Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα επιδοτήσεων 2011 για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Πρόγραμμα επιδοτήσεων 2011 για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

5

 

 
                                                                                                           
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 77
 
Μυτιλήνη
 27/08/2010
Τ.Κ.: 81 100 Μυτιλήνη
 
Αρ. Πρωτ:
28215/3007
(: 22513 – 50800, 50801, 50802
 
 
 
6 : 22510 – 27601
 
Προς :
ΜΜΕ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:
 
Πρόγραμμα επιδοτήσεων 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 
Σχετ.:
 
 
Το με Αρ. Πρωτ. 41395/30.07.2010 του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς της Διεύθυνσης Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του το ετήσιο πρόγραμμα επιδοτήσεων για δράσεις επικοινωνίας το 2011. Σχετική ανακοίνωση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα : www.europarl.gr όπου διευκρινίζεται ότι η εν λόγω προκήρυξη εγγράφεται στην στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με όλους τους φορείς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας της, αλλά και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις επιμέρους μεταξύ τους αρμοδιότητες, προσδιορίζουν κάθε χρόνο κοινές επικοινωνιακές προτεραιότητες. Για την διετία 2010 – 2011 η προτεραιότητα υπαγορεύθηκε από την συλλογική ανάγκη ενημέρωσης και αντιμετώπισης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και τιτλοφορείται «δρομολογώντας την οικονομική ανάκαμψη και κινητοποιώντας νέες πηγές ανάπτυξης». Κατά συνέπεια, προς αυτή την θεματική ενότητα θα πρέπει να κινούνται όλες οι προς χρηματοδότηση αιτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ενός οργάνου δημοκρατικά εκλεγμένου από τους πολίτες των 27 κρατών – μελών τους οποίους και εκπροσωπεί.
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 2011 και για την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του, ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 € και αφορά ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων που περιλαμβάνει 3 κατηγορίες με ξεχωριστά ποσοστά και όρους συγχρηματοδότησης για την καθεμία, ως ακολούθως :
 
q      Κατηγορία Νο 1 – Τηλεόραση (τηλεοπτικές εκπομπές) : το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Τα επιλέξιμα κόστη ορίζονται και αναλύονται σε ξεχωριστό παράρτημα του κειμένου (φόρμα) της πρότασης. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, ενώ μόνο το αγγλικό θεωρείται επίσημο, όπως υπογραμμίζεται και στην ανακοίνωση. Το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης για την κατηγορία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 150 000 € ούτε μεγαλύτερο από 400 000 €.
 
q      Κατηγορία Νο 2 – Ραδιόφωνο (ραδιοφωνικές εκπομπές) : το ποσοστό της συγχρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 70% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης για την κατηγορία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 000 € ούτε μεγαλύτερο από 80 000 €.
 
q      Κατηγορία Νο 3 – Διαδίκτυο (ιστοσελίδες «websites» και διαδικτυακές δραστηριότητες) : το ποσοστό της συγχρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης για την κατηγορία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 000 € ούτε μεγαλύτερο από 150 000 €. Για την κατηγορία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει κάποιους επιπλέον όρους σχετικά με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και το βαθμό καινοτομίας τους.
  
Η προκήρυξη απευθύνεται σε εταιρείες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, σε οργανισμούς on line μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε οργανισμούς με ενεργό βάση και σοβαρή επικοινωνιακή παρουσία μέσω ενός διαδικτυακού τόπου. Ωστόσο, προβλέπεται η υποβολή μόνο μιας πρότασης ανά φορέα και ανά κατηγορία, ενώ η διάρκεια των προς χρηματοδότηση δράσεων θα πρέπει να εντάσσεται στην χρονική περίοδο από 01.02.2011 (έναρξη) μέχρι 31.03.2012 (ολοκλήρωση).
 
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 (12:00΄). Για το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης (πρόσκλησης) που είναι διαθέσιμο στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα www.europarl.gr καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) :
 
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε σ’ αυτήν την προσπάθεια που σαφώς ωφελεί την ενημέρωση των τοπικών φορέων και πολιτών, αλλά ταυτόχρονα συμβάλει ουσιαστικά και στον εξωστρεφή και ευρωπαϊκό προσανατολισμό κάθε οργανισμού ή εταιρείας μέσου μαζικής ενημέρωσης που δραστηριοποιείται στο νησιωτικό χώρο της ακριτικής Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου.
 
 
 
 
Η Γενική Γραμματέας
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
 
Σοφία ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ