Αρχική Νέα Τοπικά Πρόταση ΓΕΩΤΕΕ για το Χωροταξικό Τουρισμού

Πρόταση ΓΕΩΤΕΕ για το Χωροταξικό Τουρισμού

16

  Θετική κρίνεται από το παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισμό επισημαίνεται όμως ότι θα έπρεπε να συζητηθεί παράλληλα με τα άλλα δύο πλαίσια.
      * Χωροταξικό νησιωτικού και παράκτιου χώρου,
      * Χωροταξικό ορεινών περιοχών, και αυτό γιατί αλληλοεπηρεάζονται.
           Στη συνέχεια παραθέτουμε τις προτάσεις που απέστειλαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ εξετάζοντας άρθρο το Σχέδιο, το οποίο όπως ήδη γράψαμε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου αναμένεται να είναι από αυτές που θα το επιστρέψουν πίσω ως απαράδεκτο.
Συγκεκριμένα το ΓΕΩΤΕΕ και το Παράρτημα Αιγαίου τονίζουν τα εξής:
             ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      Είναι θετική η πρόταση για την θέσπιση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό καθώς ο τουρισμός αποτελεί μια από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες δραστηριότητες στη χώρα μας.
      Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά με το παρόν σχέδιο προωθείται ένα νέος τύπος τουριστικής ανάπτυξης η «σύνθετη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού», άρθρο 9, που στοχεύει στην δημιουργία τουριστικών μονάδων με ταυτόχρονη κατασκευή εγκαταστάσεων εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, αναψυχής κλπ. καθώς και κατοικιών προς πώληση.
       Φρονούμε ότι   αυτός ο  τύπος τουριστικής ανάπτυξης, δε θα ωφελήσει οικονομικά και πολιτισμικά τις τοπικές κοινωνίες ενώ αντίθετα θα δημιουργήσει θέματα κοινωνικών και πολιτιστικών συγκρούσεων, σημαντικές αλλοιώσεις και ανεπίστρεπτες βλάβες στον τόπο και το τοπίο με την εγκατάσταση ολοκληρωτικά ξένων από την τοπική ταυτότητα νέων οικιστικών μονάδων.
      Επίσης δεν λαμβάνεται πρόνοια για την διατηρήσει των μέσων παραγωγής τοπικών προϊόντων και της προστασία της γεωργικής γης σε περιοχές με ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος .
      Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε απαραίτητη την απόσυρση των άρθρων  9 και 10 του προτεινόμενου σχεδίου.
     
      ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      ΑΡΘΡΟ 4
      Στο τομέα των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού, βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η αξιοποίηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων και τοπικών προϊόντων αλλά και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας διότι το αντίθετο θα σήμαινε υποβάθμιση τουριστικού περιβάλλοντος και του τουριστικού προϊόντος.
      ΑΡΘΡΟ 6
      Παρά την αναφορά σε θέματα αγροτικού τουρισμού δεν αναφέρεται ο αγροτικός τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού. Ο αγροτικός τουρισμός αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές που διαθέτουν αξιόλογους αγροτικούς πόρους πχ. (γεωμορφολογία, φυσικό και αγροτικό τοπίο, αρχιτεκτονική κληρονομιά, τοπικά προϊόντα – γαστρονομία).
     
      ΑΡΘΡΟ 7
      ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
      Στο άρθρο 7 στον τομέα των Μεταφορών δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην αναγκαιότητα σύγχρονης ακτοπλοϊκής σύνδεσης ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών με την ηπειρωτική χώρα.
      Η ύπαρξη ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών με σύγχρονα και ασφαλή πλοία που αποτελεί σήμερα ζητούμενο, σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών.
     
      ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
      Η διαχείριση των υδατικών πόρων και τα υδάτινα αποθέματα κάθε περιοχής είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των τουριστικών επενδύσεων σε μια περιοχή.
     
      ΑΡΘΡΟ 8
      ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
      Τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον έχουν όρια αντοχής και υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις από το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις και τις κοινοτικές οδηγίες βάση των οποίων καθορίζονται οι επιτρεπτές επεμβάσεις.
      Οποιαδήποτε παρέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις θα γίνεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δάση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
     
      ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΓΗ
      Στη γεωργική γη θα πρέπει να τεθούν κριτήρια και προϋποθέσεις καθορισμού ποσοστού γης που να μπορεί να υποδεχθεί τουριστική ανάπτυξη και προστασία της υπόλοιπης γεωργικής γης.
      Δεν υπάρχει πρόβλεψη της προστασίας της γεωργικής γης σε περιοχές με ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά και παραγωγή ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων που συμβάλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
     
      ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
      Προκειμένου να αποφευχθούν συγκρουσιακά φαινόμενα κατά την ανάπτυξη του τουρισμού και των υδατοκαλλιεργειών δύο ιδιαίτερα σημαντικών για τη χώρα μας οικονομικών δραστηριοτήτων, ή η ανάπτυξη της μιας δραστηριότητας να μην αποβαίνει σε βάρος της άλλης θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις τόσο στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (άρθρο 5) όσο και στις κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς και επίλυση συγκρούσεων με άλλες  χρήσεις (άρθρο 8) και συγκεκριμένα :
      Στο άρθρο 8 και ειδικότερα το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Δ αυτού προτείνουμε να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
      «Κατάλληλες για υδατοκαλλιέργειες θαλάσσιες εκτάσεις επιτρέπεται να χωροθετούνται, ως  Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) τόσο σε περιοχές αναπτυγμένες τουριστικά, όσο και σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, με τον όρο ότι η συνδυασμένη ανάπτυξη τουρισμού και υδατοκαλλιεργειών δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον.