Αρχική Νέα Τοπικά Κέντρο Πρόληψης Χίου: ψήφισμα προς τους υποψήφιους αιρετούς

Κέντρο Πρόληψης Χίου: ψήφισμα προς τους υποψήφιους αιρετούς

6

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΌΝΩΝ ΟΥΣΙΏΝ, τονίζεςται σε ψηφισμα υποστήριξης που καλούνται να πάρουν θέση οι υποψήφιοι Δήμαρχοι του νησιού. Στο σχετικό ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

  Σκοπός του συγκεκριμένου ψηφίσματος είναι η ανάδειξη της σημασίας επίλυσης του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και η αναβάθμιση του αναγνωρισμένου, τόσο από ελληνικούς, όσο και από ευρωπαϊκούς φορείς, επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου.

Τα 72 «Κέντρα Πρόληψης» του ΟΚΑΝΑ & της Αυτοδιοίκησης είναι υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα, που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών και των εξαρτητικών σχέσεων/συμπεριφορών εν γένει, τόσο στον χώρο της οικογένειας, όσο και στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα όπου έκαστο δραστηριοποιείται. Μέχρι σήμερα έχουν την μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών και λειτουργούν υπό την επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ και με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ (κατά 50%) και του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΚΕΔΚΕ (κατά 50% και με πηγή τους Κ.Α.Π.).

Όπως έχει φανεί το υπάρχον θεσμικό σχήμα συγκρότησης και λειτουργίας έχει καταστήσει τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων ιδιαίτερα δύσκολη. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται πλέον από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και  έχει οδηγήσει στη συγκρότηση  Ομάδας Διοίκησης Έργου, στην οποία συμμετέχουν οι συναρμόδιοι φορείς, και που εδώ και δύο μήνες έχει ξεκινήσει τις εργασίες της για τον καθορισμό

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης  που θα υπερβαίνει το σημερινό γεμάτο αντιφάσεις και αγκυλώσεις  πλαίσιο της «αστικής εταιρείας» ή της «διαδημοτικής επιχείρησης».

Έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της διαρκούς χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης, την εξασφάλιση των εργαζομένων σε αυτά, την αποτελεσματικότητα ως προς την οργανωτική και διοικητική τους δομή και την εξασφάλιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων υποστηρίζουμε μια πρόταση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

·        Ανάγκη ίδρυσης 13 Αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ., ένα ανά Διοικητική Περιφέρεια με την οποία θα ρυθμίζεται και η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Υγείας.

·         Διατήρηση της σημερινής διασποράς των Κέντρων Πρόληψης (Κ.Π.), ήτοι 72 πανελλαδικά  και δημιουργία νέων ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό πληρέστερα οι οξείες κοινωνικές ανάγκες.

·        Εγγραφή της χρηματοδότησης των Ν.Π.Δ.Δ. ως δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

·        Πιστοποίηση των Κ.Π. ως Φορέων Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και αντίστοιχη πιστοποίηση των επιστημονικών στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων τους ως εξειδικευμένου προσωπικού Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

·        Εξασφάλιση μέσω προβλεπόμενης διαδικασίας όλων των θέσεων εργασίας και του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Πρόληψης.

·        Εξασφάλιση της συμμετοχής και των τοπικών κοινωνιών και της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων.