Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Απάντηση ΥΠΠΟ σε Ελπ. Τσουρή για το πρόστιμο ΑΕΠΙ σε καφενείο των...

Απάντηση ΥΠΠΟ σε Ελπ. Τσουρή για το πρόστιμο ΑΕΠΙ σε καφενείο των Κουρουνίων: υπάρχουν και δικαστήρια…

25

 Δελτίο Τύπου


Χίος 15 Ιανουαρίου 2008


Το Υπουργείο Πολιτισμού, απαντώντας σε Ερώτηση της Βουλευτή Χίου, Ελπίδας Τσουρή, για το θέμα της ΑΕΠΙ, το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική κοινωνία, δεν διευκρινίζει τις προθέσεις της Κυβέρνησης – σε ότι αφορά το ενδεχόμενο, το οποίο έθεσε με την παρέμβασή της η βουλευτής -, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να μην επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες καφενείων, ιδιαίτερα σε μικρά και απομονωμένα χωριά. Δεν απαντά, επίσης, σχετικά, με την πρόθεσή του να κάνει αποδεκτή σχετική πρόταση, η οποία θα υποβληθεί από βουλευτές.


Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, διευκρινίζονται τα εξής:


1. « Ο Νόμος ορίζει γενικά πως τόσο κατά την κατάστρωση όσο και κατά την εφαρμογή των αμοιβολογίων οι ΟΣΔ οφείλουν να ενεργούν, χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις, ενώ υφίσταται και η δυνατότητα κατάρτισης συμφωνιών μεταξύ ΟΣΔ και οργανώσεων αντιπροσωπευτικών των χρηστών, που να ρυθμίζουν την οφειλόμενη αμοιβή και άλλα σχετικά ζητήματα (άρθρο 56 παρ.3 εδ.στ και ζ ν. 2121/1993)».


2. Οι χρήστες, σε περίπτωση διαφωνίας, έχουν τις εξής δυνατότητες: «Αν ο χρήστης ισχυρίζεται ότι η αμοιβή είναι προφανώς δυσανάλογη προς αυτήν που συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, οφείλει, πριν από οποιαδήποτε χρήση, να προκαταβάλει τον οργανισμό ή το ζητούμενο ποσό αμοιβής ή το ποσό που θα έχει ορίσει, ύστερα από αίτηση του χρήστη, ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά επί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 56 παρ.2 εδ. Β ν. 2121/1993).
Άλλη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος είναι η προσφυγή σε διαιτησία, με διαιτητή που θα ορίσουν είτε από κοινού οι ΟΣΔ και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών ή ο Υπουργός Πολιτισμού (άρθρο 56 παρ.3 εδ α-δ ν. 2121/1993)
Στο νόμο δίνεται επίσης η δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτησία των διαφορών μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον οργανισμό (άρθρο 56 παρ.5 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.15 ν. 2557/1997)»


3. Ο προσδιορισμός των αμοιβών (αμοιβολόγιο) ελέγχεται μόνο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και


4. «Ο προσδιορισμός των αμοιβών για τη χρήση των έργων του ρεπερτορίου τους δεν είναι ενιαίος και ομοιόμορφος για όλες τις κατηγορίες των χρηστών αλλά πραγματοποιείται κατ αρχήν βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραγόντων (τρόπος ή μέσο με τον οποίο γίνεται η δημόσια εκτέλεση, σκοπός της, η χωρητικότητα του καταστήματος με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, το γεγονός αν πρόκειται για αστική, τουριστική ή επαρχιακή περιοχή, οι τιμές των ποτών σε μια επιχείρηση κ.α.)».


Από το γραφείο τύπου