Αρχική Νέα Τοπικά Περίληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το οδικό έργο Χίου- Καρδαμύλων (τμήμα Ι.Μ. Μυρσινιδίου- κόμβος...

Περίληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το οδικό έργο Χίου- Καρδαμύλων (τμήμα Ι.Μ. Μυρσινιδίου- κόμβος Συκιάδας)

4

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄της Ν.Α. Χίου, διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή δημόσια δημοπρασία με το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης, με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6,  του Ν.3669/08, το έργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ»
Χρηματοδότηση  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ0888, Φορέας ΣΑ: 2010011, ΚΩΔ Πράξης ΣΑ : 2010ΕΠ08880001) .Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς πόρους .
Προϋπολογισμού δαπάνης 6.110.000 Ευρώ και χρόνο εκτελέσεως τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Η δημοπρασία θα γίνει την 6η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη ,  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Χίου ή της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.  που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας που έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός ή έχουν έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα.
      Αναβάθμιση πτυχίων  για την κατηγορία της Οδοποιίας δεν γίνεται δεκτή.
     Ακόμη εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,  1η και  2η     τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών  που έχουν έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός και εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και  1η  τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών  που έχουν έδρα  την υπόλοιπη Ελλάδα .
      Αναβάθμιση πτυχίων  (2  Α1) δια την κατηγορία της Ηλεκτρομηχανολογικών   γίνεται δεκτή.
Για το υπόψη  έργο και σχετικά  με τα κατώτατα όρια των εργοληπτικών επιχειρήσεων ισχύουν τα οριζόμενα σε εγκύκλιο με αρ. 51/23-12-1994 του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-1994 όπως ισχύουν κατά τον χρόνο της δημοπράτησης.
Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται κατ’ ελάχιστον  100.586,65 €.
Η αναλυτική διακήρυξη  του έργου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ν.Α.Χίου : www.chios.gr/na

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 20/05/2010
Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο από  την 29/05/2010.


Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Χίου και της Ν.Ε. της Ν.Α. Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου βρίσκεται και η πλήρης διακήρυξη η οποία αποτελεί και το ισχυρότερο συμβατικό στοιχείο και της οποίας άγνοια από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους δεν δικαιολογείται. 
Η προσφορά της παρούσης δημοπρασίας θα συνταχθεί σε σφραγισμένο και μονογραφημένο έντυπο της Υπηρεσίας, που θα επιδοθεί στους διαγωνιζόμενους.

           Χίος  25 Μαΐου 2010

           Ο Νομάρχης  Χίου


    Πολύδωρος Λαμπρινούδης