Αρχική Νέα Τοπικά Συνάντηση για τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Περιφέρεια

Συνάντηση για τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Περιφέρεια

23

 Συνάντηση με θέμα « Τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Η σημασία & οι επιδράσεις τους», διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου, στο Επιμελητήριο Λέσβου, την Παρασκευή, 18/4,  στις 8.30 το πρωί.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν  την προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές, την προστασία των υδροβιοτόπων, την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της ερημοποίησης και της διάβρωσης των εδαφών, την πρόληψη και την εκτίμηση των θαλάσσιων κινδύνων και γενικότερα την δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την διαχείριση κρίσεων.


     Ο σχεδιασμός και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση ανάλογων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περιβαλλοντική διαχείριση, η οποία ως γνώμονα έχει τον πολίτη του Β. Αιγαίου και τη διαφύλαξη του υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής του μέσω της υιοθέτησης των γενικότερων στρατηγικών που θέτει και επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
     Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  δραστηριοποιείται ουσιαστικά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια μας αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικών και υποδομών που θα ωφελήσουν τον τόπο μας σύμφωνα τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.  Το Περιφερειακό Ταμείο καλείται να ανταποκριθεί σ’ ένα διττό στόχο από τη μία οι ωφέλειες που προκύπτουν για τον πολίτη να είναι άμεσες και ουσιαστικές και απ’ την άλλη οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που εμπλέκονται (Δνσεις Δασών, Πολιτική Προστασία, Δνση Υδάτων κτλ) να οργανωθούν και να εξοπλιστούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των καιρών μας και στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα παρουσιαστούν, βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία INTERREG IIΙB,  κατά 75% από ευρωπαϊκούς και 25% από εθνικούς πόρους, είναι τα ακόλουθα:


MOONRISES (Ολοκληρωμένα Σύστημα παρακολούθησης και εκτίμησης του κινδύνου της ερημοποίησης)


       Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία ενός διαχειριστικού εργαλείου για την εκτίμηση και αξιολόγηση του κινδύνου της ερημοποίησης σε περιοχές που είναι επιβαρυμένες ή παρουσιάζουν σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων, η εφαρμογή ενός σύγχρονου υπολογιστικού μοντέλου αλλά  και δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών θα συντελέσουν στην παραγωγή ενός διαχειριστικού εργαλείου όπου θα περιλαμβάνονται μέτρα πρόληψης και προστασίας τα οποία θα αποτελέσουν το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι φορείς για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση του φαινομένου.


WETMUST (Ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα παρακολούθησης υδροβιοτόπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών)


     Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων  μεθοδολογιών για τη ορθολογική διαχείριση των υδροβιοτόπων και των περιφερειακών σε αυτές ζωνών λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους για τα οικοσυστήματα και το υδρολογικό ισοζύγιο. Η αποτύπωση των παραμέτρων που τα διέπουν και η σκιαγράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συντελούν στην διατήρηση και προστασία των εν λόγω οικοσυστημάτων αποτυπώνονται σε οδηγούς εφαρμογής που περιέχουν τις  κατευθυντήριες γραμμές δράσης για τους τελικούς δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή η χρήση νέων τεχνολογιών και η συνεργασία με εξειδικευμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια είναι δεδομένη. 


CORI(Πρόληψη και διαχείριση θαλάσσιων κινδύνων σε παράκτιες ζώνες)


     Το παραπάνω πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των  κατάλληλων εργαλείων που απαιτούνται για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κρίσεων που προέρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας για θαλάσσιους κινδύνους αναφερόμαστε σε έντονους και βίαιους κυματισμούς (τσουνάμι) που είναι δυνατόν  να προέρχονται από σεισμούς, σε θαλάσσια ρύπανση και πως αυτή είναι δυνατόν να  μεταφερθεί,  αλλά και στην παρακολούθηση γενικότερα των κυματισμών με τη χρήση δυναμικών υπολογιστικών μοντέλων, ψηφιακών υποβάθρων και ραδιοκυμάτων.
Είναι προφανής η σημαντικότητα και η συμβολή του παραπάνω προγράμματος στη θωράκιση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λόγω βέβαια του αμιγούς νησιωτικού της χαρακτήρα.


MEDRISK (Προστασία του περιβάλλοντος, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων)


     Το πρόγραμμα Medrisk μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόγραμμα «πλαίσιο» αφού περιλαμβάνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω. Αφορά δράσεις που στοχεύουν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  διαχείρισης των φυσικών κινδύνων εξετάζοντας συνέργιες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Βασικός στόχος είναι η προσπάθεια ενοποίησης και συνεργασίας των τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών χρησιμοποιώντας και αναλύοντας σενάρια δράσης. Δημιουργούνται εκτεταμένες κοινές βάσεις δεδομένων για τα μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια, παράγονται δυναμικά ψηφιακά υπόβαθρα και τέλος μέσα από την διαχείριση σεναρίων κρίσης γίνεται προσπάθεια συντονισμού όλων των φορέων που εμπλέκονται στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας για την βέλτιστη χρήση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού. 
                                                     
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ                      
          ΑΙΓΑΙΟΥ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                                                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
1Ο: CIP INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006
MEDRISK
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ)


Θέμα: «Φυσικοί κίνδυνοι»
08.30 – 09.00
* Άφιξη – εγγραφή
09.00 – 09.10
* Χαιρετισμός Γ. Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ιωάννης Λέκκας, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας  Βόρειου Αιγαίου.
09.10-09.30
* Το πρόγραμμα Medrisk – “Η σημασία του και οι επιδράσεις του στο νησί της Λέσβου– Υφιστάμενη Κατάσταση” (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου) – Παραδοτέα
09.30 – 10.30
* Ανάλυση και θεματική χαρτογράφηση των φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  (Kαλαμποκίδης Κ.  Αναπληρωτής Καθηγητής,  Σουλακέλλης Ν. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου.)
10.30 – 11.00
* Παρέμβαση – συζήτηση
11.00 – 11.30
* Διάλειμμα


                                                        
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ                      
          ΑΙΓΑΙΟΥ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                                                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


2Ο : CIP INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006
“CORI”
(ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ)


Θέμα: «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Τσουνάμι και μοντέλα διάδοσης κυματισμών»
11.45 – 12.00
* Εγγραφή
12.00 – 12.15


* Υποδοχή και πληροφορίες για το πρόγραμμα Cori στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου)
12.15 – 13.15
* Παρουσίαση των παραδοτέων
* Τσουνάμι στο Αιγαίο Πέλαγος (Καραμπάς Θ. , Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
* Πρόβλεψη και αξιολόγηση  ρύπανσης σε θαλάσσιο περιβάλλον (κα Ευστράτιου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου)


                                                     
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ                      
          ΑΙΓΑΙΟΥ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                                                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3Ο: CIP INTERREG ΙΙΙ Β ARCHIMED 2000-2006
«WETMUST»
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ)


Θέμα: «Μέτρα για την Προστασία των Κόλπων»
13.15 – 13.30
* Εγγραφή
13.30 – 13.45
* Υποδοχή και πληροφορίες για το πρόγραμμα Wetmust στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου)
13.45 –14.15
* Το πρόγραμμα WETMUST «η σημασία του και οι επιδράσεις του στο νησί της Λέσβου – Υφιστάμενη Κατάσταση – παραδοτέα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – Παραδοτέα -κ. Συλλαίος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
* Εξέλιξη Wetmust στο νησί της Λέσβου, Μελέτη Περίπτωσης  Κόλπος Καλλονής (κ. Συλλαίος  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
14.15-14.30
* Συμπεράσματα – παρεμβάσεις.


                                                          
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ                      
          ΑΙΓΑΙΟΥ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                                                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


4Ο: CIP INTERREG ΙΙΙ Β ARCHIMED 2000-2006
«MOONRISES»
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)


Θέμα: «Μέτρα Ερήμωσης και Μετριασμού σχετικά με το νησί της Λέσβου»
14.45 – 15.00
* Εγγραφή
15.00 – 15.30
* Πληροφορίες για το πρόγραμμα MOONRISES στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου «η σημασία του και οι επιδράσεις του στο νησί της Λέσβου – Υφιστάμενη κατάσταση – παραδοτέα (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου)
15.30-16.00
* Μελέτη-παρουσίαση περίπτωσης των αποτελεσμάτων προγράμματος που στρέφονται στο δυτικό μέρος του νησιού της Λέσβου – κ. (Συλλαίος N. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
16.00-16.30
* Παρεμβάσεις
16.30-16.45
* Γενικό συμπέρασμα των προγραμμάτων «INTERREG IIIB-Archimed»