Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Ν.Σ., 21/2, θέματα

Συνεδρίαση Ν.Σ., 21/2, θέματα

16

 Η 4η κατά σειρά συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου για το έτος 2007 θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στην αιθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου “ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ”, του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έκδοση ψηφίσματος για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
2. Χορήγηση αδειών άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: κ. Σ. Κακαρίνος, Προϊστ/νος Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Χίου)
3. Επανασύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Ν.Α. Χίου(Εισηγητής: κ. Ν. Ψαλτάκης, Προϊστ/νος Δ.νσης Χωροταξικών Εφαρμογών & Πολεοδομίας Ν.Α. Χίου)
4. Επανασύσταση Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) Ν.Α. Χίου. (Εισηγητής: κ. Ν. Ψαλτάκης, Προϊστ/νος Δ.νσης Χωροταξικών Εφαρμογών & Πολεοδομίας Ν.Α. Χίου)
5. Πρόταση έκδοσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ 050/3/2007. (Εισηγητής: κ. Δ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
6. Προέγκριση ένταξης έργων και αλλαγές οικονομικών στοιχείων ενταγμένων στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2007. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
7. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2007 έργο με τίτλο “Πολιτιστικές Δράσεις”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προίστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
8. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2007 έργο με τίτλο “Συνέδρια – Εκδόσεις – Τουριστική Προβολή της Χίου”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προίστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
9. Συζήτηση αιτήματος του Ν.Σ. “ΧΙΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ” για τη δημιουργία προτομής του Γεωργίου Καλουτά. (Εισηγήτρια: κ. Ισ. Μπουρνιά, επικεφαλής του Ν.Σ. “ΧΙΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ”)
10. Ορισμός προσώπων κίνησης λογαριασμών (Εισηγητής: κ. Π. Στεφάνου, Αντινομάρχης Χίου)
11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας από τη Ν.Α. Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.5 του Ν.3146/2003 για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών. (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)
12. Έγκριση προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Χίου. (Εισηγητής: κ. Π. Στεφάνου, Αντινομάρχης Χίου)
13. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2007 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου “Ο ΕΥΟΔΟΣ” (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΕΥΟΔΟΣ”)
14. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμου εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2007 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου “Ο ΕΥΟΔΟΣ” (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΕΥΟΔΟΣ”)
15. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης από τη Ν.Α. Χίου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Ν.Α.Ο.Χ.”. (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)
16. Έγκριση συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού 2007, Σλοβενίας, Ρουμανίας και Πολωνίας. (Εισηγήτρια: κ. Α. Λύκου, Νομαρχιακή Σύμβουλος)
17. Εκτός έδρας μετακινήσεις για την εκτέλεση υπηρεσίας.
     Ο φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκεται στο Γραφείο Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. (Πολυτεχνείου 1, Χίος – τηλ. 22710 44847).
 
                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ