Αρχική Νέα Τοπικά Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2010

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2010

14

 

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία (Π.Σ.ΑμεΑ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Διευκρινιστική Εγκύκλιος βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 560/30.04.2010) στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα οικονομικά εισοδηματικά κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στους Δικαιούχους Άτομα με Αναπηρία των Δελτίων Μετακίνησης για το έτος 2010. Επισημαίνεται ότι επειδή δεν έχει υπογραφεί συμφωνητικό με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ισχύει η έκπτωση 50% στις διαδρομές του εσωτερικού Δικτύου του Ο.Σ.Ε. για τις κάρτες του έτους 2010. Η κατάργηση του μέτρου αυτού είναι ένα ακόμα πλήγμα για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, το αναπηρικό κίνημα την έχει καταδικάσει και ζητά την άμεση επαναφορά του μέτρου.

 Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο οι Δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα Δελτία Μετακίνησης τόσο από τις αρμόδιες Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ανήκουν, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι τις 30-09-2010 και έκτοτε θα χορηγούνται μόνο από τις αρμόδιες Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι.

 ·         Στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης στα αστικά μέσα συγκοινωνίας εφόσον:

Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), και εφόσον διαμένουν μόνιμα στο Νομό Χίου .

 Από τα ως άνω εξαιρούνται οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους και λαμβάνουν το Δελτίο-Κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

 ·         Στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους, παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις Δ/νσεις και στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της.

 3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται  Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

 6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

 7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

 8. Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

                                                            

 

Επισημαίνεται ότι: α) για την ανανέωση των Δελτίων και των κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2010 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2010 και β) για την έκδοση νέων Δελτίων και κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2010  και λήξης η 30η Σεπτεμβρίου 2010.

 

 Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επί των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Διευκρινιστική Εγκύκλιος και η σχετική ΚΥΑ θα διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esaea.gr).