Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 ...

Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

8

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 

 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης.

 


Ø      Πεδίο Εφαρμογής – Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:


§                     Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.


§                     Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων

                             Μονάδων.


§                     Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

 


Ø      Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1- Υδατοκαλλιέργεια είναι:


1.                  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης .


2.                   Ειδικότερα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.


3.                  Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμό απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

 

Επιπλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι) να μην είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C84/06 και

ΙΙ) να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα τους.

 


Ø      Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις και το σχετικό φάκελο, για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στο Μέτρο 2.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας, μέχρι και την 31-07-2012.

Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Χίου.

 

Το σχετικό ΦΕΚ Β 2533/7-11-2011 καθώς και την σχετική Πρόσκληση μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα βρει στην ιστοσελίδα www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά αποζημίωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Χίου στο τηλέφωνο 2271044438  ή με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας στα τηλέφωνα 2131501182, 2131501183, 2131501186.

 

                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

                                                                            

             ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΛΟΓΛΟΥ

 

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣταμάτης Κάρμαντζης: Οικογένεια- το μέλλον της Ελλάδας
Επόμενο άρθροΣτέφανος Μάνος: Δράση, Πολίτες, όχι πελάτες