Αρχική Νέα Τοπικά Νηρέας: Νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Νηρέας: Νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

7

Επενδύσεις σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία προγραμματίζει το 2008, ο όμιλος Νηρέας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την καθετοποίηση της δομής του ομίλου και σε Τουρκία και Ισπανία, τη μείωση του κόστους παραγωγής τον εμπλουτισμό της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων και την υλοποίηση νέων εξαγορών.


Στους στόχους της εταιρείας για το 2008 είναι η παραγωγική δυναμικότητα στην Τουρκία να φτάσει τα 25 εκατ. τεμάχια γόνου το χρόνο και 5.000 τόνους ψαριών το 2009. Επίσης με τη δημιουργία μονάδας συσκευασίας και παραγωγής ιχθυοτροφών δυναμικότητας 45.000 τόνων/ετησίως να ολοκληρωθεί η καθετοποιημένη δομή του ομίλου στη χώρα και να αναπτυχθεί και δίκτυο διανομής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ι τζίρος του ομίλου το 2008 θα ανέλθει σε 245 εκατ. ευρώ.


Υπενθυμίζεται ότι το 2007 η συνολική παραγωγή του ομίλου έφτασε στα 214 εκατ. τεμάχια για το γόνο και τους 28.000 τόνους οι πωλήσεις ψαριών, τα οποία παράγονται στις μονάδες του ομίλου σε Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία.


Σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες του 2007 ολοκληρώθηκε η πώληση του κλάδου των ζαχαρωδών μέσω της πώλησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΜΑΡΑΝΤ Α.Ε. στην εταιρεία ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ. Η πώληση του τμήματος των ζαχαρωδών αποφασίσθηκε σε υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο προβλέπει την συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. Κατά το 2007 ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ αναμένεται να παρουσιάσει πωλήσεις στα 212 εκατ. ευρώ, το EBITDA στα 38 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων στα 22 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους στα 17 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 12 εκατ. ευρώ.


Απόκλιση
Σύμφωνα με την εταιρεία τα αποτελέσματα του 2007 αναμένεται να εμφανίσουν απόκλιση της τάξης του 15% από τα αρχικώς εκτιμηθέντα στο business plan της εταιρείας, λόγω της χαμηλότερης από την αρχικώς προβλεφθείσα στο business plan μέση τιμή των μεσογειακών ψαριών, στη μείωση των θετικών επιπτώσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου από τη συμμετοχή στη νορβηγική MARINE FARMS ASA, λόγω διαφοράς βιολογικών αποθεμάτων η οποία προέκυψε από εξαγορές μονάδων στην Ισπανία, αλλά και στη μείωση των εσόδων εξ αιτίας έκτακτων γεγονότων (πυρκαγιά στην Εύβοια, απεργία χερσαίων μεταφορών κ.λπ.).

Πηγή: Ημερησία, 03/01/2008