Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνεργασία Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό & ερευνητικό επίπεδο

Συνεργασία Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό & ερευνητικό επίπεδο

11

 Μια πολύ σημαντική απόφαση εξέλαβαν τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προχωρώντας σε Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.
Το κοινό κείμενο υπέγραψαν οι Πρυτάνεις των τριών Πανεπιστημίων στις 16 Δεκεμβρίου 2007 και για την εφαρμογή των προβλέψεων της Συμφωνίας, απαιτείται η ανάληψη συγκεκριμένων πρακτικών και αξιολογήσιμων πρωτοβουλιών. Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου προκρίθηκαν ως εναρκτήριες ενέργειες:


1. Η δημιουργία Επιτροπής Συντονισμού της Συνεργασίας, με μέλη εκ των τριών Πρυτανικών Αρχών και διοικητικά στελέχη των Ιδρυμάτων.


2. Η αλληλοενημέρωση των Διοικητικών Μονάδων των Ιδρυμάτων επί των μεθόδων και διαδικασιών τους και η ανταλλαγή των κατά περίπτωση “καλών πρακτικών” στη Διοίκηση (π.χ. διαδικασίες γραμματειών Τμημάτων, φοιτητολόγια, ΕΛΚΕ, Γραφεία Διαμεσολάβησης, κλπ.).


3. Υποστήριξη προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των Ιδρυμάτων, καθώς και διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης, γεωγραφικά και θεματολογικά, ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας.


4. Η ανάληψη επιστημονικών πρωτοβουλιών υποστήριξης τοπικών κοινωνιών με κοινωνικές, οικονομικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες αποκλεισμού σε ορεινές περιοχές ή μικρά νησιά. Στόχος είναι η αναζωογόνησή τους, τόσο στο οικιστικό περιβάλλον, όσο και στο παραγωγικό και πολιτιστικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής, με έμφαση στη διατήρηση των γνωρισμάτων της παράδοσής τους και την αναζήτησης καινοτόμων οικονομικών δραστηριοτήτων.