Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τριαντάφυλλου για επαρχιακό τύπο

Ερώτηση Τριαντάφυλλου για επαρχιακό τύπο

6

Με το ζήτημα της Καθυστέρησης έκδοσης Απόφασης καταστάσεων επαρχιακών εφημερίδων για την καταχώριση δημοσιεύσεων, ασχολείται ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τριαντάφυλλος:

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 «Προϋποθέσεις για την καταχώριση δημοσιεύσεων» του ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε εβδομαδιαίες επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: …»

 Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπό στοιχεία β’ – δ’ πρέπει να προσκομίζονται, το αργότερο, μέχρι την «10η Μαρτίου» κάθε έτους», προθεσμία, η οποία έχει ενίοτε παραταθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως συνέβη και με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄252/18.1.2013), με την οποία, ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την ως άνω παράγραφο 4 προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των συγκεκριμένων προϋποθέσεων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4208/2013, μέχρι, δηλαδή, και την 18η Δεκεμβρίου 2013.

 Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας υπάρχει υποχρέωση του αρμοδίου Υπουργού για την κατ’ έτος δημοσίευση σε ΦΕΚ των σχετικών καταστάσεων των Επαρχιακών Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων.

 Ωστόσο, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα σε ΦΕΚ η κατάσταση των Επαρχιακών Εφημερίδων των ετών 2012 και 2013, ενώ οι συγκεκριμένοι φάκελοι έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, τον Μάρτιο του 2013 και 2014 αντιστοίχως. 

 Συνέπεια της διοικητικής αυτής κωλυσιεργίας είναι νέες, εκδιδόμενες ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και βρίσκονται σε κυκλοφορία δύο και τρία έτη αντιστοίχως, να καθυστερούν ακόμα περισσότερο για την ένταξή τους στις διατάξεις του σχετικού νόμου. Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα των εφημερίδων αυτών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους εργαζόμενους στις εφημερίδες αυτές, αλλά και για την ελευθερία του τύπου και της ενημέρωσης.

 

Με βάση τα ανωτέρω

 

Ερωτάται η κ. Υφυπουργός

 


1.      Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων με τα δικαιολογητικά για τα έτη 2012 και 2013 από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και υπάρχει εισήγηση για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και αν, ναι, για ποιο λόγο αυτή δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ;


2.      Ποιος ο σχεδιασμός σας και σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αρθεί  η προαναφερθείσα αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να δημοσιευθούν άμεσα, εντός του τρέχοντος μηνός, οι καταστάσεις των επαρχιακών ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων των ετών 2012 και 2013;


3.      Ποιος ο σχεδιασμός σας και σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να εφαρμόζεται εφεξής ο νόμος και να δημοσιεύονται κατ’ έτος οι σχετικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία;