Αρχική Νέα Τοπικά Ανακοίνωση Υποτροφίες Ιδρύματος Σίμου

Ανακοίνωση Υποτροφίες Ιδρύματος Σίμου

18

 ΧΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ
                        «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
Γερανίου 47, 10451 Αθήνα, τηλ. 2105243485


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ


Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής», σε εκτέλεση των οριζομένων από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γεωργίου Σίμου – Μιχαήλ & Άννας Σίμου – Θεοδώρου & Αικατερίνης Καρακατσάνη, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και σπουδαστές χιακής καταγωγής χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν ν’ αποστείλουν ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αδελφότητος, Γερανίου 47, ΤΚ 10431, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 15/12/2008, την αίτησή τους, συνοδευόμενη απαραιτήτως από:
1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής δήλωσης της οικογένειας του αιτούντος και αντίγραφο εντύπου Ε9 έτους 2005 με τις τυχόν μεταβολές του.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4. Απολυτήριο Λυκείου για τους πρωτοετείς και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του προηγούμενου έτους για τους φοιτητές υπολοίπων ετών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα και σε περίπτωση χορήγησης άλλης στο μέλλον, εφ’ όσον επιλέξει αυτήν ότι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το χορηγηθέν από το Ίδρυμα ποσό.
Πληροφορίες: στα γραφεία του «Κοραή» τηλ. 210 5243485 και στους κ. Ισίδωρο Πρώϊο τηλ. 210 7791247, κ. Γ. Δανιήλ τηλ. 210 3807651.
Αθήνα 4/11/2008
Δια τη Χιακή Αδελφότητα «ο Κοραής»
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Αντώνιος Ν. Χαροκόπος                                                         Γεώργιος Στ. Δανιήλ