Αρχική Νέα Οικονομία Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

22

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 5812/19-7-2010 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενεργοποιείται η Δράση  «Καθεστώς Ενίσχυσης για την  Ενθάρρυνση Επενδύσεων Μικρού Κόστους σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων στα πλαίσια του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων συνολικού κόστους έως 50.000 € αποκλειστικά σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής και η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των ατομικών εκμεταλλεύσεων μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής στον οποίο πρέπει να δραστηριοποιούνται.
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε φόρμα που βρίσκεται  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  www.minagric.gr www.agrotikianaptixi.gr και msb.agrotikianaptixi.gr  του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενώ εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται εντός 10 ημερών στην ταχ. διεύθυνση «Ε.Υ.Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, Λεωφόρος Αθηνών 54-56 Αθήνα 10441».
 Για πληροφορίες για την Δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χίου (Κοντογιάννη 6-8 ).


Από το Γραφείο Τύπου και Ειδικών Συμβούλων Ν.Α. Χίου