Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ: Θέσεις για τον τουρισμό

ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ: Θέσεις για τον τουρισμό

9

Με αφορμή τη συζήτηση στην αντίστοιχη Νομαρχιακή επιτροπή δίνουμε στη δημοσιότητα τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ και προωθείτε να συνυπο-γραφεί ως ΚΥΑ.
Α. Το παρόν σχέδιο αναιρεί τους ίδιους τους στόχους του για τη χώρα ,όπως «την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση», «την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης», ενώ δεν λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις για τον τουρισμό.
Β. Αντίθετα προωθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού στηριγμένο στο δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα» με έμφαση στο real estate του νησιωτικού χώρου και των παράκτιων περιοχών της χώρας.
Γ. Μέσω του σχεδίου επιχειρείται επιπλέον η αλλαγή του τουριστικού προφίλ της χώρας και η εισαγωγή ενός νέου τουριστικού προϊόντος σύνθετων τουριστικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας,των γνωστών και ως condo hotels. Το αρνητικό παράδειγμα της Ισπανίας δεν φαίνεται να πτόησε το ΥΠΕΧΩΔΕ που πριμοδοτεί με ευνοϊκότατους όρους δόμησης την παραγωγή μεγάλης κλίμακας παραθερι-στικής κατοικίας και επικεντρώνεται στη «μονοκαλλιέργεια» του μαζικού τουρι-σμού ως τη μοναδική αναπτυξιακή διέξοδο για τη χώρα.
Δ. Τα σημαντικά οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα στους μεγαλοεπενδυτές [αρτιότητα 150 στρεμμάτων] λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τους κανόνες της κτηματαγοράς και αφήνουν σε τελευταία μοίρα την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.Το νέο μοντέλο τουριστι-κής ανάπτυξης δεν λαμβάνει υπόψη του την κλίμακα του ελλαδικού χώρου, τη φυσιογνωμία,τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,το τοπίο και την ταυτότητα του.
Ε. Το σχέδιο αδιαφορεί για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών υποδομής των τουριστικών υποδομών,για την επάρκεια των φυσικών πόρων των νησιών καθώς και για τον ιδιαίτερο και ευαίσθητο χαρακτήρα τους. Δεν προβλέπει μέτρα για την ισόρροπη ανάπτυξη ,τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αυτών των περιοχών.
ΣΤ. Επιτρέπει τη δόμηση ακόμα και σε 50μ απόσταση από τον αιγιαλό,την κατά-σκευή υποδομών σε περιοχές NATURA καθώς και σε ζώνες υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας.Αυξάνει τη δόμηση ανά στρέμμα και προκρίνει υδροβόρων γηπέδων γκολφ. Επιδοτεί τους μεγαλοεπενδυτές και τους επιτρέπει στη συνέχεια να πωλούν το 50% των κατοικιών.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε την απόσυρση του σχεδίου και την δημόσια ουσιαστική διαβούλευση,επιστημονική αξιολόγηση και σύνταξη νέου σχεδίου με επαρκή στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης.
 Στο νέο αυτό σχέδιο προτείνουμε:
1. Σταδιακή μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης ως την κατάργηση της.Θέσπισης αυστηρότερων όρων και περιορισμών δόμησης σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές και στα νησιά. Υποκατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης με ζώνες ελέγχου.
2. Σχεδιασμός με βάση τη χωρικότητα που να ευνοεί την περιφερειακή ανάπτυξη και την αύξηση της χρονικής  διάρκειας.
3. Απαγόρευση τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές NATURA και σε ζώνες υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας.
4. Τουριστικό μοντέλο με βάση την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας.
5. Προώθηση μορφών ήπιου-εναλλακτικού τουρισμού,όπως οικοτουρισμού, αγροτοτουρισμού κλπ. Σε αντίθεση με το μοντέλο μαζικού τουρισμού που προκρίνεται.
6. Δημιουργία δικτύων ήπιων τουριστικών πόλων με έμφαση στην τοπική ταυτότητα και φυσιογνωμία που να μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων.
7. Προτεραιότητα στη βελτίωση και λειτουργία υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων[π.χ ΞΕΝΙΑ]
8. Θέσπιση ειδικών κινήτρων για ανάπτυξη εγκαταλειμμένων οικισμών.
9. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων.
10. Χρήση βιοκλιματιστικού σχεδιασμού στα κτίρια των νέων τουριστικών μονάδων.
11. Καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα αφορούν τη φέρουσα ικανότη-τα των περιοχών που υποδέχονται τουριστικές δραστηριότητες.
12.  Καθορισμό μέτρων και ορίων για την προστασία και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στους τουριστικούς υποδοχείς.
13. Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με ένταξη τους σε εθνικό σύστημα διαχείρισης.
14. Αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων σε κορεσμένες περιοχές μαζικού τουρισμού.                                                                                       ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ