Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Β. Αιγαίου: συνεχίζονται τα προγράμματα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: συνεχίζονται τα προγράμματα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 
Με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 60292/2158/27.08.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιου Αλογοσκούφη, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνη Πάλλη – Πετραλιά και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1724, τ. Β΄, 27.8.08 συνεχίζεται η λειτουργία των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 (Μεταβατική Διάταξη) της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ρυθμίζονται τα εξής:
α. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», τα οποία υποκαθίστανται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι την ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων προγραμμάτων.
β. Η συνέχιση εκτέλεσης τούτων μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων διέπεται από τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ οικ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/15-5-2007 τ. Β), η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων.
γ. Το προσωπικό που ήδη απασχολείται, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων.
δ. Η έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων διαπιστώνεται με πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρου Άρθρου οι Δομές, που υλοποιούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχουν μέχρι την ενεργοποίηση των δομών που θα τις υποκαταστήσουν στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραμματική περίοδος 2007-2013), Η ενεργοποίηση θα υλοποιηθεί με σχετικές προσκλήσεις όπως αυτές προβλέπονται στην αποστελλόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Επίσης, στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 15 οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το προσωπικό που απασχολείται στα ήδη εκτελούμενα προγράμματα θα παραταθούν μέχρι 31/12/2008 υπό την ρητή επιφύλαξη ότι δεν θα έχει εν τω μεταξύ ενεργοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Τονίζουμε ότι για την παράταση των συμβάσεων αυτών δεν απαιτείται απολύτως καμία έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Με βάση τα παραπάνω το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο την οποία διαβίβασε η Δ/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στους ΟΤΑ για τις δικές τους ενέργειες.
Ήδη οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προετοιμάζουν τη διαδικασία για την άμεση υλοποίηση των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν τόσο από το ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» όσο και από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και θα αναλάβει να υλοποιήσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας.