Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ε.Ε.: Δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και βίας

Ε.Ε.: Δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και βίας

15

  ΕΕ ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη βελτίωση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και βίας
Κάθε χρόνο καταγράφεται η διάπραξη περίπου 30 εκατομμυρίων σοβαρών εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει τη συνεργασία για την προσαγωγή των εγκληματιών ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά τι συμβαίνει στα εκατομμύρια θύματα εγκληματικών πράξεων; Η επώδυνη εμπειρία τους μπορεί να επιδεινωθεί από μια δύσκολη ανάκριση ή δίκη, την εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή ή την απρεπή μεταχείριση της υπόθεσής τους. Όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ – είτε στη χώρα τους είτε στο εξωτερικό – τα θύματα έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να τυγχάνουν υποστήριξης, προστασίας, αποζημίωσης και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο προστασίας των θυμάτων, το είδος της υποστήριξης που τους παρέχεται και τις βελτιώσεις που ενδεχομένως απαιτούνται. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης κανόνων και πρακτικών μέτρων που θα προταθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Το έγκλημα μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε. Κατά τη διάρκεια του 2007 καταγράφηκαν 30 εκατομμύρια σοβαρών εγκληματικών πράξεων ενώ τα περισσότερα εγκλήματα δεν καταγγέλλονται ποτέ. Περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ (125 εκατομμύρια άτομα) πλήττονται άμεσα από εγκληματικές πράξεις κάθε χρόνο. Παρόλο που τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ σε μερικούς τομείς πολιτικών δικαιοσύνης αντιμετώπισαν ορισμένες από τις ανάγκες των θυμάτων κατά την τελευταία δεκαετία, οι επιπτώσεις τους ποικίλουν ευρέως εντός της ΕΕ. Για παράδειγμα, τα ποσά που δίδονται ως αποζημίωση και οι διαδικασίες για τη συμπλήρωση αίτησης αποζημίωσης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Τα θύματα επιβαρύνονται συχνά με πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες προτού να αποζημιωθούν χρηματικά ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση η οποία θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων και πρακτικών μέτρων που θα προταθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η Επιτροπή επιθυμεί με τη δέσμη αυτή να υποστηρίξει τα θύματα τόσο κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας όσο και μετά από αυτή. Τα θύματα θα πρέπει να προστατεύονται τόσο έναντι του δράστη όσο και έναντι περαιτέρω καταπόνησής τους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια της δίκης και η παροχή της υποστήριξης που απαιτείται για την ανάκτηση των δυνάμεών τους και την αποζημίωσή τους.
Η διαβούλευση αφορά τις ανάγκες των θυμάτων σε πέντε τομείς:
–       Αναγνώριση. Αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό; Τους υποβάλλονται ερωτήματα με λεπτότητα και τους δίδονται γρήγορα απαντήσεις στα ερωτήματά τους;
–       Προστασία. Προστατεύονται από αντίποινα και περαιτέρω θυματοποίηση τόσο πριν όσο και μετά από μια εγκληματική πράξη; Με ποιο τρόπο αποφεύγεται η επαφή με τον δράστη της εγκληματικής πράξης; Υπάρχει απώλεια προστασίας μετά τη διέλευση των συνόρων;
–       Υποστήριξη. Λαμβάνουν μακροχρόνια φυσική και ψυχολογική συνδρομή μετά την εγκληματική πράξη; Προβλέπεται πρακτική συνδρομή μετά από μία εγκληματική πράξη, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων αποζημίωσης ή την οργάνωση κηδείας;
–       Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πώς μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν στη δικαστική διαδικασία;
–       Αποζημίωση. Πρέπει τα ίδια τα θύματα να υποβάλουν αξιώσεις για αποζημίωση και να ζητήσουν την εκτέλεση της απόφασης, απευθυνόμενα στον δράστη της εγκληματικής πράξης;
Η Επιτροπή θα ήθελε κατά κύριο λόγο να πληροφορηθεί τη γνώμη των πολιτών και των οργανώσεων, ενώσεων, οργανισμών, θεσμικών οργάνων και εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με προβλήματα θυμάτων, είτε σε τοπική είτε σε διεθνή κλίμακα.
Πλαίσιο
Η ΕΕ άρχισε να ασχολείται με τα δικαιώματα των θυμάτων το 1999. Η απόφαση-πλαίσιο του 2001 καθόρισε τους ελάχιστους κανόνες για τη μεταχείριση των θυμάτων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η οδηγία του 2004 σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων απαιτεί τη θέσπιση εθνικών συστημάτων αποζημίωσης υπέρ των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας, καθώς και συνδρομή στο πλαίσιο διασυνοριακών αξιώσεων, σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.


Οι ευρείες αυτές εργασίες σχετικά με τα θύματα συμπληρώνουν άλλα μέτρα, όπως την απόφαση να διατηρηθεί ο αριθμός 116 006 για την τηλεφωνική βοήθεια στα θύματα, τη θέση σε λειτουργία της διαδικτυακής πύλης E-justice, που περιλαμβάνει ενημερωτικά δελτία τα οποία προορίζονται για τα θύματα, και τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις οδηγίες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της εμπορίας ανθρώπων. Οποιοδήποτε μελλοντικό μέτρο θα λάβει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε ήδη από την ισπανική προεδρία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των θυμάτων.
–       Η δημόσια διαβούλευση διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:                       
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm