Αρχική Νέα Τοπικά Την 1η Νοεμβρίου αποστέλονται τα σημειώματα για περαίωση .

Την 1η Νοεμβρίου αποστέλονται τα σημειώματα για περαίωση .

12

Από 1η Νοεμβρίου αποστέλλονται τασ ημειώματα για περαίωση, ενώ όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων Δ. Γεωργακόπουλος όσοι από τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θελήσουν να ενταχθούν στην περαίωση θα πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα από τις 12 Νοεμβρίου ως τις 18 Νοεμβρίου.

Στην περαίωση υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31/12/2009 και για τις οποίες είτε δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί, είτε έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ή εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια έπειτα από άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου.

 Ως εκκρεµείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους ή έχουν ήδη ελεγχθεί και µέχρι τις 31/8/2010 έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίµου που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεµούν στα δικαστήρια.

 Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόµενες ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και όλα τα εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και των οικείων πρακτικών συµβιβασµού, αντίστοιχα, στο νοµοσχέδιο ορίζεται ότι αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις µέχρι και τη χρήση 2005, από την ηµεροµηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών.

 Παράλληλα όµως η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2010 ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31/12/2011.

 Η περαίωση δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινήτων και φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).

ΠΗΓΗ: SOFOKLEOUS10.GR