Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το άρθρο 16

Ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το άρθρο 16

9

 ΨΗΦΙΣΜΑ


Η Γ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συνήλθε στις 07-02-2007 για να εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται με αφετηρία την  κυβερνητική πρόθεση τροποποίησης του άρθρου 16 του Συντάγματος και του ισχύοντος Νόμου – Πλαισίου των ΑΕΙ, με αίσθημα ευθύνης έναντι της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των κοινωνιών των νησιών του Αιγαίου, θεωρεί καθήκον της να επισημάνει ότι:


* Η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα υπονομεύσει το έργο και τη λειτουργία των περιφερειακών πανεπιστημίων. Χωρίς την απαιτούμενη συστηματική πρόνοια και τη λήψη ειδικών μέτρων από την πλευρά της πολιτείας πολλαπλασιάζονται για αυτά τα πανεπιστήμια οι αντιξοότητες που παρεμβάλλονται στη λειτουργία τους, λόγω του  περιφερειακού τους χαρακτήρα.
* Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διότι, θα μετατρέψει τη βασική του ιδιομορφία – τον πολυνησιωτικό-δικτυακό χαρακτήρα – σε στρατηγικό μειονέκτημα, ιδιαίτερα υπό το σημερινό καθεστώς υποχρηματοδότησης, έλλειψης πόρων και υποδομών.
* Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σημαντική για την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο του Αιγαίου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στα σημερινά αξιόλογα επίπεδα, με σημαντική βοήθεια και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, κατόρθωσε, σε σχετικά σύντομο χρόνο, παρά τις αντιξοότητες, να καταστήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακριτό πόλο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας. 
* Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην περιφερειακή ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, είναι μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αποτίμηση του ρόλου και του έργου του Πανεπιστημίου. Πιθανή διακοπή της αναπτυξιακής πορείας του Πανεπιστημίου ή ακόμα περισσότερο πιθανή συρρίκνωση των λειτουργιών του, θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το ίδιο το πανεπιστήμιο, όσο και για τις κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου.
* Η συκοφάντηση  της πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδίως των φοιτητικών κινητοποιήσεων υπονομεύει το κλίμα διαλόγου, το οποίο είναι αναγκαίο να περιφρουρείται και να αναπτύσσεται συστηματικά στο εσωτερικό των ΑΕΙ παρά και πέρα από την σημερινή κρίση. Ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα τη συνήθως δυσφημιστική κάλυψη των  κινητοποιήσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας από τα περισσότερα ΜΜΕ.
Για τους παραπάνω λόγους, η Γ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
1. Επαναβεβαιώνει προηγούμενη απόφασή της ότι το κατατεθέν προσχέδιο για το Νόμο Πλαίσιο δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για έναν ουσιαστικό διάλογο, δεδομένου ότι:
α) οι ρυθμίσεις του παρεμβαίνουν λεπτομερειακά σε όλες τις πτυχές της πανεπιστημιακής λειτουργίας, που θα έπρεπε να ρυθμίζονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια,
β) υπονομεύουν επί της ουσίας το Πανεπιστημιακό Άσυλο,
γ) αποβλέπουν σε ένα πανεπιστήμιο χαμηλού κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό και χαμηλότερων ακόμη προσδοκιών.
2. Ζητά από τη Σύγκλητο να επαναβεβαιώσει άμεσα τις θέσεις της για το άρθρο 16 και για το Νόμο Πλαίσιο, έτσι όπως έχουν εκφραστεί και από τις Συνόδους των Πρυτάνεων του Μαΐου και του Νοεμβρίου 2006.
3. Καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ιδίως τους παράγοντες και τους φορείς των τοπικών κοινωνιών  να εξετάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που η αναθεώρηση θα έχει στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του δημόσιου Πανεπιστημίου, των περιφερειακών  Πανεπιστημίων, αλλά και ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.