Αρχική Πολιτισμός Ανακοίνωση των εργαζόμενων στην αρχαιολογία

Ανακοίνωση των εργαζόμενων στην αρχαιολογία

23


 3/9/03


Για τις 750 θέσεις αορίστου χρόνου στο ΥΠΠΟ:
Όταν το όνειρο της μόνιμης εργασίας συνάντησε το εκσυγχρονισμένο ρουσφέτι


1. Πώς φτάσαμε στις 750 θέσεις αορίστου χρόνου; Με την κοινή Υπουργική Απόφαση 29991/13-6-2003 (ΦΕΚ 788/Β/18-6-03) “συνιστώνται στο ΥΠΠΟ θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την υποστήριξη των αναγκών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας: Φύλακες Αρχαιοτήτων (ΔΕ) 350 θέσεις, Νυχτοφύλακες (ΔΕ) 150 θέσεις, Τεχνίτες Υψηλής Εξειδίκευσης (ΔΕ) 250 θέσεις”, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2947/2001. Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν στις 8-8-2003 (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/315/12078). Με την Υπ. Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/46316/21-8-2003 (ΦΕΚ 1208/Β/26-8-2003) καθορίζονται τα ειδικά προσόντα και κριτήρια για τις προσλήψεις αυτές και συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής.
2. Τι περιμένουμε; Όπως προβλέπει η τελευταία Υπουργική Απόφαση “… τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, θα καθοριστούν με την απόφαση της Προκήρυξης”, η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Ποιος θα κάνει τις προσλήψεις;
α. Συγκροτείται επταμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν: ο Γεν. Διευθυντής Αρχαιοτήτων (Λ. Κολώνας) ως πρόεδρος, ο Γεν. Διευθυντής Αναστήλωσης (Β. Χανδακάς), η Διευθ. Διοικητικού (Α. Καρπούζη), δύο Διευθυντές αρχαιοτήτων (ακούγονται τα ονόματα των Ν. Βαλάκου και Ισ. Κακούρη) και δύο εκπρόσωποι της ΠΟΣΥΠΠΟ (εικάζουμε ο πρόεδρος Ι. Τσακοπιάκος και ο πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ Ι. Δημακάκος).
β. Η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Με τη συνέντευξη διαπιστώνει: το επίπεδο εμπειρίας των υποψηφίων, την εξειδίκευσή τους, τις ειδικές δεξιότητές τους σε εργασίες που αφορούν στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δυνατότητα επικοινωνίας για το κοινό (αφορά μόνο τους φύλακες) και τη μέτρια γνώση ξένης γλώσσας, εφόσον δεν αποδεικνύεται από πιστοποιητικό φοίτησης (αφορά μόνο τους φύλακες), Η συνέντευξη βαθμολογείται από 0 έως 40 μόρια (όσο δηλ. το σύνολο των μορίων που δίνει η προϋπηρεσία)!!! Η μοριοδότηση δίνεται μετά από συνεκτίμηση και της “όλης παρουσίας” του υποψηφίου (!).
4. Προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης. Φύλακες & νυχτοφύλακες: Δίπλωμα ΙΕΚ Φυλάκων ή απολυτήριο Λυκείου (Γενικό, ΤΕΛ, Πολυκλαδικό) και εμπειρία 6 μηνών στη φύλαξη ή νυχτοφύλαξη (χωρίς να διευκρινίζεται πού έχει αποκτηθεί η εμπειρία αυτή). Τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης: Πτυχίο από τη Σχολή Μαρμαρογλυπτών Τήνου, Πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, απολυτήριο Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε αρχαιολογικές εργασίες. Για όσους δεν έχουν τους παραπάνω τίτλους σπουδών (λ.χ. για απόφοιτο Γενικού Λυκείου) απαιτείται διετής τουλάχιστον εμπειρία.
5. Μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας (στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα). Φύλακες & τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης: από 1 έως 5 εξάμηνα, 2 μόρια ανά εξάμηνο, ενώ από 6 έως 10 εξάμηνα, 3 μόρια ανά εξάμηνο. Δηλαδή, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 25. Νυχτοφύλακες:  από 1 έως 5 εξάμηνα, 4 μόρια ανά εξάμηνο και από 6 έως 10 εξάμηνα, 6 μόρια ανά εξάμηνο. Ο μέγιστος αριθμός μορίων ανέρχεται σε 50 (για προϋπηρεσία 5 ετών). Δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία πάνω από 10 εξάμηνα (δηλ. 5 χρόνια). Δηλ. αν κάποιος έχει 16 εξάμηνα (8 χρόνια) θα μοριοδοτηθεί το ίδιο με εκείνον που έχει 11 εξάμηνα (5 1/2 χρόνια). Σε όλες τις περιπτώσεις η εμπειρία που απαιτείται ως προϋπόθεση πρόσληψης δεν μοριοδοτείται.
6. Προϋπηρεσία στο “αντικείμενο του Υπουργείου Πολιτισμού”. Η προϋπηρεσία στο “αντικείμενο (!) του Υπουργείου Πολιτισμού” πριμοδοτείται με 3 μόρια κατ’ έτος απασχόλησης με όριο τα 5 χρόνια. Η μέγιστη πριμοδότηση ανέρχεται δηλαδή σε 15 μόρια.
7. Μοριοδότηση τίτλου σπουδών. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το ένα (1). Έτσι αν κάποιος έχει απολυτήριο 13 παίρνει 13×1=13 μόρια.
8. Μοριοδότηση της οικογενειακής κατάστασης. Προβλέπεται μοριοδότηση για τα ανήλικα τέκνα. Συγκεκριμένα: 1 παιδί 1 μόριο, 2 παιδιά 2 μόρια, 3 παιδιά 4 μόρια, 4 παιδιά 6 μόρια κ.ο.κ. Τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών παίρνουν 5 μόρια. Δεν ισχύει αθροιστική μοριοδότηση, δηλ. ένα τέκνο πολύτεκνης οικογένειας που έχει 3 παιδιά θα πρέπει να επιλέξει αν θα μοριοδοτηθεί ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή για τα παιδιά του.
9. Μοριοδότηση ηλικίας. Η ηλικία μοριοδοτείται μόνο για τους νυχτοφύλακες και μόνο για εκείνους που είναι έως 40 ετών. Συγκεκριμένα όσοι είναι 21-30 ετών λαμβάνουν 5 μόρια, ενώ όσοι είναι 31-40 λαμβάνουν 10 μόρια.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε: “εκσυγχρονισμένες” παροχές, λογής επιδόματα, “χιλιάδες διορισμοί”. Όμως, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρνείται τη δίκαιη και οριστική επίλυση του ζητήματος των συμβασιούχων, αρνείται να εφαρμόσει την Ευρ. Οδηγία, ενώ χιλιάδες προσφυγές εκκρεμούν δικαστικά. Επιλέγει να προχωρήσει και πάλι σε μία προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων και σε ένα νέο παιχνίδι υποσχέσεων.
Οι “διορισμοί” στο ΥΠΠΟ είναι μια κοροϊδία γιατί:
* Ακόμη και αν προκηρυχθούν όλες οι θέσεις που έχουν εγκριθεί (μονίμων και αορίστου χρόνου), ο αριθμός τους είναι ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο των συμβασιούχων. Για τους υπόλοιπους ένας νέος κύκλος ομηρίας είναι το μόνο που υπόσχονται με τη γνωστή τακτική των ψιθύρων και των διαρροών.
* Επιχειρούν να σπάσουν το ενιαίο μέτωπο αγώνα για μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία χωρίζοντας τους εργαζόμενους σε κατηγορίες: θέσεις αορίστου χρόνου και θέσεις μονίμων, διαφορετικές διαδικασίες πρόσληψης (άλλοι με γραπτό διαγωνισμό, άλλοι με πίνακα, άλλοι μέσω επιτροπών).
Οι διαδικασίες για τις προσλήψεις αορίστου χρόνου είναι όμως απαράδεκτες για μία σειρά λόγους:
1. Συγκαλύπτουν την πρωτοφανή αντίθεση να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου για την Ολυμπιακή προετοιμασία δηλ. για μία υπόθεση που έχει ημερομηνία λήξης. Αφήνουν έτσι ακόμη και όσους επιλεγούν έκθετους σε όποια μελλοντική κυβερνητική αλλαγή.
2. Ακυρώνουν ουσιαστικά την προϋπηρεσία στο ΥΠΠΟ μέσα από τη δημιουργία μίας Επιτροπής που θα μοριοδοτεί αυθαίρετα κάθε υποψήφιο μέχρι και με 40 μόρια, όσα δηλ. μπορεί κάποιος να λάβει συνολικά από την προϋπηρεσία. Έτσι ένας υποψήφιος με 2-3 εξάμηνα προϋπηρεσία και τις σωστές “άκρες” θα προηγείται εκείνου που έχει ακόμη και 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Τα όσα θα “κρίνει” η Επιτροπή είναι ένα σύνολο αοριστιών που προσπαθούν να κρύψουν την κυβερνητική επιλογή να “βολέψει” τα δικά της “παιδιά”.
3. Μοριοδοτούν την προϋπηρεσία μέχρι 5 χρόνια, αγνοώντας τα υπόλοιπα χρόνια που πολλοί συνάδελφοι έχουν.
4. Επιτρέπουν τη συμμετοχή και όσων έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται τάχα για ένα διαγωνισμό κομμένο και ραμμένο για τους συμβασιούχους του ΥΠΠΟ.
5. Αποκλείουν τη συμμετοχή αποφοίτων ΥΕ για όλες τις κατηγορίες θέσεων ενώ είναι γνωστό ότι μεγάλη μερίδα συναδέλφων και ειδικά όσοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας είναι ΥΕ.
6. Απαιτούν για τους φύλακες τη μέτρια γνώση ξένης γλώσσας χωρίς να ορίζουν τον τρόπο πιστοποίησής της. Αυτό θα γίνεται άραγε με βεβαιώσεις από φροντιστήρια ή μήπως προφορικά στην περίφημη επιτροπή;
7. Επιχειρούν να σύρουν το συνδικαλιστικό κίνημα στη νομιμοποίηση ενός οργίου κομματικών διορισμών. Η ευθύνη της ηγεσίας της ΠΟΣΥΠΠΟ είναι τεράστια και αποδεικνύει αυτό που συχνά έχουμε καταγγείλει: την ξεφτίλα του κυβερνητικού συνδικαλισμού.
8. Καταστρατηγούν κάθε έννοια αξιοκρατίας. Είναι θλιβερό αυτοί που διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους υπέρ των δήθεν αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαγωνισμών για άλλες κατηγορίες εργαζομένων να συμμετέχουν σε παρόμοιες επιτροπές. Αναμένουμε να έχουν τη στοιχειώδη ευθιξία να αρνηθούν να συμμετάσχουν στο ρουσφέτι-σκάνδαλο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά είναι ηθικά και πολιτικά έκθετοι στα μάτια όλων των εργαζομένων.
Πρόκειται για μία διαδικασία-παρωδία,για μία διαδικασία εξευτελισμού των εργαζομένων
που καλούνται να αναζητήσουν την πράσινη κάρτα της κομματικής διαπίστευσης.
Απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστήσει τους εργαζόμενους όμηρους της προεκλογικής περιόδου μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε αποφασιστικά:
* Την άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης της ντροπής και αντικατάστασή της από νέα.
* Την κατάργηση κάθε Επιτροπής που θα έχει τη δυνατότητα αυθαίρετα να πριμοδοτεί όποιον θέλει.
* Να μοριοδοτείται μόνο η προϋπηρεσία στο ΥΠΠΟ και για όλα τα έτη εργασίας.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι προσπαθούν να κρατηθούν απ’ όπου μπορούν, να αναζητήσουν τις γνωριμίες που θα τους επιτρέψουν να ελπίζουν ότι θα βρουν το όνομά τους στη λίστα των τυχερών.
Όμως, ας μη ξεπουλήσουμε την αξιοπρέπεια μας. Ας στείλουμε ένα μήνυμα άγχους στα κομματικά επιτελεία!


ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΥΠΠΟ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕναντίον του πλαφόν στις τιμές στα εστιατόρια των πλοίων είναι οι ακτοπλόοι
Επόμενο άρθροΑπεργία καθηγητών Πανεπιστημίου από τη Δευτέρα