Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Τσουρή- Μουσουρούλης: (κοινό) Πλαίσιο λειτουργίας «Forum Ανοικτής Διαβούλευσης»

Τσουρή- Μουσουρούλης: (κοινό) Πλαίσιο λειτουργίας «Forum Ανοικτής Διαβούλευσης»

7

 Μετά την πρωτοβουλία των Βουλευτών Χίου κας Ελπίδας Τσουρή και κ. Κωστή Μουσουρούλη για τη δημιουργία χώρου ανοικτής διαβούλευσης στη Χίο κοινοποιούμε σήμερα το πλαίσιο λειτουργίας του  Forum, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε από τη σχετική δημόσια διαβούλευση.


Όπως είναι γνωστό, αποστολή του Forum είναι η υποστήριξη της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής του Νομού Χίου, με τη διαμόρφωση συνθηκών συστηματοποίησης του κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ των τοπικών φορέων και των πολιτών.


Η λειτουργία του Forum προβλέπει τη συμμετοχή πολιτών και φορέων, ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία, για ζητήματα που αφορούν στην ευρύτερη λειτουργία του ή σε επιμέρους θεματικές που θα τεθούν προς συζήτηση.


Με πρωτοβουλία όσων έχουν, ήδη, εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Forum, καθώς και εκείνων που θα θελήσουν να συμμετάσχουν μετά τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του, θα καθοριστούν οι προτεραιότητες, η μορφή της διαβούλευσης, καθώς και τα ζητήματα τεχνικής υποστήριξης. 


Συνημμένα το πλαίσιο λειτουργίας του Forum Ανοικτής Διαβούλευσης.


Ανοικτό Forum Διαβούλευσης
για την  ανάπτυξη του Νομού Χίου


ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Άρθρο 1
Σύσταση,  Αποστολή και Δραστηριότητες


1. Με πρωτοβουλία των Βουλευτών του Νομού Ελπίδας Τσουρή και Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, για την υποστήριξη της προώθησης της ανάπτυξης του Νομού Χίου, συνιστάται άτυπο συλλογικό όργανο διαβούλευσης με τον τίτλο «Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την ανάπτυξη της Χίου», αναφερόμενο στο εξής ως Forum.


2. Αποστολή του Forum είναι  η υποστήριξη της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής τυο Νομού Χίου, με τη διαμόρφωση συνθηκών συστηματοποίησης του κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ των τοπικών φορέων και των πολιτών, και την καταγραφή και παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών συμπερασμάτων και κατευθύνσεων.


3. Με βάση την αποστολή του, το Forum είναι δυνατόν να αναλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες δραστηριότητες :


(α) Οργάνωση και υλοποίηση περιοδικών ή εκτάκτων συνελεύσεων-συνεδριάσεων των φορέων και πολιτών του Νομού που ενδιαφέρονται για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής του Νομού.


(β) Οργάνωση συστηματικής κοινωνικής διαβούλευσης για ζητήματα προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού, τόσο στα πλαίσια των ανωτέρω συνελεύσεων, όσο και με άλλες μεθόδους επικοινωνίας (ηλεκτρονική συγκέντρωση προτάσεων,  διαβούλευση κλπ).


(γ)Μέριμνα για την καταγραφή, κωδικοποίηση και την ευρύτερη δυνατή κωδικοποίηση των συμπερασμάτων των ανωτέρω διαβουλεύσεων, στους πολίτες και τους φορείς,  που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων.


(δ) Μέριμνα για την παρακολούθηση και αποτίμηση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο Νομό, ως προς την εναρμόνισή τους με τις κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα του Forum , καθώς και μέριμνα για την κοινοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης.
Τα θέματα τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης του Forum, θα αντιμετωπίζονται με ευθύνη του Προεδρείου, σε συνεννόηση με τους Βουλευτές.


Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής


1. Στο Forum μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής,  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Σύλλογοι, Επιχειρήσεις, κ.ά. που ενστερνίζονται τις αρχές του παρόντος πλαισίου  λειτουργίας, επιθυμούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού και συμμετέχουν επώνυμα, καταθέτοντας τις απόψεις τους.


2. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία διαβούλευσης του Forum συγκροτούν τον «κατάλογο συμμετεχόντων».


3. Σε κάθε συνεδρίαση – συνέλευση ορίζεται Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, και το Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος παραμένουν στις θέσεις τους, από την εκλογή τους, μέχρι την εκλογή νέου Προεδρείου, κατά την επόμενη συνεδρίαση.Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προέδρου


1. Ο Πρόεδρος του Forum  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


(α) Προεδρεύει της συνεδρίασης του Forum στην οποία εκλέγεται.
(β) Συγκαλεί την επόμενη  συνεδρίαση  του Forum  και προεδρεύει αυτής μέχρι της εκλογής του νέου Προεδρείου.
(γ) Υπογράφει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης  της οποίας προεδρεύει.
(γ) Μεριμνά για την αποτελεσματική διάχυση των συμπερασμάτων της συνεδρίασης της οποίας προεδρεύει.
(δ) Σε συνεργασία με τους Βουλευτές μεριμνά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Forum.2. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του.


3. Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών, την  καταγραφή και κωδικοποίηση των συνεδριάσεων, καθώς και τη σχετική ενημέρωση των μελών.


Άρθρο 4
Οργάνωση συνεδριάσεων


1. Οι συνεδριάσεις, που μπορούν να είναι και θεματικές, συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, με ειδική πρόσκληση, μετά από συνεννόηση με τους Βουλευτές του Νομού.


2. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του Forum, είναι ελεύθερη η υποβολή θέσεων και προτάσεων, που αφορούν την αποστολή και τις δραστηριότητές του, από οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα.


3. Το Προεδρείο καθορίζει την ημερήσια διάταξη και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.


4. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν γραπτώς στον Πρόεδρο θέματα προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη, μέχρι 15 μέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατ’ εξαίρεση, θέματα, που τίθενται προς συζήτηση, από τα μέλη κατά τη συνεδρίαση, μπορούν να συζητηθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση των συμμετεχόντων και σύμφωνη γνώμη των Βουλευτών.


5. Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο αποστέλλονται, κυρίως, ηλεκτρονικά, και για την κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων, κατά κανόνα δεκαπέντε (15) μέρες νωρίτερα. Σχετικά στοιχεία και πληροφορίες θα παρατίθενται στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Forum.


6. Στις συνεδριάσεις είναι δυνατό να προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.


7. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με μέριμνα του Γραμματέα τηρούνται πρακτικά. Περίληψη των πρακτικών μπορεί να δημοσιεύεται  και στην ιστοσελίδα του Forum, με μέριμνα του Γραμματέα.


 


Άρθρο 5
Εκλογή Προεδρείου και διαδικασίες λήψης αποφάσεων


1. Η εκλογή του προεδρείου, η διατύπωση των συμπερασμάτων και γενικά οι αποφάσεις των συνεδριάσεων λαμβάνονται με συναινετικές διαδικασίες.
      Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, καταγράφονται και                                                                               
       κωδικοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις, προκειμένου να τύχουν 
       περεταίρω διαβούλευσης και επεξεργασίας.


2. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στον «κατάλογο συμμετεχόντων» και όσοι έχουν δηλώσει σχετική πρόθεση μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης για συνέλευση.


3. Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Forum και εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο αποστέλλεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.Άρθρο 6
Ενημέρωση – πληροφόρηση των μελών


Η ανωτέρω ενημέρωση – πληροφόρηση θα γίνεται κυρίως  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις (e-mail) όλων των μελών, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα  να αντλούν οποιοδήποτε νέο πληροφοριακό υλικό από την  ιστοσελίδα του  Forum.Άρθρο 7
Πλαίσιο  Λειτουργίας


Το παρόν πλαίσιο λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Forum.