Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Βαθμολογία Πανελλαδικών Εξετάσεων ΤΕΕ νομού Χίου

Βαθμολογία Πανελλαδικών Εξετάσεων ΤΕΕ νομού Χίου

35

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
    
   
   
 ΒΑΘΜΟΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
0 ~ 9,9 38,50% 54,90% 49,10%
10 ~ 14,9 45,10% 31% 31,90%
15 ~ 17,9 14,80% 11,50% 13,10%
18 ~ 20 1,60% 1,60% 5,90%


 
Η βαθμολογία των αποφοίτων Β΄κύκλου ΤΕΕ στις πανελλαδικές εξετάσεις κυμάνθηκε στην εικοσάβαθμη κλίμακα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Σημειώνομε ότι για το συνολικό αριθμό μορίων αν δεν υπάρχει και ειδικό μάθημα ( σχέδιο, ξένη γλώσσα κλπ) ακολουθούμε τη διαδικασία:
(Βαθμός Ν. Ελληνικών * 30) + (Βαθμός Μαθηματικών * 30) + (Βαθμός μαθήματος Ειδικότητας * 40) = Σύνολο μορίων
 
 
Γιάννης Καμενάκης