώστε να  αξιοποιείται  στο  μέγιστο  βαθμό
το  ενδογενές  δυναμικό , να  δίνει  ώθηση  σε εξωστρεφείς  δράσεις  και  θα  εγκαθιδρύει   νέα   μοντέλα   συνεργασίας   μεταξύ   δημόσιου  και ιδιωτικού  τομέα .
         Το  Πρότυπο  Καινοτόμο  Σχέδιο  Ανάπτυξης για  τη  Χίο  διέπεται  από  τις
παρακάτω  κατευθυντήριες    Αρχές :
1.  Να  γίνει  η  Χίος  τόπος  ελκυστικός  για  επενδύσεις  και  απασχόληση .
      Η αρχή  αυτή  μεταξύ  των  άλλων  περιέχει  τις  ακόλουθες  δράσεις :
1α   Ενίσχυση  των   συνεργιών    ανάμεσα   στη  προστασία  του  περιβάλλοντος
        και  στην  ανάπτυξη .
1β   Αντιμετώπιση  του  θέματος της  εντατικής  χρήσης  παραδοσιακών  πηγών ενέργειας
1γ   Ανάπτυξη  συστήματος  μεταφορών  ανθρώπων  και  προϊόντων  μεταξύ  των
νησιών  του  Αιγαίου και  του  Κέντρου ( ναυτιλία  μέσων  αποστάσεων  με  εμποροκιβωτίων , δημιουργία  Σταθμού  Βάσης  Υδροπλάνων ) .
1δ   Μηχανισμός  υποστήριξης  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  ( Κ Ε Τ Α, επιχειρηματικά
κεφάλαια  κλπ ) .
 2   Ολοκληρωμένος  Τουριστικός  σχεδιασμός  με  τις  ακόλουθες  δράσεις : 
2α  Διαφοροποίηση  – εμπλουτισμός  του  τουριστικού  προϊόντος .
2β  Βελτίωση  των  παρεχομένων  υπηρεσιών
2γ  Προβολή  και  προώθηση  του  τουριστικού  προϊόντος .
3   Περισσότερες  και  καλύτερες  θέσεις  εργασίας  .
      Στην  αρχή  αυτή  αναπτύσσονται  δράσεις  διαφοροποίησης  και  ανάπτυξης
υποδομών  και  δραστηριοτήτων  που  θα  αξιοποιούν  την  γνώση  και  την  εμπειρία
του ανθρωπίνου   δυναμικού  σε  άλλες , εκτός  τουρισμού , υπηρεσίες .
   Ενδεικτικά   αναφέρονται :
* Ναυτιλιακό – Επιχειρηματικό  Πάρκο
* Ινστιτούτο Ναυτιλιακών  Ερευνών
* Προστασία  της  υγείας  των  εργαζομένων ( Κέντρο  Κοινωνικής Ιατρικής)
 και  άλλες   παρεμφερείς   δράσεις .
 4   Συμβολή  της  Πόλης  στην  Ανάπτυξη  και  στην  Απασχόληση  .
 Ενδεικτικές  δράσεις :
* Ανάπλαση  του  Ιστορικού  Κέντρου .
* Βιβλιοθήκη  Κοραή
* Ανακαίνιση   διατηρητέων  Κτηρίων
Φρούριο  Χίου
5  Οικονομική  διαφοροποίηση  αγροτικών  περιοχών- περιαστικών  περιοχών-νησιών
Ενδεικτικές  δράσεις :
* Κάμπος
* Μαστιχοχώρια
* Ιχθυοκαλλιέργειες
* Μαστίχα
* Ολοκληρωμένη   προσέγγιση  του  αγροτο-τουριστικού  προϊόντος με
επίκεντρο  την  ποιότητα  .
* Ψαρά  ( Σταθμός  υδροπλάνων , Μικρό Συνεδριακό  Κέντρο )
* Οινούσσες  ( Δημιουργία  Ευρωμεσανατολικού  Αθλητικού  Πολιτιστικού πόλου)


6   Βελτίωση  των  γνώσεων  και  της   καινοτομίας  με  στόχο  την  ανάπτυξη .
     Ενδεικτικές   δράσεις :
* Ινστιτούτο  Ναυτιλιακών   Ερευνών
* Ινστιτούτο  Ιχθυοκαλλιεργητικών   Εφαρμογών
* Κέντρο  Μεσογειακής  Διατροφής
* Ελληνοτουρκικό  Κολέγιο
7   Διοίκηση  του  Προτύπου  Καινοτόμου   Σχεδίου ( Π Κ Σ Α )   προβλέπεται   η
     συγκρότηση  Εταιριών  Σχήματος   με  επικεφαλής  το  Συντονιστή  Εταίρο  και
    με  τη  βοήθεια  της  Επιτροπής  Συντονισμού  και  παρακολούθησης του Π Κ Σ Α .
          Το  προτεινόμενο  Πρότυπο  Καινοτόμο  Σχέδιο  Ανάπτυξης  προσπαθεί  να  λάβει
   τη  μορφή  ολοκληρωμένου  αναπτυξιακού  προγράμματος .
    Συνδυάζει  την  καινοτομία , την  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα,  στοχεύει στην 
   αύξηση  της  απασχόλησης   και  επιδιώκει  την  συνεργασία  των  Εταίρων  που
  συγκροτούν  το  Εταιρικό  Σχήμα  .


   Η  πλήρης  ανάπτυξη  του  Σχεδίου  ευρίσκεται  στους  διαδικτυακούς  τόπους:
   www . giannis kosmidis .com    και    www . Viglatoras . info