Αρχική Απόψεις Aρθρα Αποτελέσματα ερευνας από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης...

Αποτελέσματα ερευνας από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης των φορέων – πολιτών γύρω από ευρωπαϊκά θέματα

35

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης των φορέων – πολιτών γύρω από ευρωπαϊκά θέματα. Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 18.30 στα γραφεία του Εurope Direct (Γράμμου 2, 1ος όροφος).

(Στη συνέχεια παραθέτουμε την έρευνα, από τη δημοσίευση όμως απουσιάζουν οι πίνακες)

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός των τάσεων που επικρατούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος) σχετικά με το βαθμό ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής γύρω από διάφορα Ευρωπαϊκά θέματα. Η έρευνα βασίστηκε στη δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου, αποτελούμενου από 20 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν είτε κλίμακας LIKERT (π.χ 1-4, κυμαινόμενες από «ΚΑΘΟΛΟΥ» έως «ΠΟΛΥ»), είτε πολλαπλής επιλογής. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας βρίσκεται στο υπόμνημα. Αναπτύχθηκε σε δύο μορφές, «φυσική» και «ηλεκτρονική», η οποία «αναρτήθηκε» στο διαδίκτυο μέσω του εργαλείου “SURVEYMONKEY” (www.surveymonkey.org). Ένα σχετικό e-mail εστάλη σε δείγμα 500 ατόμων, εργαζόμενων σε διαφόρους φορείς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο περιείχε μια εισαγωγή για τους στόχους της έρευνας και μια διασύνδεση για το on-line ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου, το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε σε φυσική μορφή στους παρευρισκομένους, προς συμπλήρωση. Τελικά, 112 άτομα συμπλήρωσαν την “on-line” έκδοση, και 45 τη “φυσική”, με το σύνολο του δείγματος να ανέρχεται τελικά στα 157 άτομα (βαθμός ανταπόκρισης 31,4%).
Οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτή της συχνότητας (για να εντοπίσουμε το πόσο συχνά προτιμήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μια συγκεκριμένη απάντηση) και της συσχέτισης (για να διερευνηθούν τυχόν σχέσεις και επιρροές μεταξύ των μεταβλητών). Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται για κάθε μεταβλητή (ερώτηση) ξεχωριστά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων.
Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αφορούσε σε εργαζομένους σε διαφόρους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Αποτελούνταν από 96 άνδρες και 61 γυναίκες (61% και 39% στο σύνολο του δείγματος αντίστοιχα). Η δυσαναλογία στην κατανομή των δύο φύλλων αποτελεί μια πρώτη ένδειξη των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες είναι ακόμα και στην εποχή μας ανδροκρατούμενες και η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά είναι περιορισμένη (διάγραμμα 1).

 

Σύμφωνα με την ανάλυση συσχέτισης, το ΦΥΛΛΟ δε φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά καμία από τις υπόλοιπες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις ανδρών και γυναικών στο ερωτηματολόγιο δε διέφεραν σημαντικά.

Διάγραμμα 1. Η κατανομή των φύλλων στο δείγμα της έρευνας.

 


Όσον αφορά στις ηλικίες των ατόμων που ερωτήθηκαν, η έρευνα έδειξε ότι υπερτερεί το ποσοστό των ατόμων από 46 ετών και άνω (42% στο σύνολο του δείγματος), ενώ ακολουθεί αυτό των ατόμων από 26-45 ετών (37%). Το εύρημα αυτό φανερώνει από τη μια πλευρά τη σύνθεση των εργαζομένων στους διαφόρους φορείς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και από την άλλη, την απουσία ενδιαφέροντος των νέων (μόλις το 20% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν από 25-35 ετών) για θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (διάγραμμα 2). Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι η ηλικία, επίσης, δε φαίνεται να επηρεάζει τις υπόλοιπες απαντήσεις.

Διάγραμμα 2. Οι ηλικίες των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα.

 

 

Τα άτομα του δείγματος αποτελούνταν σε συντριπτική πλειοψηφία από πολίτες του νομού Σάμου (68%) ακολουθούμενους από αυτούς του νομού Λέσβου (19%) και του νομού Χίου (13%) (διάγραμμα 3). Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το γεγονός αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι το γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου εδρεύει στο νομό Σάμου και παρά την μικρής διάρκειας λειτουργία του κατά το χρονικό διάστημα που διενεργήθηκε η έρευνα. Ωστόσο, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στόχευαν στη συμμετοχή των πολιτών και από τους τρεις νομούς της περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου. Δε θα πρέπει λοιπόν να αγνοηθεί το γεγονός ότι  οι πολίτες του νομού Σάμου ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό όταν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα, κάτι που ενδεχομένως δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τους για τα Ευρωπαϊκά θέματα.


Διάγραμμα 3. Συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα ανα Νομό.

 


Οι φορείς στους οποίους εργάζονται τα άτομα της έρευνας ομαδοποιήθηκαν σε 8 κυρίως φορείς, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης: δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΥ), εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΤΑ), στον ιδιωτικό τομέα (ΙΥ), εργαζόμενοι των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΠΑΝΕΠ), άτομα που ανήκουν σε διαφόρων ειδών συλλόγους (ΣΥΛ), σε πολιτιστικούς φορείς (ΠΟΛΙΤ), καθώς και εργαζομένους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΚΠ).
Όπως δείχνει το διάγραμμα 4, το 30% των ερωτηθέντων ανήκει σε εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση (δήμους, κοινοτικά διαμερίσματα, νομαρχίες, κτλ), το 23% σε εργαζομένους των οποίων οι εργασίες σχετίζονται με την Ε.Ε., ενώ ακολουθούν εργαζόμενοι σε Πανεπιστήμια (18%) και σε συλλόγους (17%). Αντιθέτως, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε πολιτιστικούς φορείς συμμετείχαν στην έρευνα σε πολύ μικρό ποσοστό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι υπόλοιπες απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ανεξάρτητες του φορέα στον οποίο ανήκουν, σύμφωνα με την ανάλυση συσχέτισης.

Διάγραμμα 4. Οι φορείς στους οποίους ανήκαν τα άτομα της έρευνας.

Πολύ διαφωτιστικό είναι το επόμενο διάγραμμα αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 5, το 55% (η συντριπτική πλειοψηφία) των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 18% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και απόφοιτοι λυκείου.
Αυτό καταδεικνύει και την ανάγκη προσανατολισμού του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης προς στρώματα που διαθέτουν κατώτερη μόρφωση και την προσαρμογή της ενημέρωσης με ειδικές εκδηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι το επίπεδο μόρφωσης επηρεάζει σημαντικά τις απαντήσεις των ατόμων στην ερώτηση 17 του ερωτηματολογίου, η οποία αφορούσε τις προτεραιότητές τους για ενημέρωση (βλέπε διάγραμμα 19).

Διάγραμμα 5. Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.


Στην ερώτηση σχετικά με το αν συνδέεται το επάγγελμα των ερωτηθέντων με Ευρωπαϊκά θέματα, το 37% απάντησε «ΠΟΛΥ» και το 31% «ΛΙΓΟ», προτιμήθηκαν δηλαδή οι «μετριοπαθείς» απαντήσεις (σε ποσοστό 68% του συνόλου) από τις «ακραίες» («ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ» και «ΚΑΘΟΛΟΥ»).
Ο βαθμός σύνδεσης του επαγγέλματος με Ευρωπαϊκά θέματα επηρεάζει σημαντικά πολλές από τις υπόλοιπες απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζει το βαθμό ενημέρωσης από το διαδίκτυο, τις Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης,  τους κυβερνητικούς φορείς, και για διάφορα θέματα της Ε.Ε.


Διάγραμμα 6. Σύνδεση επαγγέλματος με Ευρωπαϊκά θέματα

 

 

Η ερώτηση 7 σχετιζόταν με το βαθμό ενημέρωσης των ερωτηθέντων από διάφορες πηγές ενημέρωσης. Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό βαθμό ενημέρωσης καθώς το 64% θεωρεί ότι ενημερώνεται «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ» και «ΠΟΛΥ» (25% και 39% αντίστοιχα, βλέπε διάγραμμα 7) από αυτό.
Ο βαθμός ενημέρωσης από το διαδίκτυο εξαρτάται από το πόσο συνδέεται το επάγγελμα των συμμετεχόντων με Ευρωπαϊκά θέματα και από το βαθμό στον οποίο οι αποφάσεις της Ε.Ε. επηρεάζουν τη ζωή τους.


Διάγραμμα 7. Το διαδίκτυο ως παράγοντας ενημέρωσης.

 

Τα ΜΜΕ αποτελούν μικρότερο παράγοντα ενημέρωσης καθώς το 56% απάντησε αρνητικά (42% «ΛΙΓΟ» και 13% «ΚΑΘΟΛΟΥ», διάγραμμα 8).

Διάγραμμα 8. Τα ΜΜΕ ως παράγοντας ενημέρωσης.
Ωστόσο η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι ο βαθμός ενημέρωσης μέσω των  Μ.Μ.Ε σχετίζεται θετικά με το βαθμό ενημέρωσης από κυβερνητικές πηγές και Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης, κάτι που σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το ποια πηγή ενημέρωσης χρησιμοποιούν περισσότερο οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου, το ενδιαφέρον τους για Ευρωπαϊκά θέματα δε μεταβάλλεται.


Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες διαφόρων κυβερνητικών φορέων για ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γύρω από Ευρωπαϊκά θέματα, οι απαντήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και πιο οργανωμένης δράσης (διάγραμμα 9). Πιο συγκεκριμένα, το 42% ενημερώνεται «ΛΙΓΟ» και το 29%  «ΚΑΘΟΛΟΥ» από κυβερνητικούς φορείς για Ευρωπαϊκά θέματα, το ποσοστό δηλαδή των αρνητικών απαντήσεων ανέρχεται στο 71% του συνόλου.

Διάγραμμα 9. Οι κυβερνητικοί φορείς ως παράγοντας ενημέρωσης.

 

Ανάλογες ήταν και οι απαντήσεις σχετικά με τις Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης, καθώς το 72% απάντησε πως δεν ενημερώνεται «ΚΑΘΟΛΟΥ» ή ενημερώνεται «ΛΙΓΟ» απ’αυτές.


Διάγραμμα 10. Βαθμός πληροφόρησης απο Ευρωπαϊκές δομές.
Όπως είναι φυσικό, κάποιες από τις απαντήσεις για τις 4 διαφορετικές πηγές ενημέρωσης (διαδίκτυο, Μ.Μ.Ε, κυβερνητικοί φορείς και Ευρωπαϊκές δομές) σχετίζονται μεταξύ τους. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι η ενημέρωση μέσω διαδικτύου είναι στενά συνδεδεμένη με το βαθμό ενημέρωσης από Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης, καθώς και με το βαθμό ενημέρωσης από κυβερνητικές πηγές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα γίνεται μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα από το ποιά συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης αυτοί χρησιμοποιούν.

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν οι ερωτηθέντες παρακολουθούν τη δράση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές του ενδιαφέροντος τους: το 70% απάντησε αρνητικά (το 44% απάντησε «ΛΙΓΟ» και το 26% «ΟΧΙ»), ενώ από το υπόλοιπο 30%, το 23% απάντησε «ΑΡΚΕΤΑ» και το 7% «ΝΑΙ». Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο διάγραμμα 11.
Η ενημέρωση για τη δράση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών γίνεται κυρίως μέσω Ευρωπαϊκών δομών πληροφόρησης και από πολίτες που έχουν γνώση γύρω από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Επιπλέον, ο βαθμός παρακολούθησης της δράσης αυξάνεται όσο περισσότερο συνδέεται το επάγγελμα των ερωτηθέντων με Ευρωπαϊκά θέματα.

Διάγραμμα 11. Βαθμός παρακολούθησης της δράσης των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.


Ανάλογες ήταν οι απαντήσεις και στην ερώτηση για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 12), το 71% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι γνώσεις τους γύρω από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε ήταν από «ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ» έως «ΜΕΤΡΙΕΣ». Πιο συγκεκριμένα, το 32% απάντησε ότι είχε «ΛΙΓΕΣ» γνώσεις, το 30% «ΜΕΤΡΙΕΣ», ενώ το 9% «ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ»  γνώσεις.
Το επίπεδο ενημέρωσης των πολιτών για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό σύνδεσής του επαγγέλματός τους με την Ε.Ε., καθώς και από το βαθμό ενημέρωσης από το διαδίκτυο, από Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης και από κυβερνητικές πηγές. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης ο βαθμός ενημέρωσης των πολιτών γύρω από Ευρωπαϊκά θέματα και ο βαθμός παρακολούθησης της δράσης των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Να σημειωθεί ότι προέκυψαν τα παραπάνω αποτελέσματα ενώ βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα ανέμενε κανείς η ενημέρωση γύρω από την Ε.Ε. και τα θεσμικά της όργανα να έχει βελτιωθεί ή αυξηθεί. Άλλωστε η διενέργεια της έρευνας την συγκεκριμένη περίοδο αυτόν ακριβώς τον στόχο είχε, δηλαδή να μετρήσει τάσεις και δεδομένα ενημέρωσης γύρω από ευρωπαϊκά θέματα, κατά την πλέον πρόσφορη εποχή.

Διάγραμμα 12. Οι γνώσεις των ερωτηθέντων γύρω απο τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
Η ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου αφορούσε το κατά πόσο η ένταξη στην Ε.Ε ωφέλησε την Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων φανερώνει μια πολύ θετική στάση των ερωτηθέντων. Το 51% απάντησε «ΠΟΛΥ» ενώ το 37% «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ». Αντιθέτως οι αρνητικές απαντήσεις («ΛΙΓΟ» και «ΚΑΘΟΛΟΥ») κυμαίνονται μόνο στο 11% (διάγραμμα 13).
Στο σημείο αυτό εντοπίζεται μια αντίφαση η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ οι πολίτες δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ή λίγο ενημερωμένοι γύρω από τα ευρωπαϊκά ζητήματα, παρ` όλα αυτά εκτιμούν ότι η ωφέλεια από την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. είναι σημαντική. Έχουμε επομένως έλλειψη ενημέρωσης με γνώση ωφέλειας. 

Διάγραμμα 13. Το όφελος της Ελλάδας από την ένταξη στην Ε.Ε.


Οι απόψεις των ερωτηθέντων για το όφελος της Ελλάδας από την ένταξη στην Ε.Ε είναι εξαιρετικά θετικές. Οι τομείς στους οποίους ωφελήθηκε η χώρα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, φαίνονται στο διάγραμμα 14.

Διάγραμμα 14. Τομείς στους οποίους ωφελήθηκε η Ελλάδα με την ένταξή της στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα λοιπόν, το 39% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ωφελήθηκε η Εθνική οικονομία, το 24% η παιδεία, ενώ ακολουθούν τα αγροτικά θέματα, το περιβάλλον και η εργασία/απασχόληση.

 

Η ερώτηση 13 του ερωτηματολογίου αφορούσε το αν η Ε.Ε ωφελήθηκε ή όχι από την πρόσφατη διεύρυνσή της σε 27 μέλη . Στο διάγραμμα 15 οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά ότι κυριαρχεί μια μετριοπαθής άποψη, προτιμήθηκαν δηλαδή οι «μεσαίες» απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 42% θεωρεί πως η Ε.Ε ωφελήθηκε «ΠΟΛΥ», ενώ το 40% πιστεύει πως ωφελήθηκε «ΛΙΓΟ». Αντιθέτως το 11% θεωρεί ότι δεν ωφελήθηκε «ΚΑΘΟΛΟΥ» και το 7%  «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ».


Διάγραμμα 15. Ωφέλεια της Ε.Ε απο τη διεύρυνση.

 

Στην ερώτηση για το ποιές θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε για τα επόμενα χρόνια, οι πολίτες της περιφέρειας Β. Αιγαίου απάντησαν ως εξής (διάγραμμα 16): το 26% θεωρεί πως βασική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον και στην προστασία του, το 25% στην οικονομία και στη βελτίωση σημαντικών παραμέτρων της, ενώ από 7% λαμβάνουν η ανεργία, η υγεία και η εξωτερική πολιτική και άμυνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συγκεκριμένες απαντήσεις αντικατοπτρίζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και τις ανησυχίες των πολιτών της περιφέρειας Β. Αιγαίου.


Διάγραμμα 16. Βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε.
Η ύπαρξη μετριοπαθών απαντήσεων σε μεγάλη κλίμακα ενδεχομένως καταδεικνύει μια διστακτικότητα ή είναι προϊόν άγνοιας από μέρους των ερωτηθέντων. Σημαντική κρίνεται η κατάταξη του περιβάλλοντος στην πρώτη θέση των θεμάτων που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες της Ε.Ε. γεγονός που δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών στον τομέα του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για το βαθμό στον οποίο ωφελήθηκε η περιοχή τους. Οι απαντήσεις ήταν και πάλι μετριοπαθείς, κάτι που δείχνει ότι οι απόψεις συγκλίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό (διάγραμμα 17). Πιο συγκεκριμένα, το 45% απάντησε ότι η περιοχή τους ωφελήθηκε «ΛΙΓΟ» ενώ το 41% ότι ωφελήθηκε «ΠΟΛΥ».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ικανοποίηση των πολιτών για τις ωφέλειες στην περιοχή του Β. Αιγαίου είναι συναρτώμενη του βαθμού ενημέρωσής τους γύρω από διάφορα Ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες έχουν και μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης για την Ε.Ε.


Διάγραμμα 17. Όφελος στο Β. Αιγαίο απο τη διεύρυνση.


Η ερώτηση 16 σχετιζόταν με τους βασικούς άξονες αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων στην περιοχή των συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις αντικατοπτρίζουν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Το 37% θεωρεί πως βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω έργων υποδομής, ενώ το 18% υποστηρίζει πως μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να πέσει στο βασικότερο παράγοντα χρηματικών εισροών στα Ελληνικά νησιά, τον τουρισμό. Ακολουθούν σε ποσοστό 14% το περιβάλλον και η ανεργία/απασχόληση.
Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, συμπίπτουν με τις απαντήσεις τους σχετικά με τους τομείς στους οποίους έχουν ήδη ωφεληθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες επενδύσεις που θα επιφέρουν βελτίωση και περεταίρω ανάπτυξη στην περιοχή.


Διάγραμμα 18. Τομείς στους οποίους θα έπρεπε να στραφεί η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
Στην ερώτηση σχετικά με τους τομείς για τους οποίους οι ερωτηθέντες θα επιθυμούσαν να ενημερώνονται καλύτερα, οι απαντήσεις είχαν ως εξής (διάγραμμα 19): Το 35% θα επιθυμούσε να ενημερώνεται καλύτερα για  χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε., το 24% θεωρεί πως στα περιβαλλοντικά θέματα θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η παιδεία (11%), η απασχόληση (10%) και η οικονομία (7%).
Αξίζει να τονίσουμε το γεγονός ότι θέματα οικονομίας και απασχόλησης/ ανεργίας δε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έχει επηρεαστεί ακόμη από τη δεινή οικονομική κατάσταση, τουλάχιστον στο βαθμό που έχουν επηρεαστεί άλλες περιοχές την ίδια χρονική περίοδο.

Διάγραμμα 19. Τομείς στους οποίους θα έπρεπε να υπήρχε περισσότερη ενημέρωση.

 

Οι αποφάσεις της Ε.Ε. επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών του Β. Αιγαίου σε «ΠΟΛΥ» μεγάλο βαθμό κατά 60%. στις απαντήσεις ακολουθούν το «ΛΙΓΟ» σε ποσοστό 20% και το «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ», σε ποσοστό 18%.

Διάγραμμα 20. Επιρροή της ζωής των πολιτών του Β. Αιγαίου απο την Ε.Ε.
Η μεταβλητή αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βαθμό ενημέρωσης από το διαδίκτυο, κάτι που σημαίνει ότι οι περισσότερο ενημερωμένοι πολίτες αντιλαμβάνονται καλύτερα τις θετικές επιπτώσεις  από την ένταξη στην Ε.Ε.

 

Αναφορικά με το βαθμό ενημέρωσης των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα (διάγραμμα 21), οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν σε ποσοστό 64% ότι είναι «ΛΙΓΟ» ενημερωμένοι, ενώ το 28% απάντησε «ΠΟΛΥ».
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, οι πολίτες ενημερώνονται κυρίως από το διαδίκτυο, από κυβερνητικές πηγές και από Ευρωπαϊκές δομές πληροφόρησης.


Διάγραμμα 21. Βαθμός ενημέρωσης των πολιτών του Β. Αιγαίου για Ευρωπαϊκά θέματα.


Η τελευταία ερώτηση σχετιζόταν με το ρόλο του Κέντρου  Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της περιφέρειας Β. Αιγαίου στην ενημέρωση των πολιτών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις λοιπόν (διάγραμμα 22), το γραφείο θα μπορούσε να συνδράμει κυρίως με τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων/σεμιναρίων (45%), με την τακτική αποστολή ενημερωτικού υλικού (30%), ενώ ουραγός στις απαντήσεις είναι η προβολή της δράσης του μέσω των Μ.Μ.Ε (22%).

ΔιΔιάγραμμα 22. Η συμβολή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην ενημέρωση των πολιτών.

 

Γενικά συμπεράσματα-Επίλογος
Τα συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχάς το φύλλο δεν επηρεάζει τη γνώση και το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιφέρειας Β. Αιγαίου. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στους διαφόρους φορείς (οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 8 κατηγορίες) που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνω των 46 ετών, χωρίς η ηλικία να επηρεάζει και πάλι τις υπόλοιπες απαντήσεις. Ωστόσο η απουσία των νέων στους συγκεκριμένους φορείς δε θα μπορούσε να παραβλεφθεί.
Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι κάτοικοι της Σάμου επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους άλλους δύο Νομούς της περιφέρειας, γεγονός που απορρέει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισής τους στην έρευνα.
Το επάγγελμα των συμμετεχόντων συνδέεται σε μέτριο βαθμό με Ευρωπαϊκά θέματα, κάτι που είναι φυσιολογικό, καθώς οι κυβερνητικές και λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την Ε.Ε. βρίσκονται πολύ μακριά από την περιοχή του Β. Αιγαίου. Ωστόσο η γεωγραφική απομόνωση δεν αποτρέπει τους πολίτες από το να ενημερώνονται είτε (κυρίως) από το διαδίκτυο, είτε (λιγότερο) από τα Μ.Μ.Ε. και διάφορους κυβερνητικούς φορείς. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. προσπαθεί να ενημερώσει τους πολίτες των περιοχών αυτών. Γενικά, ο βαθμός ενημέρωσης για Ευρωπαϊκά θέματα είναι μικρός. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών προτιμούν να ενημερώνονται περισσότερο για θέματα που σχετίζονται με την περιοχή τους. Χρηματοδοτικά προγράμματα, περιβάλλον, παιδεία και απασχόληση αποτελούν τις βασικές θεματικές περιοχές για τις οποίες ενημερώνονται.
Όσον αφορά τις γνώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις επιπτώσεις της Ε.Ε., οι απαντήσεις είχαν ως εξής: οι γνώσεις τους γύρω από τα θεσμικά της όργανα ήταν λίγες έως μέτριες, ενώ η δράση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών παρακολουθείται σε μικρό βαθμό από τους πολίτες του Β. Αιγαίου. Το όφελος της Ελλάδας από την ένταξη στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ήταν μεγάλο, ενώ πιο συγκεκριμένα, στην περιφέρεια Β. Αιγαίου, ήταν μέτριο έως μεγάλο. Η διεύρυνση της Ε.Ε. σε περισσότερα (27 για την ακρίβεια) μέλη ωφέλησε  τη χώρα σε μέτριο βαθμό, ενώ η επιρροή της Ε.Ε. στη ζωή των κατοίκων του Β. Αιγαίου ήταν μεγάλη σε τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία και η αγροτική πολιτική.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων,  η Ε.Ε θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την οικονομία και την ανεργία με τους πόρους να κατευθύνονται κυρίως σε έργα υποδομής στην περιφέρεια Β. Αιγαίου, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, στο περιβάλλον και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωσή τους μέσω εκδηλώσεων, σεμιναρίων και με την αποστολή ενημερωτικού υλικού.