Αρχική Νέα Οικονομία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αμπελοκαλλιεργητές

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αμπελοκαλλιεργητές

22

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές που έχουν μεταβολές στα στοιχεία της δήλωσης τους ή που δεν έχουν εγγραφεί στο Αμπελουργικό Μητρώο, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση – Δήλωση στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου κατά το διάστημα από 15 Ιουνίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου, στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται και εφόσον επικαλούνται κυριότητα επί των δηλούμενων αμπελοτεμαχίων, ή τίτλους κυριότητας μεταγεγραμμένους (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, ή κληρονομητήριο κλπ) οι οποίοι συνοδεύονται από βεβαίωση του υποθηκοφυλακείου.
Ιδιωτικό συμφωνητικό αμπελοκαλλιέργειας (μισθωτήριο, σύμβαση επίμορτης αγροληψίας, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρησης χρήσης κλπ) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις (εξαιρούνται τα ενοίκια μέχρι 1200 ευρώ). Είναι απαραίτητη η προσκόμιση σε κάθε περίπτωση φωτοαντιγράφων των νομίμων τίτλων κυριότητας του ιδιοκτήτη των αμπελοτεμαχίων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δύσκολία για την απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας, μπορεί να γίνει δεκτό αντί τίτλο, το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευμένα από αντίγραφο του υποβληθέντος και θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπου Ε9 ή όποιου άλλου ισχύει σε αντικατάσταση του και από το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου επιτροπής που συστήνεται για το σκοπό αυτό από τον Προϊστάμενο της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου.
Στις περιπτώσεις που ο αμπελοκαλλιεργητής υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση ή με επιπλέον τεμάχια εκτός των ανωτέρω τίτλων και εφόσον πρόκειται για νέες φυτεύσεις θα πρέπει να υποβάλλει και τη σχετική άδεια νέας φύτευσης ή την άδεια αναφύτευσης που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αριθμός Λογαριασμού της ΑΤΕ
Παρακαλούνται οι κ.κ. Δήμαρχοι, Πρόεδροι ΕΜΧ & ΕΑΣ και γεωπόνοι Υπηρεσίας, όπου κοινοποιείται το παρόν, όπως καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής τους, κάνοντας χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου ενημέρωσης (πίνακες ανακοινώσεων Δήμου και Δημοτικών Διαμερισμάτων, Ενώσεων, Συνεταιρισμών, προσωπικές επαφές, συγκεντρώσεις παραγωγών, χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. κ.α.) ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί.
 
Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στα γραφεία της Ροδοκανάκη 42 &  Ν. Βάμβα 1 καθώς και στο τηλέφωνο 22710 44266.