Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση για χρηματοδότηση στο Δήμο Χίου από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Σ. Αμέντα

Ενημέρωση για χρηματοδότηση στο Δήμο Χίου από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Σ. Αμέντα

5

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο

 

 

 

«Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Χίου για την εφαρμογή του
Προγράμματος Καλλικράτης»  στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των
δομών της Δημόσιας Διοίκησης»
 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,  με κωδικό ΟΠΣ
«300491».

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  128.940 €, σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο Παιδείας
του Δήμου Χίου Σιδερή Αμέντα.