Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Υιοθέτηση Έκθεσης Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου για το “2010-Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Υιοθέτηση Έκθεσης Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου για το “2010-Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού”

8

 Στρασβούργο, 17 Ιουνίου 2008


2010-Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Υιοθέτηση Έκθεσης της, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, ευρωβουλευτού  ΝΔ 


Ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ΕK στο Στρασβούργο με την συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων, έκθεση νομοθετικού περιεχομένου της ευρωβουλευτού της NΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, σχετικά με την Απόφαση για το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – 2010.
Η απόφαση  βασίζεται στη διαπίστωση ότι η φτώχεια εξακολουθεί να αποτελεί ουσιώδες πρόβλημα στην ΕΕ. Πλήττει 78 εκ. ευρωπαίων και 19% του παιδικού πληθυσμού της Ευρώπης, παρ’ όλες τις δεσμεύσεις και τις προσπάθειες των κρατών μελών για ουσιαστική μείωση της από το 2000.
Στην Έκθεσή της, η ευρωβουλευτής συμπληρώνει την πρόταση της Ε. Επιτροπής και τονίζει την ανάγκη ανάληψης πρόσφορων δράσεων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα λαμβάνουν υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της φτώχειας και θα αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα και μηχανισμούς, καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (Ευρωπαϊκό Έτος ίσων ευκαιριών για όλους-2007, Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου-2008).
H λήψη μέτρων εκτός από εισοδηματική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων περιλαμβάνει την εξασφάλιση  αξιοπρεπούς πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με πρόσβαση στην υγειονομική και κοινωνική  προστασία και στέγαση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση  στις νέες τεχνολογίες και στη δια βίου μάθηση . Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον προγραμματισμό δράσεων για τη διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών, καθώς και για την  ενεργό συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική ζωή.
Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου υπογράμμισε την ανάγκη ενδυνάμωσης της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Oι δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 κατά θεματικούς τομείς θα προγραμματισθούν  από τους εθνικούς εκτελεστικούς φορείς σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που θα αναπτύξει η Ε. Επιτροπή με Στρατηγικό Έγγραφο Πλαίσιο. Ελπίζεται να παραχθούν αποτελεσματικές πολιτικές εκρίζωσης των αρνητικών φαινομένων της πενίας και της περιθωριοποίησης αλλά και πρόληψη και πρόνοια για το μέλλον σύμφωνα με τις διαφορετικές παραδόσεις και την εθνική ταυτότητα των κρατών-μελών.
Η ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι οι δράσεις του Έτους-σταθμού του αγώνα για περισσότερη κοινωνική συνοχή χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε και τα κράτη-μέλη και προτείνονται σε όλα τα επίπεδα με συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,  μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ίδιων των πληττομένων.
” Mε τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επετεύχθη η δυνατότητα άμεσου προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Έτους από το 2009 έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες αλλά να τονισθούν και οι ορθές πρακτικές στις οποίες έχουν προχωρήσει ορισμένα κράτη μέλη. H Ελλάδα με το Ταμείο Αλληλεγγύης κατά της Φτώχειας βρίσκεται στην πρωτοπορία. Στόχος είναι να θεραπεύουμε αλλά και να προλαμβάνουμε ένα φαινόμενο που άλλοτε είναι ενδημικό και άλλοτε εμφανίζεται απρόβλεπτα λόγω φυσικών καταστροφών  ή διεθνών εξελίξεων.” δήλωσε η M. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.