Προκήρυξη Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακό

  28  Πρόκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
  Το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 θα εισαχθούν στο Ν.Π.Μ.Σ. “Γεωργία και Περιβάλλον” έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Α΄ εξάμηνο ξεκινά αρχές Οκτωβρίου 2003.
  Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή αξιολόγησης σε χρόνο που θα τους γνωστοποιηθεί εγκαίρως.
  Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κατατάσσονται στις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων
  2. Διατήρηση Βιοποικιλότητας – Βιολογική Γεωργία
  3. Προϊόντα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλον
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως και 20 Ιουλίου 2003 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Έντυπη Αίτηση
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ .Ο.)
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο.
  7. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency-Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών ή TOEFL (213 και πάνω στο computer-based testing) ή IELTS (5,5 και πάνω), τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
  8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  Τέλος, ο/η υποψήφιος/ α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
  Οι παραπάνω αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Γεωργία και Περιβάλλον” του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 81100, υπόψη κ. Βγενά Β. (πληροφορίες τηλ.: 22510-36212, fax: 22510-36263, e-mail: agroenv@env.aegean.gr)
  O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΟΥ ΝΠΜΣ
  Καθηγητής Ν.Σ. Μάργαρης

  Διαφήμιση
  Προηγούμενο άρθροΤα 79 του χρόνια γιορτάζει ο ΦΟ Βροντάδου
  Επόμενο άρθροΜειωμένες εγγραφές στο 1ο Γυμνάσιο