Αρχική Νέα Τοπικά Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ για μεταγραφές σπουδαστών και φοιτητών

Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ για μεταγραφές σπουδαστών και φοιτητών

5

 

PANGHIAKOS ASSOCIATION

 

OF DISABLED PEOPLE

¨ P. A. D. P. ¨

MEMBER OF THE NATIONAL

CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

¨ Π.Σ. Α.Μ.Ε.Α. ¨

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

 

 

 

XΙΟΣ: 07/10/2010

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 170

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Ν. ΧΙΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ:

«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών 2010-2011». 

 

 

                                               

 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011» το οποίο αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών που εισάγονται με το ποσοστό 5% και των φοιτητών γονέων, τέκνων, συζύγων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας όπως: τυφλοί, κωφοί, νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, άτομα με μυική δυστροφία Ducheinne, κινητικές αναπηρίες άνω του 67% .

Στο Κεφάλαιο Β’ της εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας γίνεται εκτενής αναφορά στις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους υποβάλλοντες αίτηση μεταγραφής για λόγους υγείας ή αναπηρίας, ενώ περιγράφονται όλα τα είδη αναπηριών και χρόνιων παθήσεων των δικαιούχων μετεγγραφής, οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στις γραμματείες των τμημάτων υποδοχής.

 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

(Για λόγους οικονομικούς ή υγείας και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες)

1) Φοιτητές ή σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Ά 156) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις διατάξεις του ιδίου άρθρου. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς (παρ. 5(α) του άρθρου 1 του ν.3282/2004-Ά 208). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή για έναν από τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής έχουν μόνο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εκτός αν ο λόγος μετεγγραφής ανακύψει μεταγενέστερα.

2) Φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι  γονείς ή τέκνα, ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από την  εγκύκλιο των μετεγγραφών, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στο γραφείο του ΠΣΑΜΕΑ (τηλ. 22710 24194) και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΑμεΑ.