Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ: Επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης από την ΕΕ των δυσμενών διακρίσεων...

Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ: Επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης από την ΕΕ των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος των αναπήρων

11

 
 
“Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την ΕΕ επικρατεί σε μεγάλο βαθμό η άποψη ότι τα άτομα με αναπηρίες υφίστανται διακρίσεις. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών (ΕΕΙΕ) θα συμπληρώσει τις εν εξελίξει ενέργειες (όπως είναι η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (27.11.2000), για την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της διαμόρφωσης γενικού πλαισίου για την  ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Οι ευρωπαϊκές και εθνικές δραστηριότητες αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά στα υφιστάμενα δικαιώματα και την καταπολέμηση των στερεοτύπων για ομάδες που υφίστανται διακρίσεις”.


Αυτό απαντά η Ευρ. Επιτροπή σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ, κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, με αφορμή την δημοσίευση της πρόσφατης κοινοτικής δημοσκόπησης “Ευρωβαρόμετρο”  (2006) με αντικείμενο τις “δυσμενείς διακρίσεις στην ΕΕ”, ζήτησε να πληροφορηθεί τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρ. Επιτροπή για την καταπολέμηση δυσμενών διακρίσεων εις βάρος των 50 εκατ. αναπήρων στην ΕΕ και την ενίσχυση των  προσπαθειών για την ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.


Κατά τη δημοσκόπηση, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (79%) πιστεύει ότι η αναπηρία   αποτελεί κοινωνικό μειονέκτημα. Εκ των ερωτηθέντων Ελλήνων, το 36% δήλωσε ότι έχει φιλίες με αναπήρους έναντι του 55% στην ΕΕ. Επιπλέον, το 56% θεωρεί ότι υπάρχουν διακριτικές συμπεριφορές εις βάρος των αναπήρων έναντι του 53% στην ΕΕ.


H Ευρ. Επιτροπή σημειώνει εξάλλου ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προώθηση ίσων ευκαιριών έχει προστιθέμενη αξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας “Ευρωβαρόμετρο” έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, μόνο το 1/3 των πολιτών της ΕΕ γνωρίζει τα δικαιώματά του με βάση τις ισχύουσες οδηγίες. Στην εναρκτήρια διάσκεψη του ΕΕΙΕ η Επιτροπή  ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση του αντικτύπου των πιθανών μελλοντικών μέτρων για την προώθησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο με ευθύνη των αντίστοιχων εκτελεστικών φορέων. Τα εθνικά προγράμματα, που καθορίζουν τη στρατηγική προσέγγιση και τις συγκεκριμένες ενέργειες από κάθε συμμετέχουσα χώρα, βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο έγκρισής τους από την Ευρ. Επιτροπή. Θέματα αναπηρίας είναι στο επίκεντρο όλων των εθνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού. Η Ευρ. Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι το εγκριθέν το 2003 πρόγραμμα δράσης  για την περίοδο 2003-2010  αποβλέπει στην δημιουργία ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρίες. Εκτός από την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για ίση μεταχείριση, το πρόγραμμα αυτό ενισχύει την ενσωμάτωση θεμάτων αναπηρίας σε ευρύ φάσμα κοινοτικών πολιτικών και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλους.


“Η στάση μας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες”, σχολίασε η Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, “είναι καθρέφτης  του πολιτισμού μας. Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων είναι βέβαια ευθύνη των κρατών-μελών και είναι ανάγκη να της δώσουν την αρμόζουσα προτεραιότητα. Οφείλουμε, όμως, όλοι οι πολίτες να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη και το σεβασμό μας στους συνανθρώπους μας διευκολύνοντας τη ζωή τους με την καθημερινή μας συμπεριφορά”.