Αρχική Νέα Τοπικά Πρώτη Δημοτική Αρχής Βουρνού- ορισμός αντιδημάρχων- συνάντηση με tour operator από Νορβηγία

Πρώτη Δημοτική Αρχής Βουρνού- ορισμός αντιδημάρχων- συνάντηση με tour operator από Νορβηγία

76

 

Μέρα συναντήσεων με τους άμεσους συνεργάτες του, καταρχήν τους 7 νέους αντιδημάρχους, υπογραφή σχετικών εγγράφων που δείχνουν ότι η διοίκηση και στα δημοτικά δρώμενα έχει συνέχεια, αλλά και συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων ήταν η πρώτη για το νέο Δήμαρχο Μανώλη Βουρνού.

Σε ένα γραφείο όπου ακόμα δεν έχουν μπει οι δικές του «πινελιές» από νωρίς το πρωί, μέχρι και μετά τις 4.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις, με πρώτη απόφαση την υπ’ αριθμό 647 όπου ορίζονται οι νέοι αντιδήμαρχοι και καθορίζονται τα καθήκοντά τους και το πρώτο δελτίο τύπου που έχει σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στις συναντήσεις που είχε ο κ. Βουρνούς να ξεχωρίσουμε αυτή που έγινε με τον Νορβηγό tour operator, μετά από πρωτοβουλία επαγγελματιών του χώρου και συνεργατών του, όπου ανακοινώθηκε και η άσχημη είδηση.

Συγκεκριμένα από του χρόνου το charter που από το Όσλο έρχεται στη Χίο, θα σταματά και στη Λέσβο. Βασική αιτία το θέμα των καυσίμων, άμεσα συνδεδεμένο με την επέκταση του clear way του αερολιμένα Χίου που αν και έγιναν οι σχετικές απαλλοτριώσεις, εντούτοις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τελευταία συνάντηση της ημέρας με εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιώς, όπου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τυχόν ενημέρωση και για το που βρίσκεται το Μουσείο Μαστίχας.

Σε ότι αφορά τον ορισμό αντιδημάρχων αυτή είναι με αντιμισθία οι:


1.       Στρατής Γδύσης


2.       Δημήτρης Καράλης


3.       Γιώργος Μπελέγρης


4.       Βιβή Ποταμούση

 

Χωρίς αντιμισθία:


1.       Γιώργος Παπαδόπουλος


2.       Ανδρέας Βεργίτσης


3.       Ματθαίος Φαφαλιός

Αναλυτικά η απόφαση:

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διεύθυνση: Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατιας 2

Αρμόδιος: Παχουνδάκη Αγγελική

Τηλέφωνο: 2271350808

FAX: 2271350857

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.πρωτ.: 36708

Χίος, 01/09/2014

Απόφαση 647η

Ο Δήμαρχος Χίου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Το αριθ. 11247/28-12-2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (ΦΕΚ 3465/τ.Β/28-12-2012.

3. Την υπ. αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον Ν. 3852/10>>, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/10 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. ε, στ του άρθρου -3- του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό οκτώ (8) αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία οι πέντε (5) με ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης την 1η/1/2013.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 88, 89 που αναφέρονται στην εξουσιοδότηση υπογραφών και στην αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του από το Δήμο ή κωλύματος καθώς και των άρθρων 62, 74, 76 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει κάποιον από τους Αντιδημάρχους ως πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης αντίστοιχα.

7. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και περιφερειών”, αναφορικά με την αναπλήρωση των αντιδημάρχων.

8. Το αριθ. 30565/6-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η αριθ. -43- εγκύκλιος σχετικά με την “Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 2019)”.

9. Την αριθ. 51/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χίου κατά τις εκλογές του Μα?ου 2014.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 42/14-1-2014).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευστράτιο Γδύση του Νικολάου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Καράλη του Ιωάννη Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

3. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Φωτίου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί θεμάτων Παιδείας και Κοινωνικών Πολιτικών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

4. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπελέγρη Γεώργιο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

5. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Βεργίτση του Ιωάννη Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ματθαίο Φαφαλιό του Νικολάου Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης, (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου και της Τοπικής Κοινότητας Καρυών) με θητεία έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Ορίζει τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ποταμούση Παρασκευή, (Βιβή) του Ηρακλή, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 28/2/2017, και της μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Γδύσης και σε περίπτωση απουσίας αυτού, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καράλης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, κ. Ευστράτιος Γδύσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Γδύσης, θα προεδρεύει ο κ. Δημήτριος Καράλης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς

 

Κοινοποίηση:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου

2. Περιφερειακή Ενότητα Χίου

3. Δήμο Οινουσσών

4. Δήμο Ψαρών

5. Γραφεία Αντιδημάρχων Δ. Χίου

6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ. Χίου.

7. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

8. Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση.

 

Εσωτερική Διανομή

Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου