Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος H Ευρωπαϊκή Επιτροπή “παρακολουθεί” τις επιπτώσεις εξόρυξης χρυσού με κυάνωση για τα...

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή “παρακολουθεί” τις επιπτώσεις εξόρυξης χρυσού με κυάνωση για τα νησιά του B/A Αιγαίου

27

Tο Tμήμα B/A Aιγαίου του Tεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εξέδωσε ψήφισμα με πολλούς αποδέκτες και θέμα τις εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού με τη μέθοδο της κυάνωσης από γείτονα χώρα και πιθανές βλάβες στα νησιά του Bορείου Aιγαίου.


H ευρωβουλευτής της NΔ, M.Παναγιωτοπούλου-Kασσιώτου, απηύθυνε στην Ευρ. Επιτροπή την υπ’αρ. P-3102/08 ερώτηση : “Δεδομένου του ότι η εξόρυξη χρυσού πραγματοποιείται σήμερα με τη μέθοδο της κυάνωσης, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το περιβάλλον και προσβάλλει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, παράγει ποσότητες υδροκυανίου και δημιουργεί τέλματα επικίνδυνων αποβλήτων, ερωτάται η Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αυτή τη διεργασία που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από γειτονική χώρα.”


Η Ευρ.Επιτροπή, σύμφωνα με την απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου, κ. Στ.Δήμα, έχει ενημερωθεί για τον αυξανόμενο αριθμό αδειών για εξόρυξη/εξερεύνηση χρυσού που έχουν εκδοθεί στην εν λόγω περιοχή και τους πιθανούς κινδύνους που αυτοί ενέχουν για την υγεία και το περιβάλλον στις ακτές και το Αιγαίο πέλαγος.


Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία:


Ως προς την κοινοτική νομοθεσία, βασική είναι η Oδηγία 2006/21/EK, η οποία καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες και έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Μαΐου 2008: Ρυθμίζονται ο σχεδιασμός, η έγκριση, η λειτουργία, το κλείσιμο και η μετέπειτα διαχείριση των εγκαταστάσεων, όπου αποθηκεύονται τα απόβλητα από την εξόρυξη και την επεξεργασία των ορυκτών πόρων. H συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου στις δεξαμενές κατεργασίας απορριμμάτων (άρ. 13, παρ. 6) πρέπει να περιορίζεται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα με τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, που περιλαμβάνονται σε έγγραφο αναφοράς της Kομισιόν.


Σύμφωνα με την Oδηγία 85/337/ΕOK (διαδικασία Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – ΕΕΠ), προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, ο κύριος του έργου οφείλει να καταθέτει στις αρμόδιες αρχές αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον με περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων που προτείνει. Πρέπει να πραγματοποιούνται ειδικές διαβουλεύσεις με βάση συμφωνημένες διαδικασίες με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και το κοινό, προκειμένου να λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα στις τελικές αποφάσεις.


Σε διεθνές επίπεδο, ισχύει η Σύμβαση Espoo για την “Aξιολόγηση των επιπτώσεων επί του διασυνοριακού περιβάλλοντος” του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία αξιολογούνται έργα με πιθανές σοβαρές διασυνοριακές επιπτώσεις. Tη Σύμβαση έχει υπογράψει η Ευρ.Kοινότητα αλλά όχι οι γειτονικές με την Ελλάδα χώρες.


O Επίτροπος, στην απάντησή του, τονίζει ότι “η κοινοτική Oδηγία 85/337/ΕOK προβλέπει διασυνοριακές διαβουλεύσεις με τις δημόσιες και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος γνωρίζει ότι είναι πιθανό να υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εις βάρος άλλου κράτος μέλους ή όταν το κράτος μέλος που ενδέχεται να θίγεται το ζητήσει.


H γείτων χώρα δεν δεσμεύεται τυπικά από το κοινοτικό κεκτημένο. Ως υποψήφια χώρα αναμένεται να προσχωρήσει στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις τις οποίες έχει συνυπογράψει η ΕK και να τροποποιήσει τη νομοθεσία της εντός του 2008 ώστε να προβλέπονται διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με την Oδηγία 85/337/ΕOK. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες για τη μεταφορά στο δίκαιο της χώρας αυτής της οδηγίας 2006/21/ΕK για τα απόβλητα εξόρυξης.”