Αρχική Νέα Τοπικά Αιτήσεις εκπαιδευτών στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αιτήσεις εκπαιδευτών στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

9

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥTo Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ9»,σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ 10291/1-7-2009, 10289/1-7-2009 και 10288/1-7-2009 αποφάσεις ένταξης Πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013» της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. με τις 3/30-4-2009 και 13/15-7-2009 πράξεις του Δ.Σ. προσκαλεί ωρομίσθιους εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα ενταχθούν στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας – και βέβαια και του δικού μας Νομού (Κ.Ε.Ε. ΧΙΟΥ) – και θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης που αναπτύσσει το κάθε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην περιοχή ευθύνης του.
Οι ειδικότητες και τα πτυχία των εκπαιδευτών, οι αμοιβές, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας και άλλες πληροφορίες εντάσσονται στην πλήρη προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την 7/8/2009.


Για περισσότερες πληροφορίες – ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το γραφείο του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 25 (πίσω από το ΚΕΠ της Νομαρχίας) καθημερινά 9:00 – 17:00 ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22710-81615.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ