Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Υποτροφίες «Μαρίας Παν. Σπανούδη» – εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποτροφίες «Μαρίας Παν. Σπανούδη» – εκδήλωση ενδιαφέροντος

7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τη Βιβλιοθήκη «Κοραής» για τη χορήγηση υποτροφιών «Μαρίας Παν. Σπανούδη»

 Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, σεβόμενο τη βούληση της διαθέτιδος Μαρίας Παν. Σπανούδη αφού επισκεύασε και ανακαίνισε το επί της Ιπποκράτους 92 στην Αθήνα, χορηγηθέν διαμέρισμα, το παραχωρεί υπό μορφή υποτροφιών σε 3 φοιτητές ή φοιτήτριες για δωρεάν διαμονή σε ατομικά δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

 Οι υποτροφίες αφορούν σε νεοεισαχθέντες/νεοεισαχθείσες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 και κριτήρια επιλογής: τη σειρά επιτυχίας, το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, καθώς και την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μόνιμοι κάτοικοι Χίου και το τμήμα που εισήχθησαν και θα φοιτήσουν να βρίσκεται στην Αθήνα ή τον Πειραιά.

 

Δικαιολογητικά:

      –          Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα

–          Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

–          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

–          Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας

–          Εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων ετών (ατομικό και οικογενειακό)

–          Απολυτήριο Λυκείου

–          Ατομικό δελτίο επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

–          Βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα εισαγωγής

–          Υπεύθυνη δήλωση περί λήψης άλλης υποτροφίας

–          Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει επιπλέον κριτήριο  για την επιλογή του υποψηφίου (αναπηρία, αδέλφια φοιτητές, πολυτεκνία κ.α)

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία της Βιβλιοθήκης (Δευτέρα έως Παρασκευή  09:30 – 11:30) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πληροφορίες στο τηλ. 22710-44246 (εσωτ. 2).