Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Οι ειδικεύσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τουρισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι ειδικεύσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τουρισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου

21

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του ίδιου πανεπιστημίου, προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», με δύο  κατευθύνσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:
* Στρατηγική Τουριστική Ανάπτυξη
* Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality Management)


Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) απονέμεται μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση στη Χίο και το τρίτο περιλαμβάνει  τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση.


Στα μαθήματα του μεταπτυχιακού διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο διαθέτει την μεγαλύτερη ομάδα εξειδικευμένων πανεπιστημιακών ερευνητών-διδασκόντων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς και διακεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού αλλά και του επαγγελματικού χώρου του τουρισμού και της φιλοξενίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης παρέχει διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, με στόχο οι απόφοιτοί του να κατέχουν αφενός ευρεία επιστημονική γνώση και αφετέρου αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της στην πράξη, είτε στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής είτε στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, μαθήματα κατεύθυνσης, και μαθήματα επιλογής.


Τα κοινά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
* Τουριστική Οικονομική
* Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
* Τουριστικό Μάρκετινγκ
* Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
* Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
* Ποσοτικές Μεθόδους
* Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
 
Τα ειδικευμένα μαθήματα της κατεύθυνσης «Στρατηγική Τουριστική Ανάπτυξη» περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
* Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
* Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
* Γεωγραφία του Τουρισμού
* Ανθρωπολογία του Τουρισμού
* Κοινωνιολογία του Τουρισμού
* Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός
* Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός


Τα ειδικευμένα μαθήματα της κατεύθυνσης «Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality Management)» περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
* Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
* Συμπεριφορά Καταναλωτή & Προώθηση Μάρκετινγκ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
* Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
* Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
* Κανάλια Διανομής Τουριστικών Προϊόντων
* Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
* Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας


Τα μαθήματα επιλογής (κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
* Ποιότητα Υπηρεσιών Φιλοξενίας
* Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
* Το Πολιτισμικό Προϊόν στον Τουρισμό
* Τουρισμός και Μεταφορές
* Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων


Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών  και ουσιαστικών προσόντων τους πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πτυχιούχοι ιδρυμάτων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση, σε Αθήνα και Χίο.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχάλων 8, Χίος 82100 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. 22710-35322, 22710-35323 φαξ 22710-35399, e-mail: mstath@aegean.gr και τη σελίδα στο διαδίκτυο http://www.chios.aegean.gr/tourism/