Αρχική Νέα Τοπικά ΕΣΑΜΕΑ- μία θέση συντονιστή για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΣΑΜΕΑ- μία θέση συντονιστή για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

4

                              Αθήνα :  9.01.2014

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του  Υποέργου 2 της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δέκα (10) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης  «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία», συνολικής διάρκειας 50 ωρών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της χώρας.

 Στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται οι πόλεις ανά Περιφέρεια και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων:


ΘΕΣΕΙΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


 


ΠΟΛΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΑΤΤΙΚΗΣ


ΑΘΗΝΑ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΚΡΗΤΗΣ


ΡΕΘΥΜΝΟ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΚΡΗΤΗΣ


ΧΑΝΙΑ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΗΠΕΙΡΟΥ


ΑΡΤΑ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΗΠΕΙΡΟΥ


ΙΩΑΝΝΙΝΑ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΚΟΖΑΝΗ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΧΙΟΣ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΛΑΡΙΣΑ


1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΤΡΙΠΟΛΗ


1


ΣΥΝΟΛΟ


10

 

 

Οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση Μίσθωσης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ορισμένου Χρόνου, με συνολική αμοιβή 500 ευρώ (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος προσδιορίζεται το Φεβρουάριο του 2014[1].

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:


  Απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.


 


Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα


Βασικές γνώσεις χρήσης (χειρισμού) Η/Υ.
Εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης στον χώρο της ψυχικής υγείας ή του ευρύτερου αναπηρικού κινήματος ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.


 Θα προτιμηθεί υποψήφιος που είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων, ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία, ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


 Να επισημανθεί ότι μετά την παραλαβή των βιογραφικών και των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου.


 Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

4. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης Η/Υ.


5.Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

6. Σχετικά δικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη κηδεμονία ή αναδοχή του ατόμου με αναπηρία.

 

 


Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι 24.01.2014[2] και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σ. Γεωργοπούλου στο τηλ.: 210 – 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

[1] Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρονοδιαγράμματος της πράξης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μέρους του οποίου αποτελεί και η παρούσα.

 

 

[2] Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.