Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης: Ερώτηση σχετικά με ανάκληση Ενταγμένων Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή...

Κ. Μουσουρούλης: Ερώτηση σχετικά με ανάκληση Ενταγμένων Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

5

Πέμπτη, 1.7.2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 12352/ 30-06-2010) σχετικά με την ανάκληση Ενταγμένων Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», κατέθεσε, την Τετάρτη 30/6, ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης, πριν λίγες μέρες (17.6.2010), με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. Α. Μαρκόπουλου, ανακλήθηκε η ισχύς ένταξης και απορρίφθηκαν έργα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με αιτιολογία την αλλαγή του διοικητικού  χάρτη της χώρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αρκετά από τα έργα αυτά αφορούν σε Δήμους που ουδόλως επηρεάζονται από το Ν.3852/2010, ενώ σημαντικό μέρος αυτών αφορά σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, οι οποίες θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».
Επειδή γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη γενίκευση ή μη του σκεπτικού, με βάση το οποίο ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση και σε άλλα Προγράμματα / Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο Βουλευτής Ν. Χίου ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:


1. Για ποια άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για ποιες συγκεκριμένες προκηρύξεις/δράσεις έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις ανάκλησης ή ακύρωσης, με την αιτιολογία της αλλαγής του διοικητικού χάρτη της χώρας; Το σκεπτικό της απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού πρόκειται να εφαρμοσθεί σε δράσεις, όπως οι Μελέτες Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ); Εάν όχι, παρακαλώ να αιτιολογηθεί δεόντως.


2. Το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι νέες Δομές σε επίπεδο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν θα είναι σε άμεση ετοιμότητα προσαρμογής του σχεδιασμού, υποβολής προτάσεων και υλοποίησης έργων με βάση τα νέα χωροταξικά και διοικητικά δεδομένα που προκύπτουν με την εφαρμογή του Ν.3852/2010;  Εάν ναι, έχει εκδοθεί κάποια σχετική εγκύκλιος, σχετικά με την ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στην ομαλή εξέλιξη του ΕΣΠΑ;


3. Με  ποιόν τρόπο και πότε θα ανανεωθεί η προκήρυξη των έργων που ανακλήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα των 18-24 μηνών που απαιτείται για την ένταξη του πρώτου έργου σύμφωνα με την τυπική διαδικασία που προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2007-2013; Γιατί ανακλήθηκαν και τα έργα των Δήμων που δεν υφίστανται μεταβολές από την εφαρμογή του Ν.3852/2010; Υπάρχει πρόβλεψη επανυποβολής, ταχείας ένταξης και χρηματοδότησης των ίδιων έργων από τις διοικητικές δομές που δεν θα υποστούν μεταβολές, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός των αρχικών τους χρονοδιαγραμμάτων;