Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση Περιφέρειας για την προκήρυξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλαίσιο...

Ενημέρωση Περιφέρειας για την προκήρυξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

8

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜε αφορμή τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013 και τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη έχουν:
* Επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/ 1995 οι οποίες εφόσον αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 να μετατραπούν σε κοινωφελείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
* Οι συσταθείσες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 254 του ν. 3463/2006.
* Ν.Π.Δ.Δ.
* Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν νόμιμα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
* Αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό τους την κοινωνική μέριμνα.
Επισημαίνουμε ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες των Δήμων που υλοποιούν Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν μπορούν μετά τις 31 Αυγούστου του 2009 να υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα (για το λόγο αυτό αποκλείονται από την προκήρυξη). Συνεπώς Δήμοι που εξυπηρετούνταν από τέτοιες ΑΕ δύνανται να συμμετάσχουν είτε συστήνοντας Κοινωφελείς Επιχειρήσεις είτε συνεργαζόμενοι με άλλες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος 31 του Υπουργείου Εσωτερικών και την οποία έχουμε αποστείλει σε όλους τους Δήμους « Στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ δεν έχει την δυνατότητα ή τη βούληση να συστήσει τη δική του κοινωφελή επιχείρηση, παρότι επιθυμεί τη συνέχιση των κοινωνικών προγραμμάτων, μπορεί εναλλακτικά, να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με άλλο όμορο ΟΤΑ και την κοινωφελή επιχείρηση αυτού, με αντικείμενο την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
Δηλαδή δεν αποκλείεται κανένας Δήμος από την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».