Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ανακοίνωση Κωστή Μουσουρούλη για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου

Ανακοίνωση Κωστή Μουσουρούλη για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου

9

 Πολιτικό Γραφείο
Κωστή Μουσουρούλη
Υποψήφιου Βουλευτή Νομού Χίου
Νέα Δημοκρατία
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009Για την απόκτηση της απόλυτης αλήθειας σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χίου, αλλά και τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια, αισθάνομαι την υποχρέωση να διευκρινίσω τα ακόλουθα :
Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου που λειτουργεί στο νησί από το 1967, έχει αναπτυχθεί σταδιακά σε πέντε Μηχανοστάσια εντός των οποίων είναι εγκατεστημένα εννέα (9) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη συνολικής ονομαστικής ισχύος 78,80 MW και αποδιδόμενης 71 MW. Ταυτόχρονα ο ΑΣΠ Χίου τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια, μέσω υποβρυχίων διασυνδέσεων και τα παρακείμενα νησιά Ψαρά και Οινούσες.
 
Κατά την τελευταία τριετία εκτελέστηκαν έργα αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του Σταθμού προϋπολογισμού είκοσι επτά (27) εκατομμυρίων Ευρώ.
 
Η αιχμή ζήτησης του νησιού ανέρχεται σε εξήντα ένα (61) MW. Επομένως ο Σταθμός διαθέτει ικανοποιητική ισχύ προκειμένου να αντιμετωπισθεί αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα η ζήτηση, υπερκαλύπτοντας και την ανάγκη για ύπαρξη τουλάχιστον 10% ισχύος εφεδρείας.
 
 
Από περιβαλλοντικής άποψης ο Σταθμός, ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση των δύο νέων Η/Ζ που προαναφέρθηκαν και την κατασκευή δεύτερης καμινάδας, μέσω της οποίας τα καυσαέρια διοχετεύονται σε ύψος πενήντα (50) μέτρων, λειτουργεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα όρια που έχουν ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης βελτιώθηκε το υφιστάμενο Σύστημα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, με την προσθήκη ενδιάμεσου Συστήματος μηχανικού διαχωρισμού αυτών.
 
 
Σχετικά με την βλάβη που αναφέρεται στο έγγραφο του Σωματείου Τεχνικών της ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας των νέων μηχανών όντως παρατηρήθηκε μια τεχνική αστοχία (πρόωρη φθορά σε χιτώνια κυλίνδρων) στις 16/8, η οποία θεωρείται συνηθισμένη σε περιπτώσεις νέων εγκαταστάσεων. Η αστοχία επισημάνθηκε στον κατασκευαστή των μηχανών άμεσα, ο οποίος στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών του και της εγγύησης των μηχανών προέβη σε άμεση πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Οι μηχανές επιδιορθώθηκαν και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία στις 26/8, και πλέον τελούν σε πλήρη διαθεσιμότητα, με δυνατότητα να λειτουργήσουν σε 100% φορτίο και με απόλυτη ασφάλεια.
 
Σε σχέση με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό, είναι τουλάχιστον παράδοξο να επικρίνει ο οποιοσδήποτε τον ενεργειακό σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και της χώρας, γιατί συγκρίνοντας την εποχή πριν και μετά το 2004 προκύπτει αβίαστα ότι απλά δεν υπήρχε καν ενεργειακός σχεδιασμός. Πλέον η χώρα μας όχι μόνο έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Εξοικονόμηση, την Συμπαραγωγή κλπ αλλά και έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα προς την επίτευξη τους, με ορατά και ξεκάθαρα αποτελέσματα. 
 
Για τα θέματα ΑΠΕ, πραγματικά εκπλήσσει το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο.
Η αλήθεια είναι ότι :
Η χώρα μας έχει για πρώτη φορά ενιαίο, προοδευτικό και αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.
Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ έχει αυξηθεί από 22% (προ του 2004) σε 36% (μετά το 2004).
Έχουμε υπερτριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ μέσα σε 5 μόλις χρόνια.
Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα λόγω ακριβώς αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου που η ΝΔ έφερε στο κοινοβούλιο και έθεσε σε ισχύ.
Κάνουμε πράξη πρωτοβουλίες όπως τα “Φωτοβολταϊκά στις Στέγες” για τον κάθε έλληνα πολίτη.
Αυτό είναι το απτό έργο μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 
Τέλος, σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα (Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συμπαραγωγής, Διεθνών Συμφωνιών κλπ), εδώ προφανώς η παντελής έλλειψη σχεδιασμού ή και θέλησης για την προώθηση των σχετικών θεμάτων στο παρελθόν δεν ευνοούν αντιπολιτευτικούς αυτοσχεδιασμούς, με δεδομένο ότι τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 5 χρόνια είναι γιγαντιαία σε σχέση με όσα συνέβαιναν μέχρι το 2004.