Αρχική Νέα Τοπικά Αίτημα Νομαρχίας για πρόσθετη δέστρα για αλιευτικά στο λιμάνι Μεστών

Αίτημα Νομαρχίας για πρόσθετη δέστρα για αλιευτικά στο λιμάνι Μεστών

6

Με έγγραφο προς το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων- Τμήμα Κατασκευών & Συντήρησης Λιμενικών Έργων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου καταθέτει αίτημα για  «Βελτίωση εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν. Χίου» και συγκεκριμένα:


Στο πλαίσιο προφορικής συνεννόησής μας, παρουσία του κ. Ταμπάκη, εκπροσώπου του αναδόχου του Έργου, του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Μεστών και εκπροσώπου των επαγγελματιών αλιέων, ετέθη το θέμα της σύνδεσης του υπάρχοντος λιμενικού καταφυγίου με την υπό διαμόρφωση πλέον στάθμη του δαπέδου μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Προκύπτει ότι με την άνοδο της στάθμης του δαπέδου εργασίας του Λιμένα καταργείται τμήμα της πρόσδεσης των αλιευτικών σκαφών μήκους περίπου 60 μ., όπως αναλυτικά ενημερώθηκε ο εκπρόσωπός σας κ. Ταμπάκης.
Παρακαλούμε για την αναπλήρωση των απολεσθέντων θέσεων πρόσδεσης και διακίνησης των αλιευτικών σκαφών με την κατασκευή εντός του χώρου του λιμενικού καταφυγίου, και εν επαφή με το υπό διαμόρφωση έργο, ντόκου πλάτους 2 έως 2,50 μέτρων με τα απαραίτητα εξαρτήματα πρόσδεσης σε ανάλογη στάθμη από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να εξυπηρετούνται τα μικρά αλιευτικά σκάφη.
Η κατασκευή αυτή είναι απολύτως απαραίτητη λόγω του ότι καταργούνται στην ουσία περίπου είκοσι θέσεις ελλιμενισμού μικρών αλιευτικών σκαφών και περιορίζονται πάρα πολύ οι δυνατότητες του αλιευτικού καταφυγίου.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.


     Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
     
        ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ